Στις ΠΔΕ η διαδικασία πρόσληψης Συνοδών και Οδηγών για τη μεταφορά μαθητών των ΣΜΕΑΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/10/2017 - 19:30 | Author: Newsroom

Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 « και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29), το άρθρο 37 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156) και την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

β) της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).

γ) της παρ 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει.

δ) των άρθρων 1 παρ. 1 εδάφιο α) και 2 παρ. 6 του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24), όπως ισχύει.

ε) των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). στ) του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral