Η απόφαση για την επιλογή ειδικών για ευπαθείς ομάδες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/10/2017 - 17:45 | Author: Newsroom

: Η απόφαση για την επιλογή ειδικών για ευπαθείς ομάδες

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 2/2-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης και ενστάσεων σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3582/15-9-2017 (ΑΔΑ:9ΤΛΝ4653ΠΣ-ΣΧ1) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων έργου με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες για την παροχή έργου υποστήριξης και διαχείρισης δράσεων που απευθύνονται σε νέους και νέες προερχόμενους/ες από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες (Ρομά και μουσουλμανόπαιδες), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία – Τρία βήματα για εύρεση εργασίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο»

1. Το άρθρο 2 παρ.23 του Ν.2621/1998(ΦΕΚ 163Α),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 6 της ΠΝΠ 30/30-12-2015 (ΦΕΚ184 Α/30-12-2015). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 3. Το άρθρο 13 του Ν. 2690/1999 (45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 4. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», ως ισχύει και εφαρμοζόμενος αναλογικά. 5. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)» περί μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 6. Την υπ. αριθμ. 47903/EΥΘΥ 495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1406) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντικατάσταση των υπ. αριθμ. 10756/9−10−2002 (ΦΕΚ Β’ 1343) «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και υπ.αριθμ. 17817/28−11−2008 (ΦΕΚ Β΄2514) κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες και καταργούνται. 7. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Το υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.34358/496/28-07-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Πρόταση χρηματοδότησης δράσεων δημοσιότητας για την Εγγύηση για τη Νεολαία» με συνημμένα τα σχετικά έγγραφα που συμπεριλήφθησαν στην υποβληθείσα πρόταση. 10. Η υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.57654/773/11-12-2015 επιστολή της Αν/τριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Έγκριση πρότασης χρηματοδότησης δράσεων δημοσιότητας για την Εγγύηση για τη Νεολαία από το πρόγραμμα EASI-PROGRESS». 11. Τα υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.133/09-01-2017 και οικ.159/13-01-2017 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εγγραφή στο ΠΔΕ Ευρωπαϊκού Προγράμματος». 12. Το από 10-02-2017 Μνημόνιο – Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των συμπραττόντων φορέων για τις δράσεις ευαισθητοποίησης/δημοσιότητας στο πλαίσιο του EASI-Progress, υπογεγραμμένο από τους εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το υπ’αριθμ.πρωτ. 217/13-022017 ΦΕΣ του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ. 13. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 20214/17-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΠΧ465ΧΙ8-ΒΧΣ) Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 445/2 του έργου. 14. Το με αριθμ.πρωτ. εισερχομένων στην ΕΔ ΕΣΠΑ 3565/15-09-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Προδιαγραφές πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων έργου». 15. Τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Youth Guarantee Three Steps To Finding a Job» / Εγγύηση για τη Νεολαία – Τρία Βήματα για εύρεση εργασίας». 16. Την με αριθμ.πρωτ. 3582/15-9-2017 (ΑΔΑ:9ΤΛΝ4653ΠΣ-ΣΧ1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων έργου με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες για την παροχή έργου υποστήριξης και διαχείρισης δράσεων που απευθύνονται σε νέους και νέες προερχόμενους/ες από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες (Ρομά και μουσουλμανόπαιδες), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία – Τρία βήματα για εύρεση εργασίας». 17. Την με αρ.πρωτ.3704/22-9-2017 (ΑΔΑ: 6Ν4Ε4653ΠΣ-4ΝΣ) Απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ περί Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν και τυχόν ενστάσεων για τηνεπιλογήεξωτερικώνσυνεργατών,ειδικώνεπιστημόνων/εμπειρογνωμόνων, καθώς και Επιτροπής Παραλαβής των παραδοτέων τους, σε συνέχεια της ως άνω Πρόσκλησης. 18. Το Πρακτικό υπ’ αριθμ.1/27-9-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων με αρ. εισ. πρωτ: 3808/27-9-2017. 19. Το Πρακτικό υπ’ αριθμ.2/2-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων και ενστάσεων με αρ. εισ. πρωτ: 3857/2-10-2017 .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση του Πρακτικού 2/2-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών, ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων, σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.3582/15-9-2017 (ΑΔΑ:9ΤΛΝ4653ΠΣ-ΣΧ1) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία – Τρία βήματα για εύρεση εργασίας». Σύμφωνα με το Πρακτικό, η Επιτροπή, μετά την εξέταση των ενστάσεων επί του αξιολογικού πίνακα των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, εισηγείται : A.Την απόρριψη των ενστάσεων: α) του κ. Καλέμη Κωνσταντίνου , λόγω μη κατάθεσης πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης που ήταν απαιτούμενο προσόν. β) του κ. Κουρτίδη Παύλου , λόγω μη αναγραφής στην υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση της απαιτούμενης αποδοχής των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. γ) της κ. Μποέμη Παναγιώτας, λόγω κατάθεσης ανυπόγραφης υπεύθυνης δήλωσης και αίτησης. Τόσο στην αίτηση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσο και στην υπεύθυνη δήλωση, υπάρχει σαφές πεδίο όπου πρέπει να τεθεί η υπογραφή του/της αιτούντος/σης. δ) της κ. Τριανταφύλλου Ευτυχίας , λόγω κατάθεσης ανυπόγραφης υπεύθυνης δήλωσης.

Β. Εισηγείται την έγκριση των οριστικών πινάκων αξιολόγησης:

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 2/2-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης και ενστάσεων σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3582/15-9-2017 (ΑΔΑ:9ΤΛΝ4653ΠΣ-ΣΧ1) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων έργου με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες για την παροχή έργου υποστήριξης και διαχείρισης δράσεων που απευθύνονται σε νέους και νέες προερχόμενους/ες από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες (Ρομά και μουσουλμανόπαιδες), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία – Τρία βήματα για εύρεση εργασίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο»

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral