Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ἡ αἰώνια διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/10/2016 - 09:49 | Author: Newsroom

Ἡ αἰώνια διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
Η ΕΠΟΧΗ µας εἶναι δύσκολη. Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι εἶναι ἀρνητικοὶ ἀπένατνι στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία.

Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ εἶναι λίγοι καὶ σὲ µερικὲς περιοχὲς δυσεύρετοι. Οἱ κατὰ κόσµον σοφοί, οἱ καλλιτέχνες καὶ οἱ πολιτικοὶ προκαλοῦν σύγχυση στὸ λαό, ὁ ὁποῖος δὲν µπορεῖ νὰ ἀντιδράσει, γιατὶ δὲν ἔχει τὸν πνευµατικὸ ὁπλισµὸ ποὺ χρειάζεται. Ἡ κατάσταση ἐπιδεινώνεται µὲ τὰ µέσα ἐνηµέρωσης καὶ ἰδίως τὶς εἰκόνες τῆς τηλεόρασης, ἀλλὰ καὶ τῆς κινητῆς τηλεφωνίας.
Ὅλα ὅσα προβάλλονται εἶναι ἀντίθετα µὲ τὴν ἀληθινὴ καὶ σώζουσα διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό, βέβαια, συνέβαινε πάντα, στὶς µέρες µας ὅµως ἔχει κορυφωθεῖ. Ἡ διάβρωση τῶν συνειδήσεων ἔχει προχωρήσει σὲ ἀνησυχητικὸ βαθµό. Στὸ ὄνοµα τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων ὅλα ἐπιτρέπονται, ἐνῶ οἱ ἠθικὲς ἀξίες καὶ οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ περιφρονοῦνται προκλητικά.
Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν πνευµατικὴ κατάπτωση οἱ χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ χάνουν τὸν προσανατολισµό τους. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δίνει στοὺς χριστιανοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν µιὰ συµβουλὴ γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τῆς ἀρνητικῆς αὐτῆς κατάστασης: «Νὰ θυµᾶστε τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες σας, ποὺ σᾶς µετέ- δωσαν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ· νὰ βλέπετε πῶς τελείωσαν τὴ ζωή τους καὶ ν’ ἀκολουθεῖτε τὸ παράδειγµα τῆς πίστης τους» (Ἑβρ. ιγ΄ 7). ∆ηλαδή, οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἔχουν στραµµένο τὸ νοῦ τους στοὺς ἁγίους κι ἐνάρετους, οἱ ὁποῖοι µεταδίδουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ µὲ τρόπο ὑποδειγµατικὸ καὶ σαφή, χωρὶς νὰ τὸν νοθεύουν ἤ νὰ τὸν παρερµηνεύουν. Παράλληλα νὰ παραδειγµατίζονται ἀπὸ τὴ ζωή τους, ἡ ὁποία στηρίζεται στὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν πολύ- τιµη ἐµπειρία, ποὺ συγκινεῖ καὶ πείθει τοὺς καλοπροαίρετους καὶ τοὺς ὁδηγεῖ µὲ ἀσφάλεια στὸ δρόµο τῆς πνευµατικῆς ζωῆς.
Πολλοὶ κοσµικοί, ἐνοχληµένοι ἀπὸ τοὺς ἠθικοὺς φραγµούς, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ προσαρµόζεται στὰ σύγχρονα δεδοµένα καὶ στὶς προτιµήσεις καὶ ἐπιλογὲς τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς. Εἶναι ἀδύνατο νὰ ἰσχύουν πάντα οἱ ἴδιες ἠθικὲς ἐντολές. Ὅµως ξεχνοῦν ὅτι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ προσαρµόζονται πρὸς τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τὸ ἀντίστροφο. Στὸν ἰσχυρισµὸ τῶν κοσµικῶν δίνει ἀπάντηση µὲ τρόπο ἀπερίφραστο ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήµερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ΄ 8). Ἔτσι ἄς µὴ κοπιάζουν µαταίως οἱ ἄσχετοι κοσµικοί. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ παραµένει πάντα ἡ ἴδια. ∆ὲν µπορεῖ νὰ µεταβάλλεται, νὰ ἀµβλύνεται καὶ νὰ διαστρέφεται. ∆ὲν πρόκειται γιὰ ἀνθρώπινη διδασκαλία ποὺ ἐπιδέχεται διορθώσεις καὶ συµπληρώσεις, ἀλλὰ θεανθρώπινη, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία, ὅταν ὑπάρχει ἡ πίστη καὶ ἡ ἀκριβὴς τήρηση τῶν ἐντολῶν.
Ορθόδοξος Τύπος, 07.10.2016
Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral