Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης : Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας & Σύμβουλοι Ψυχολόγοι στα ΣΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/05/2017 - 11:13 | Author: Newsroom

Κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα (Σ.Δ.Ε.) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.660/4/6139/14.02.2017 (ΑΔΑ: Ω0ΠΞ46ΨΖΣΠ-ΙΗ0)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση&Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020», με κωδικό ΟΠΣ 5002546. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων: 05/05/2017 έως και 09/05/2017. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14.02.2017 (ΑΔΑ: Ω0ΠΞ46ΨΖΣΠ-ΙΗ0) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020»,με κωδικό ΟΠΣ 5002546 (Αρ. Απόφασης Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:4726/270/04.05.2017 –ΑΔΑ:66ΧΕ46ΨΖΣΠ-ΧΝΔ) Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι έως και τις 09/05/2017.

Οι πίνακες εδώ

Loading...
  • europalso

    ideascentral