Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Διδακτικού Προσωπικού στην ΑΕΑΘ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/06/2016 - 14:17 | Author: Newsroom

28-06-16 Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Διδακτικού Προσωπικού στην ΑΕΑΘ

A’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως Διδακτικού Προσωπικού»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Α.Σ.

της ΑΕΑΘ έχοντας υπόψη:

1) τo άρθρo11 παρ. 1 & 2 του Ν. 3432/2006, «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,

2) την υπ’ αριθ. 9916/Β1/26-1-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103 Β΄/30-1-2007),

3) Την υπ’ αριθ. 99927/Β1/29-9-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1504/12-10-2006 Τ. Β΄.

4) Τον υπ’ αρ. 12697/Β1/1-2-2007 «Αξιολόγηση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5) Τις προβλέψεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,

6) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»,

7) το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,

8) Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),

9) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),

10) Την υπ’ αρ. Υ 27 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9-10-2015 τ. Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αρ. Υ99/28-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2869/29-12-2015) και Υ134/15-3-2016 (ΦΕΚ Β΄711/17-3-2016) αποφάσεις του ιδίου,

11) Tην ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της ΑΕΑΘ, της οποίας η έναρξη έγινε 1-9-2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26-1-2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008» απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

12) Το γεγονός ότι η υπό προκήρυξη θέση αποτελεί προκήρυξη εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή βάσει της διάταξης του άρθρ. 9 παρ. 2δ του Ν. 3432/2006 στη βαθμίδα του Καθηγητή,

13) Το με αρ. 2/28-1-2016 πρακτικό του Α.Σ. της ΑΕΑΘ,

14) Το αρ. 456/16-3-2016 έγγραφο της ΑΕΑΘ

15) Το υπ’ αρ.Φ.201/3/92700/Ζ2/6-6-2016 έγγραφο με το οποίο εγκρίθηκε η πίστωση της προκήρυξης από την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις»,

16) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (φορέα 19-230, ΚΑΕ ομάδας 0200),

Αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ) με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Ιστορία», στη βαθμίδα του Καθηγητή για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών κατά προτεραιότητα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:

 1. 1.Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. 2.Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).
 3. 3.Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.
 4. 4.Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 5. 5.Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 • Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
 1. 6.Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
 2. 7.Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).
 3. 8.Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.
 4. 9.Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
 5. 10.Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 531/10-6-2016/τ. Γ΄).

Ο Πρόεδρος της ΑΕΑΘ

Πρωτ/ρος Τηλέμαχος-Γρηγόριος Σταμκόπουλος

Αν. Καθηγητής

Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως Διδακτικού Προσωπικού»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Α.Σ. της ΑΕΑΘ έχοντας υπόψη:

1) τo άρθρo11 παρ. 1 & 2 του Ν. 3432/2006, «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,

2) την υπ’ αριθ. 9916/Β1/26-1-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103 Β΄/30-1-2007),

3) Την υπ’ αριθ. 99927/Β1/29-9-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1504/12-10-2006 Τ. Β΄.

4) Τον υπ’ αρ. 12697/Β1/1-2-2007 «Αξιολόγηση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5) Τις προβλέψεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,

6) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»,

7) το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,

8) Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),

9) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),

10) Την υπ’ αρ. Υ 27 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9-10-2015 τ. Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αρ. Υ99/28-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2869/29-12-2015) και Υ134/15-3-2016 (ΦΕΚ Β΄711/17-3-2016) αποφάσεις του ιδίου,

11) Tην ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της ΑΕΑΘ, της οποίας η έναρξη έγινε 1-9-2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26-1-2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008» απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

12) Το γεγονός ότι η υπό προκήρυξη θέση αποτελεί προκήρυξη εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή βάσει της διάταξης του άρθρ. 9 παρ. 2δ του Ν. 3432/2006 στη βαθμίδα του Καθηγητή,

13) Το με αρ. 3/5-2-2016 πρακτικό του Α.Σ. της ΑΕΑΘ,

14) Το αρ. 458/16-3-2016 έγγραφο της ΑΕΑΘ

15) Το αρ.Φ.201/3/92700/Ζ2/6-6-2016 έγγραφο με το οποίο εγκρίθηκε η πίστωση της προκήρυξης από την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις»,

16) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (φορέα 19-230, ΚΑΕ ομάδας 0200),

Αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΑΕΑΘ) με γνωστικό αντικείμενο «Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική», στη βαθμίδα του Καθηγητή για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών κατά προτεραιότητα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:

 1. 1.Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. 2.Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).
 3. 3.Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.
 4. 4.Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 5. 5.Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 • Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
 1. 6.Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
 2. 7.Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).
 3. 8.Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.
 4. 9.Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
 5. 10.Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 531/10-6-2016/τ. Γ΄).

Ο Πρόεδρος της ΑΕΑΘ

Πρωτ/ρος Τηλέμαχος-Γρηγόριος Σταμκόπουλος

Αν. Καθηγητής

Loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral