Πειραιώς προς Γαβρόγλου: Ανακαλέστε τώρα την εγκύκλιο σας «περί εμφύλων ταυτοτήτων και αποδόμησης εμφύλων στερεοτύπων»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/01/2017 - 05:39 | Author: Newsroom

Παρέμβαση του Μητρ. Πειραιώς με επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου με αφορμή την εγκύκλιό του στα Γυμνάσια της χώρας. Αναλυτικά…

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ακολουθεί η επιστολή διαμαρτυρίας την οποίαν απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ προς τον Εξοχώτατον κ. Υπουργόν Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νον Γαβρόγλου με αφορμήν Εγκύκλιόν του στα Γυμνάσια της Χώρας «περί εμφύλων ταυτοτήτων και αποδόμησης εμφύλων στερεοτύπων».
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
᾿Αριθμ. Πρωτ. 72 ᾿Εν Πειραιεί τη 18ηΙανουαρίου 2017

Προς Τον
Εξοχώτατον Κύριον
Κωνσταντίνον Γαβρόγλου
Υπουργόν
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Εκζητών την Υμετέραν επιείκειαν διά την όχλησιν της ημετέρας επιστολής οφείλω να αναφέρω ότι μετ’ αισθημάτων χαράς και αγαθής ελπίδος επληροφορήθημεν την είδησιν της αναλήψεως των Υμετέρων Υπουργικών καθηκόντων, διότι η Υμετέρα εξαίρετος προσωπικότης αναγνωρίζεται διά την βαθύτητα της επιστημονικής Της πληρότητος και την πολυσήμαντον συμβολήν Της εις τα ακαδημαικά δρώμενα. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικόν το γεγονός ότι κοσμείσθε υπό εξαιρέτου ήθους και φέρετε ως προσωπικήν περιουσίαν πέραν των Υμετέρων επιστημονικών περγαμηνών και τα τιμαλφέστατα θησαυρίσματα του Γένους, εκ της Βασιλίδος των πόλεων.

Τυγχάνω Μητροπολίτης της ναυλόχου πόλεως του Πειραιώς και κατά ταύτα ταπεινός διαχειριστής του ιερού της έργου, που εντός της αποκαραδοκίας του κτιστού κόσμου, εγκαινίζει και εγκαθιδρύει την υπερχονικήν βασιλείαν του Παναγίου Θεού. Πέραν του κοινωνικού και φιλογενούς και φιλανθρωπικού έργου της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως, η οποία σιτίζει καθημερινώς 6.000 εμπεριστάτων συνανθρώπων αδιακρίτως θρησκείας, γλώσσης ή εθνοτικής των καταγωγής, λειτουργεί διά του Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος Εκπαιδευτήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, τα οποία ανιδρύθησαν διά της πολυτιμήτου δωρεάς του μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κυρού Πολυκάρπου Λιώση και της αόκνου ποιμαντικής φροντίδος του προκατόχου μου Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου. Ως ευχερώς αντιλαμβάνεσθε, πρωταρχικός σκοπός της λειτουργίας και της δράσεως του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος που παραλλήλως λειτουργεί και Σχολάς Εκκλησιαστικών Τεχνών, είναι και η μεταλαμπάδευσις των ζωπύρων του Γένους εις την διάδοχον γενεάν και η εγχρίστωσις των ορθοδόξων νέων και η δημιουργία ολοκληρωμένων χαρακτήρων διαπνεομένων υπό του ζειδώρου πνεύματος του Πολιτισμού της καθ’ ημάς ανατολής, πνεύματος ελευθερίας, φιλαλληλίας, συναντιλήψεως και αποδοχής της ετερότητος και ασφαλώς πνεύματος ηρωικής αντιστάσεως εις τον ολοκληρωτισμόν της Νέας Εποχής, της κυριαρχίας των αγορών και της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας. Σημειωτέον ότι εντός της Μητροπολιτικής ημών περιφερείας δραστηριοπούνται εναργώς δύο Ρωμαιοκαθολικά Σχολεία που ανήκουν εις Ρωμαιοκαθολικά Μοναστικά Τάγματα και επομένως η λειτουργία των Ορθοδόξων Εκπαιδευτηρίων είναι επιβεβλημένη και εξ αυτού του γεγονότος.

Μετά πολλής εκπλήξεως και βαθυτάτης οδύνης επληροφορήθην ότι απεστείλατε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12. 2016 Εγκύκλιον του Υμετέρου Υπουργείου την 23/12/2016 με θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Εμφύλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό έτος 2016-2017» και εις το Γυμνάσιον των Εκπαιδευτηρίων της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς εις την οποίαν εντέλλεσθε εις την ενότητα «Έμφυλες Ταυτότητες» που αφορούν τους εφήβους μαθητάς, -τριες να ενασχοληθουν με θέματα : «1. Σωματικές αλλαγές στην Εφηβεία, 2. Βιολογικό και Κοινωνικό φύλο, 3. Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα και 4. Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών» Εις την ενότητα που αφορά γονείς και εκπαιδευτικούς, αναφέρεται πέραν των άλλων και το θέμα: «η ομοφοβία και η τρανφοβία στην κοινωνία και το σχολείο». Καλούνται δε οι έφηβοι μαθηταί. -τριες όπως έχουν «βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση που επιτρέπουν στην συνέχεια την αναστοχαστική διαδικασία και διευκολύνουν την ανάπτυξη της κριτικής στάσης» (σελ. 2) και υποχρεούται ο σύλλογος των διδασκόντων να κοινοποιήση έως τις 10.2.2017 τελικόν σχέδιον υλοποιήσεως της θεματικής εβδομάδος εις τον αρμόδιον Σύμβουλον Παιδαγωγικής ευθύνης του Σχολείου (σελ. 5).

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Επιτραπήτω μοι μετά πολλού σεβασμού να αναφέρω ότι οι έτερες δύο ενότητες της θεματικής εβδομάδος που προβλέπονται εις την Υμετέραν Εγκύκλιον «Διατροφή και ποιότητα ζωής» και «πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων» ειλικρινώς τιμούν το Υμέτερον Υπουργείον και την σχετική εισήγησι του ΙΕΠ και αισθάνομαι την υποχρέωσι όπως εκ προσώπου των Εκπαιδευτηρίων της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως συγχαρώ Υμάς.

Η ενότης όμως «Έμφυλες ταυτότητες» και η δι’ αυτής επιδιωκομένη στοχοθεσία αλλοτριώσεως της οντολογίας και φυσιολογίας των εφήβων εισάγεται διά πρώτην φοράν εις την εκπαιδευτικήν διαδικασίαν της χώρας μας και μάλιστα άνευ της γνώμης των γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι αντιδημοκρατικώς και αυταρχικώς δεν ηρωτήθησαν εάν επιθυμούν ή ανέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν της φυσιολογίας των τέκνων των. Η μεθοδευμένη διαφήμισις της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας εις αώρους και ευαισθήτους εφήβους αποτελεί και εκζητώ την Υμετέραν συγγνώμην διά τον βαρύν όρον «έγκλημα καθοσιώσεως» και διαπορώ ειλικρινώς πως Υμείς ως πανεπιστημιακός και παιδαγωγός επετρέψατε μίαν προδήλως αντιεπιστημονικήν και αντιανθρωπίνην μεθοδείαν εις βάρος των αώρων και σχηματιζομένων πνευματικώς και σωματικώς νέων Ελλήνων.

Θεωρώ ότι υπήρξατε θύμα δολίων κέντρων που επιδιώκουν διά της σαπροποιήσεως του ανθρωπίνου προσώπου, την χωματοποίησι της ψυχής του και την καταδολίευσι της ελευθερίας του και ασφαλώς την έκπτωσί του εις χειραγωγούμενον άθυρμα και υποζύγιον. Μετά την θεσμοθέτησι από το Ελληνικόν Κοινοβούλιον της ψυχοπαθολογίας της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας με την θεσμοθέτησι του συμφώνου συμβιώσεως των λεγομένων ομοφυλοφίλων που αποτελούν δυστυχή και τραγικά πρόσωπα τα οποία ατέχνως και αντιανθρωπίνως μιμούνται το έτερον φύλον, ως εννόμου αγαθού, ήλθεν η Υμετέρα Εγκύκλιος διά να προπαγανδίση την διαστροφήν και την στρέβλωσι της ανθρωπίνης σεξουαλικότητος και μάλιστα με το ψευδές και γελοιωδέστατον πρόταγμα του δήθεν προοδευτισμού, όπως δυστυχώς μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ εσημείωσε (Εφημ. Συντακτών 16.1.2017).
Ως καθηγητής της Ιστορίας των Επιστημών ασφαλώς γνωρίζετε τον περιώνυμον ιστορικόν Κάσσιον Διώνα ο οποίος συνέγραψε 9τομον ιστορίαν της Ρωμαικής περιόδου, όπου αναφερόμενος εις το β΄βιλίον της ιστορίας αυτού εις τον παράφρονα αυτοκράτορα της Ρώμης Νέρωνα αναγράφει, ότι ο ειρημένος συνήψε γάμον μετά δύο απελευθέρων Ελλήνων τον σωματώδη Πυθαγόρα και τον γυνακώδη Σπόρον, τον οποίον κατέστησε εκτομίαν και ονόμασε Σαββίναν. Τόση προοδευτικότης λοιπόν, Εξοχώτατε κ. Υπουργέ, εν έτει 2017 να καλούνται οι έφηβοι μαθητές και μαθήτριες να μιμούνται τον παράφρονα Νέρωνα;

Διαμαρτυρόμενος διά την απαράδεκτον αυτήν ενέργειαν του Υμετέρου Υπουργείου και Υμών, καθηκόντως και αρμοδίως γνωρίζω Υμίν ότι εις τα Εκπαιδευτήρια της καθ’ Υμάς Ι. Μητροπόλεως δεν θα επιτρέψωμεν εκ προσώπου των γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι με συγκεκριμένον σκοπόν εμπιστεύονται τα τέκνα των εις την εκπαιδευτικήν προσπάθειαν της Μητρός Εκκλησίας, τοιαύτας δαιμονιώδεις αντιεπιστημονικάς, ως έχομεν καταδείξει εις το ημέτερον πόνημα: «ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; «ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ή ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»,(Πειραιεύς 2012) και ανερματίστους στρεβλώσεις του ανθρώπου που θίγουν βαναύσως εν ταυτώ και το συνταγματικώς προστατευόμενον έννομον δικαίωμά μας του άρθρου 13 της ελευθερίας της θρησκευτικής μας συνειδήσεως, η οποία προσβάλλεται καταφώρως από την καταναγκαστικήν επιβολήν της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και του Θείου Νόμου «άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» (Γεν. 1,27) και της απενοχοποιήσεως και προωθήσεως των παρά φύσιν ασελγειών αι οποίαι κατά τον Ευαγγελικόν Νόμον επιφέρουν την σχάσιν από τας ακτίστους ενεργείας του εν Τριάδι Τρισαγίου Θεού (Α΄ Κορ. 6, 9-10) και οδηγούν εις τον πνευματικόν θάνατον κατά το Γραφικόν «και είπε ΚύριοςοΘεός·ουμήκαταμείνητόπνεύμάμουεντοίςανθρώποιςτούτοιςειςτόναιώναδιάτό είναι αυτούς σάρκας» (Γεν. 6,3). Ασφαλώς θα ενασχοληθούν τα Εκπαιδευτήριά μας με τας δύο άλλας ενότητας που προάγουν και βοηθούν την διαμόρφωσι του χαρακτήρος των νέων.

Εν κατακλείδι αναφέρω εις Υμάς ότι ως μέλος της Δ.Ι.Σ. της παρούσης Συνοδικής Περιόδου, το εν λόγω φρικώδες θέμα θα το εισαγάγω ενώπιον Αυτής.

Περαίνων παρακαλώ θερμώς την Υμετέραν έμφρονα και ελλογιμωτάτην Εξοχότητα, όπως ανακαλέση την συγκεκριμένην Εγκύκλιον και αποσοβήση το επικείμενον ανοσιούργημα, διότι ως τυγχάνει τοις πάσι γνωστόν από τους Δημοσίους λειτουργούς δύνασαι να απαιτείς την νομιμότητα αλλά όχι τον ηρωισμόν και κατά ταύτα οι Διευθυνταί των σχολικών μονάδων φοβούμενοι διά την θέσιν των και τον προπηλακισμόν που εργολαβικώς αναλαμβάνουν εις βάρος των ανθισταμένων, οι γνωστοί ινστρούκτορες του πραγματικού σκοταδισμού και της αληθούς μισαλλοδοξίας, ερευνητέον εάν σεβόμενοι τον Θεόν και εαυτούς και κηδόμενοι των μαθητών και μαθητριών τους θα αντιδράσουν.

Μετά τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Κοινοποίησις: Ερίτιμον κ. Ιωάνναν Κονίδη, Πρόεδρον Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος, παρ’ ημίν

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral