ΠΑΣΑΔ: “δεν υπάρχει οργάνωση και σχεδιασμός σε κάθε απόφαση που εκδίδει το Υπουργείο”

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/10/2016 - 19:40 | Author: Newsroom

Ενημέρωση από ΠΑΣΑΔ: Συνάδελφοι/ισσες, συμμεριζόμαστε την αγανάκτησή σας και διαφωνούμε κάθετα με τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για να χορηγηθούν τα Μισθολογική Κλιμάκια. Η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και είναι γεγονός ότι θα πληρωθούμε με το Μισθολογικό Κλιμάκιο που ανήκουμε τον μήνα Δεκέμβριο .Καθώς,μετά τη κατάθεση των δικαιολογητικών,πρέπει να πραγματοποιηθεί και η ανάλογη συνεδρίαση του οικείου ΠΥΣΠΕ.

Το Υπουργείο με τον τρόπο αυτό, αγνοεί τα ένσημα που προσφέρει ως φορέας απασχόλησης, ενώ θα μπορούσε να κάνει σύζευξη των στοιχείων μας μέσω του πληροφοριακού συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”.
Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση και σχεδιασμός σε κάθε απόφαση και εγκύκλιο που εκδίδει το Υπουργείο.

Ενημέρωση-διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για την μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών,σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ν. 4354/2015(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015).

Σύμφωνα με το Ν.4354/2015,οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά για την μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον
ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

Η κατάσταση των ενσήμων την παίρνουμε από το ΙΚΑ ( Μητρώο) ή ηλεκτρονικά από το
επιλέγοντας “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ” , εισάγοντας τους κωδικούς του TAXIS (Φορολογική Δήλωση) και στη συνέχεια το ΑΜΚΑ σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!Υπάρχει περίπτωση να βρείτε ένσημα μόνο μέχρι τις 31/10/2015.Στη περίπτωση αυτή,δε γλιτώνετε την επίσκεψη σε υποκατάστημα του ΙΚΑ,στο Τμήμα Μητρώου.

Καλό είναι να επικοινωνήσετε με το Οικονομικό τμήμα της Πρωτοβάθμιας που ανήκετε,αν θέλουν την κατάσταση ενσήμων ως γνήσιο αντίγραφο(ΙΚΑ) ή απλή φωτοτυπία (ATLAS).

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

Συμπληρώνετε την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86,αναφέροντας ότι:
“για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβα σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.”

γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου θα αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Δεν προσκομίζετε τίποτα,καθώς είναι οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που προσκομίζουμε στις Πρωτοβάθμιες ως δικαιολογητικό πρόσληψης.

δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7
του Ν. 4354/2015.

Αυτή η βεβαίωση δεν αφορά την προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως αναπληρωτής(πλήρους ή μειωμένου).

Όσοι συνάδελφοι αναπληρωτές έχουν προϋπηρεσία σε Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ,καλούνται να προσκομίσουν από τον φορέα ή οργανισμό που απασχολούνται τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) για να αναγνωριστούν σχετικά με την μισθολογική τους εξέλιξη.

ΠΑΣΑΔ

Loading...
  • europalso

    ideascentral