Πανελλήνιες 2017: Πρόγραμμα εξετάσεων Ελλήνων του εξωτερικού για τις Αστυνομικές Σχολές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/08/2017 - 14:38 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Πρόγραμμα  προκαταρκτικών  εξετάσεων  ιδιωτών  υποψηφίων   της κατηγορίας «Σέκνα »  για τις  .

Αναλυτικά:

α) Άρθρο 1 παρ. 5 Ν. 2226/1994 (Υ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας …… και άλλες διατάξεις».

β)Άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2800/2000 (Υ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας». γ)Π.Δ. 4/1995 (Υ.Ε.Κ. Α΄-1) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ)Τπ΄ αριθ. 7004/5/18 από 02-04-2017 (Υ.Ε.Κ. Β΄- 1355) Απόφαση  του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 7004/5/18-με’ από 10-07-2017 (Υ.Ε.Κ. Β΄- 2567) όμοια. ε)Τπ’ αριθ. 6000/2/5830-μστ’ από 29-05-2017 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας,    με Α.Δ.Α: 7Μ35465ΦΘ7-ΤΝΘ. στ)Τπ’ αριθ. 6000/2/5830-ρνα’ από 19-08-2017 Δ/γή κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α.

 

Με  εφαρμογή  των  ανωτέρω  σχετικών,  κοινοποιείται  κατωτέρω  το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών),  στις οποίες   θα   υποβληθούν   οι   υποψήφιοι/ες   της   κατηγορίας «Σέκνα  Ελλήνων  του εξωτερικού  κτλ.»  για  τις  σχολές  της   Αστυνομικής  Ακαδημίας   (Αξιωματικών- Αστυφυλάκων).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

I. ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

– Την 29-08-2017 ημέρα Τρίτη (πρώτη μέρα), οι υποψήφιοι/ες θα παρουσιασθούν ενώπιον της Α’ Ψυχοτεχνικής Επιτροπής για την ψυχοτεχνική τους εξέταση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III.

Υγειονομικές εξετάσεις
– Οι υποψήφιοι/ες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την ψυχοτεχνική εξέταση την 29¬08-2017 (πρώτη μέρα), θα παρουσιασθούν την 30-08-2017 ημέρα Τετάρτη (δεύτερη μέρα) για υγειονομικές εξετάσεις όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III.

Αθλητικές Δοκιμασίες
– Οι ως άνω υποψήφιοι/ες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την υγειονομική εξέταση την 30-08-2017 στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, θα παρουσιασθούν την 31-08-2017 ημέρα Πέμπτη (τρίτη μέρα) για αθλητικές δοκιμασίες, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III.

III. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές, οι οποίες έχουν έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχοτεχνική δοκιμασία), να παρουσιαστούν, στην Α’ Ψυχοτεχνική Επιτροπή που ορίζεται κατά το πρόγραμμα, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153 Πετράλωνα, και ώρα 07:30′.
2. Οι υποψήφιοι/ες για τις Υγειονομικές Εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών, να προσέρχονται για εξέταση, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153 Πετράλωνα, και ώρα 07:30′.
3. Οι αθλητικές δοκιμασίες για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες θα αρχίζουν την 07:00′ ώρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων, Αεροπορική Βάση Δεκελείας, Λεωφόρος Τατοΐου, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672. Στην είσοδο των εγκαταστάσεων θα υπάρχει λεωφορείο της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα μεταφέρει τους υποψηφίους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
4. Οι Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα λειτουργήσουν έκαστη μόνο μία (1) ημέρα. Επομένως, η Α’ Αθλητική Επιτροπή θα ολοκληρώσει τη λειτουργία της την 31-08-2017.

IV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψηφίους/ες των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
2. Κάθε υποψήφιος/α θα απασχοληθεί τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του εξετάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές, ως εξής:

α) Την πρώτη μέρα, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνική δοκιμασία.
β) Τη δεύτερη μέρα, θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση (Υγειονομική
Επιτροπή Κατάταξης). γ) Την τρίτη μέρα, θα υποβληθεί σε αθλητική δοκιμασία.
3. Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους απαραιτήτως κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το δελτίο εξεταζομένου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί/ές για εξέταση.

Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι/ες, κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία, οφείλουν να φέρουν μολύβι φάμπερ και γομολάστιχα. Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών, από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου, εφόσον διενεργήθηκαν εξετάσεις σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. Επιπλέον, θα προσκομίζουν, με το δελτίο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του) και την ακτινογραφία θώρακος. Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση κάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD), επί του οποίου επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.
– Για την αθλητική δοκιμασία, μπορούν να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία, ενώ δέον είναι να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα.

4. Επισημαίνεται ότι η αθλητική δοκιμασία, διεξάγεται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους συσκευές κινητής τηλεφωνίας, αλλά θα παραδίδουν αυτές προς φύλαξη στο φυλάκιο εισόδου. Επιπλέον, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε έτερα άτομα, πέραν των υποψηφίων.
5. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι περιοριστικό για όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες και δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αναβολής εξέτασης σε άλλη μέρα.

6. Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν σε μία από τις προβλεπόμενες δοκιμασίες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, δεν συνεχίζουν στις υπόλοιπες και θεωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι δεν έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο τις Αστυνομικές Σχολές.
Υποψήφιοι/ες, που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

7. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που διεξήχθησαν τον Ιούλιο τρέχοντος έτους δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων του παρόντος προγράμματος. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην Αστυνομική Υπηρεσία που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής πριν την έναρξη των προκαταρκτικών εξετάσεων (έως και Δευτέρα 28-08-2017), στην οποία (υπεύθυνη δήλωση) θα αναφέρουν τις ημερομηνίες και τις Επιτροπές (π.χ. Α’ Ψυχοτεχνική, Υγειονομική και Α’ Αθλητική Αθηνών), ενώπιον των οποίων εμφανίστηκαν για εξέταση και κρίθηκαν Ικανοί.

8. Ομοίως, υποψήφιοι/ες που προσκόμισαν ή θα προσκομίσουν στη Δ/νση Αστυνομίας που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση από Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή Στρατιωτική Σχολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. V της προκήρυξης (ε’ σχετική), ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ για την Ελληνική Αστυνομία, είτε στις προκαταρκτικές εξετάσεις του καλοκαριού είτε στις προκαταρκτικές εξετάσεις για την κατηγορία των «τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού» δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων του παρόντος προγράμματος.
9. Οι προαναφερθείσες βεβαιώσεις ικανότητας θα προσκομίζονται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12-09-2017, οπότε και η μηχανογραφική εφαρμογή για την καταχώρηση των σχετικών βεβαιώσεων ικανότητας θα παύσει να είναι διαθέσιμη.
10. Οι βεβαιώσεις ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή από Στρατιωτικές Σχολές που προσκομίζουν υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από τις αρμόδιες Επιτροπές των τρεχουσών προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο τις τρέχουσες προκαταρκτικές τους εξετάσεις, δεν γίνονται αποδεκτές.

11. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, να αναρτήσουν άμεσα την παρούσα σε κατάλληλο εμφανές μέρος των καταστημάτων τους, προκειμένου να ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες.
12. Η παρούσα να κοινοποιηθεί ενυπογράφως στους Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών μέσω των Υπηρεσιών τους.
13. Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr και στην ιστοσελίδα: diavgeia.gov.gr.

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral