Οι άδειες που θα δίνει ο Διευθυντής του σχολείου στους εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/10/2014 - 11:29 | Author: Newsroom

Ποιες άδειες θα δίνουν οι Διευθυντές των σχολείων στους εκπαιδευτικούς

Μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα χορήγησής τους στους Διευθυντές των σχολείων

Στις αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολείων μεταβιβάστηκε το δικαίωμα να χορηγούν άδειες σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του σχολείου στο οποίο προΐστανται.

Οι άδειες που δίνει ο Διευθυντής είναι οι ακόλουθες:

1. Κανονικές άδειες ( άρθρο 48 Ν.3528/2007 )

2. Ειδικές άδειες ( άρθρο 50 Ν.3528/2007)

3. Παρακολούθησης σχολικής επίδοσης

4. Αναρρωτικές

5. Εξετάσεων

Ο Διευθυντής ενημερώνει τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στηναριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (1340 Β ́)

υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δημοσιεύουμε την Υ.Α που αφορά στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων χορήγησης των αδειών των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων.

Σύφωνα με την Υ.Α οι Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων θα χορηγούν πλέον τις παρακάτω άδειες: Κανονικής άδεια – Αναρρωτική άδεια – Άδειες εξετάσεων – Ειδική άδεια κλπ
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−20 02 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 τ.Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (ΦΕΚ 1618 τ.Β΄/ 19−6−2014) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
5. Την ανάγκη για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της χώρας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε−τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος ιε) ως εξής: «Χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6−7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Δείτε εδώ τι λέει στα προαναφερόμενα άρθρα ο ν. 3528/2007 (Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας)
Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral