Ιδιωτικά δημοτικά – νηπιαγωγεία : Τί ρυθμίζεται

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/07/2016 - 21:17 | Author: Newsroom

Ρυθμίσεις θεμάτων ιδιωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ωρολόγιο πρόγραμμα παρέκκλιση.

Νέες ρυθμίσεις για τα ιδιωτικά σχολεία και συγκεκριμένα για το ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 99118/Δ1/2016

ΦΕΚ 1956/Β/30-6-2016

Ρυθμίσεις θεμάτων ιδιωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ωρολόγιο πρόγραμμα παρέκκλιση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 24, 27, 28, 29 και 31του Ν. 682/1977 (244 Α’), όπως ισχύει.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 62, παρ. 7 του Ν. 1566/1985 (167 Α’), όπως ισχύει.
3)Την αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26.4.2016 (1324 Β’) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
4)Την αριθμ. Φ32/190/81670/Γ1/20.7.2007 (1420 Β’) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
5)Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (98 Α’).
6)Την αριθμ. 20/962016 εισήγηση του Ι.Ε.Π.
7)Το Π.δ. 73/2015 διορισμού του Ν. Φίλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, αποφασίζουμε:

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας συντάσσεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

1)Το ισχύον εκάστοτε ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των αντίστοιχων δημοσίων σχολείων τηρείται απαρέγκλιτα.

2)Δυνατότητα παρέκκλισης από το πρόγραμμα διδασκαλίας είναι δυνατή με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων δε μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για όλες τις τάξεις.
β) Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του και υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

γ) Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα παρέκκλισης θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης, η πρόσληψη των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

δ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του προγράμματος παρέκκλισης είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών υγιεινής και της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για τη διεξαγωγή των πρόσθετων μαθημάτων (π.χ. πληροφορική).

ε) Η παρέκκλιση αφορά όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγείται. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους προαιρετική σχολική δράση (παρέκκλιση) μη προβλεπόμενη από το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα (ΦΕΚ 1324 Β’/2016), κατά τα ανωτέρω μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων.

στ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, όπως αυτή καθορίστηκε με την παρούσα και οι διδάσκοντες θα πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Από της δημοσιεύσεως της παρούσας παύει να ισχύει η αριθμ. Φ.9/553/118787/Γ1/2982013 (ΦΕΚ 2226 Β’) υπουργική απόφαση.

Στους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης αναθέτουμε την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτών τους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 20162017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2016

Loading...
  • europalso

    ideascentral