Η ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤ. ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ENIAIO TΥΠΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/05/2016 - 17:34 | Author: Newsroom

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ KΑΘΟΡΙΣΜΟ ENIAIOYTΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Με αφορμή την Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου από το σχολικό έτος 2016-2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., έχει να επισημάνει τα εξής:

1.

Θεωρεί ότι η καθιέρωση ενός Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και στα 3555 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία της χώρας, με την επέκταση της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων των 1337 σχολείων με ΕΑΕΠ και στις υπόλοιπες 2218 4/θέσιες και άνω σχολικές μονάδες, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως θα πρέπει να συνοδευτεί από την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και την προσαρμογή της διδακτέας ύλης σε αυτά.

2. Θεωρεί θετικές τις ρυθμίσεις της ΥΑ, σε ό,τι αφορά την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων, για:

α. ευελιξία στη σύνταξη των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) μέχρι την πλήρη εφαρμογή τους, τόσο στο Πρωινό όσο και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αυτονομίας των σχολικών μονάδων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των διδακτικών ωρών που έχουν στη διάθεσή τους.

β. δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης των μαθητών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και μέχρι την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί της υποχρεωτικής παραμονής των μαθητών στο σχολείο(ακόμα και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά), χωρίς διδακτικό αντικείμενο.

γ. δημιουργία ζώνης ανάμεσα στο διδακτικό (08:10-13:15) και εργασιακό ωράριο(13:15-14:00) των εκπαιδευτικών, η οποία δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου, όσο συχνά κρίνεται αναγκαίο, αλλά και ενημέρωσης των γονέων καθώς και της επίδοσης της βαθμολογίας. Υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα αυτή δεν υπήρχε στα σχολεία με ΕΑΕΠ αφού υπήρχε ταύτιση διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα οι Σύλλογοι Διδασκόντων και τα Σχολικά Συμβούλια να συνεδριάζουν μόνο τις ημέρες των σχολικών εορτών.

Επισημαίνουμε όμως, ότι και η δημιουργία ζώνης από 13:15-14:00 δεν επιλύει ολοκληρωτικά το θέμα των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, από τη στιγμή που δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του Ολοήμερου Προγράμματος σε αυτές.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε μία συγκεκριμένη μέρα το μήνα (π.χ. την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα) να μην γίνονται μαθήματα και ο εργασιακός χρόνος των έξι(6) ωρών να διατίθεται για συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου, ενημερώσεις γονέων και επίδοση ελέγχων προόδου, αλλά και για ενδοσχολικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων.

δ. διδασκαλία της δεύτερης ξένης Γλώσσας σε όλους τους μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων, με βάση τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρότι δεν λαμβάνεται υπόψη η δήλωση προτίμησης όλων των μαθητών.

ε. ένταξη στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για 1 διδακτική ώρα του γνωστικού αντικειμένου της Μελέτης–Προετοιμασίας των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα για τους μαθητές όλων των τάξεων, από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70. Υπενθυμίζουμε ότι στα σχολεία με ΕΑΕΠ το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης–Προετοιμασίας των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα, προβλεπόταν μόνο για τους μαθητές των Α και Β τάξεων του Ολοήμερου Προγράμματος, και μόνο στην περίπτωση λειτουργίας κοινού τμήματος Α και Β τάξης για τους μαθητές και άλλων τάξεων.

3. Ταυτόχρονα όμως, το ΔΣ διαπιστώνει ότι στην ΥΑ υπάρχουν σοβαρές αστοχίες και λάθη, που πρέπει να διορθωθούν άμεσα:

α. στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των 6/θεσίων και άνω σχολικών μονάδων προβλέπεται να εγγράφονται και να φοιτούν μόνο οι μαθητές/τριες των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.

Όμως, σε μια χώρα με εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους και με μεγάλο ποσοστό ευκαιριακής και αδήλωτης εργασίας, πόσοι γονείς μπορούν να προσκομίσουν τα παραστατικά αυτά;

Γι’ αυτό προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα να εγγράφονται και να φοιτούν όλοι οι μαθητές που οι γονείς τους το επιθυμούν, από τη στιγμή μάλιστα που το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης–Προετοιμασίας μαθημάτων για την επόμενη ημέρα δεν εντάσσεται στο Πρωινό Πρόγραμμα για όλους τους μαθητές(όπως κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε), αλλά θα προσφέρεται μόνο στους μαθητές του Ολοήμερου Προγράμματος.

β. Η κατάργηση της Πρωινής Ζώνης (7-8 π.μ.) είναι λάθος, γιατί εξυπηρετεί αποκλειστικά εργαζόμενους γονείς και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό τους.

Προτείνουμε τη λειτουργία της Πρωινής Ζώνης όταν οι αιτήσεις για φοίτηση μαθητών/τριών σε αυτή είναι τουλάχιστον 5.

Επιπλέον, στην κατεύθυνση της βελτίωσης τόσο της λειτουργίας, όσο και της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, προτείνουμε:

α. την άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών με στόχο η διαμόρφωση ενός νέου Καθηκοντολογίου όπου να αποτυπώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια οι ρόλοι όλων(εκπαιδευτικών, στελεχών, φορέων), ώστε να οδηγηθούμε σε ποιοτικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων, και

β. την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης σε όλες τις σχολικές μονάδες, η οποία είναι η μόνη μορφή αξιολόγησης που στηρίζεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και η οποία αποτελεί μια διαδικασία που διεκπεραιώνεται από τη σχολική μονάδα με στόχο τη συστηματική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της, την ανάλυση και την ερμηνεία των πληροφοριών αυτών και τη συνακόλουθη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Τηλέμαχος Κουντούρης Νικόλαος Μακεδών

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral