Έγκριση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ανάγκες των δομών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/07/2018 - 14:20 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Έγκριση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των δομών ΠΕ και ΔΕ  Έγκριση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των δομών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/Α/23-02-2018). 2. Του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α/09.11.2015) που αφορά «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο … και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 62. 3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών…». 4. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143,τ.Α΄/28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 6. Του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α/09.11.2015) που αφορά «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο … και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 62. 7. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τΑ’ /22-9-2015) «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …». 8. Του άρθρο 55 του N. 1566/1985 (Α 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 9. Tου Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Της υπ’ αριθμ. Απόφασης 180763/Γ1 (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αρ. Φύλλου 536/27.10.2017 «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 11. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 40023/Υ1/9.03.2018 (ΦΕΚ 867/Β/12-03-2018) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», ……

12. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ 478.6/15/14034/Α2/26-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ254653ΠΣ-8ΑΚ) του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των δομών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.». 13. Την ανάγκη για την σύνταξη ενιαίων Προδιαγραφών εξοπλισμού ΤΠΕ για έργα προμήθειας εξοπλισμού ΤΠΕ, που θα υλοποιηθούν από την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής ή/και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 14. Τα σχόλια της δημοσίας της διαβούλευσης του τεύχους διακήρυξης του έργου προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων περιφέρειας Ηπείρου. 15. Το πρακτικό 17/27-06-2018 της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των δομών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 16. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε στο σύνολό του το πρακτικό 17/27-06-2018 της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των δομών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και εγκρίνουμε: Ι. Τον πίνακα των ειδών εξοπλισμού ΤΠΕ με τις ενδεικτικές τιμές τους. ΙΙ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών εξοπλισμού του ανωτέρω πίνακα.

Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η με αρ. πρωτ. Φ 478.6/41/33637/Α2/28-2-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΤΗ4653ΠΣ-ΧΙ8) απόφασή μας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral