Διάλογο από μηδενική βάση για τα Θρησκευτικά χωρίς συμμετοχή μελών της ΠΕΘ και του ΚΑΙΡΟΥ προτείνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/10/2016 - 15:57 | Author: Newsroom

Απόσπασμα της εισήγησηςτου Αρχιεπισκόπου στην Ιεραρχία που αφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών
16. Τί συμβαίνει στή Γερμανία
ΠολλέςφορέςστόνδημόσιοδιάλογοκούγεταιτόπιχείρηματιοπροωθούμενεςλλαγέςστήνπροοπτικήτςκκοσμικεύσεωςτοΚράτουςπορρέειπότόΕρωπαϊκόδίκαιοκαίτιτρόποντινάποτελετρόποναρμονίσεωςτςγχώριαςνομοθεσίαςμέτήνΕρωπαϊκή.

ν μελετήσει κανείς μως σχετικά σχύοντα νομοθετικά κείμενα λλων χωρν τς Ερωπαϊκς νωσης θά καταλήξει σέ λλα συμπεράσματα.
μοσπονδιακή Δημοκρατία τς Γερμανίας, βασικός καί σχυρός πυλώνας τς νωσης, καταβάλλει τησίως διόλου εκαταφρόνητα ποσά ς ποζημίωση γιά τήν ρπαγή τς κκλησιαστικς περιουσίας.
Σύμφωνα μέ τά δικά τους δεδομένα γιά τόν λόγο ατό ο κρατικές παροχές γιά τό τος 2013 ταν περίπου 470 κ. Ερώ.
Τά σοδα πό τήν κκλησιαστική φορολογία πολογίζονται περίπου στό εκοσαπλάσιο.
κπαίδευσηποτελε, βάσειτορθρου 7 τοΓερμανικοΣυντάγματοςεθύνητοΚράτους, ποίαμωςδένπαραγνωρίζειοτετόρόλοτνκηδεμόνωνγονέωντνπαιδινοτετνθρησκευτικνκοινοτήτων.
παράγραφος 3 εναι χαρακτηριστική:
«3. διδασκαλία τν Θρησκευτικν στά δημόσια σχολεα μέ ξαίρεση τά λεύθερα μολογίας σχολεα (εδική κατηγορία σχολείων) εναι κανονική διδακτική κατεύθυνση. Χωρίς νά παραβλάπτεται τό δικαίωμα εθύνης το Κράτους διδασκαλία τν Θρησκευτικν γίνεται σέ πόλυτη συμφωνία μέ τίς ρχές τν θρησκευτικν κοινοτήτων. Κανένας κπαιδευτικός δέν πιτρέπεται νά ποχρεώνεται νά διδάξει Θρησκευτικά νάντια στή θέλησή του».
Τόμάθημα, λοιπόν, τνΘρησκευτικνγίνεταισέσχέσηκάισυμφωνίαμέτίςθεμελιώδειςρχέςτςκάστοτεθρησκευτικςντότηταςδιατηρουμένουτοδικαιώματοςτςκρατικςπίβλεψης.
Τό μάθημα τν Θρησκευτικν εναι στά δημόσια σχολεα κανονικό, τακτικό μάθημα, καί τσι ξασφαλίζεται ς θεσμός, πού χει τήν ρχή του στό διο τό δημόσιο-κρατικό δίκαιο. πιβάλλεται λοιπόν κ το Συντάγματος τς χώρας νά πάρχει τό μάθημα τν Θρησκευτικν καί δέν παφίεται στή διακριτική εχέρεια τοκάστοτε νομοθέτη νά τό πιτρέψχι. Μέ ατον τόν τρόπο τό μάθημα τν Θρησκευτικν εναι συστατικό μέρος το σχολείου γενικότερα, κριβς πως λα τά πόλοιπα ποχρεωτικά μαθήματα, μέ τά ποα πολαμβάνει τήν δια περιοπή. Τό κάστοτε κρατικό συμβόλαιο, ναλαμβάνοντας τήν εθύνη το μορφωτικο καθιδρύματος-ντότητος, στήν εθύνη παροχς το μορφωτικογαθο, συμπεριλαμβάνει καί τήν εθύνη γιά τό μάθημα τν Θρησκευτικν.
Στό πλαίσιο τορθρου 7 πού ναφέρθηκε γίνεται ξεκάθαρο τι, στούς μαθητές, στούς κηδεμόνες, στίς θρησκευτικές ντότητες, ναγνωρίζεται τό δικαίωμα γιά παίτηση το μαθήματος τν Θρησκευτικν. Ατό χει καί τό νόημα τι, τό μάθημα τν Θρησκευτικν φείλει νά γίνεται σύμφωνα μέ τίς ρχές τς κάστοτε θρησκευτικς ντότητος.
ξίζει πίσης νά πισημάνουμε τά ξς, τά ποα εναι διαίτερα νδιαφέροντα γιά τήν νομική μεταχείριση το μαθήματος τν Θρησκευτικν.
α) Τό μάθημα τν Θρησκευτικν εναι ποχρεωτικό μέ ξασφαλισμένη πό τό Σύνταγμα δυνατότητα προσωπικς ρσης τς ποχρεωτικότητας μέ δήλωση τν κηδεμόνων τν μαθητν. Τό δικαίωμα μως ατό τς μερικς παλλαγς δέν βασίζεται σέ καμία περίπτωση στόν ν πιθυμε κάποιος χι νά μετέχει στό μάθημα, λλά στήν θεμελιώδη ναγνώριση τς λευθερίας τς συνειδήσεως καί τς πίστεως. ρα ναιτιολόγητη δυνατότητα παλλαγς δέν φίσταται στό γερμανικό δίκαιο.
β) πάρχει μόνο δυνατότητα τς μολογιακά θρησκειακά συνδεδεμένης διδασκαλίας τν Θρησκευτικν. Ατό δίνει τή δυνατότητα στό μάθημα τν Θρησκευτικν νά γίνονται δεκτά καί παιδιά λλων μολογιν πού ποτελον μειονότητα, άν πάρχει συγκατάθεση τν γονέων κηδεμόνων.
Μέατόντόντρόποδίδεταικαίδυνατότηταγνώσηςτνλλωνθρησκεινπαράτόνσαφμολογιακόχαρακτρατομαθήματος.
γ) ΟθεολόγοιδάσκαλοικαίκαθηγητέςτομαθήματοςπροκειμένουνάδιδάξουντόμάθημαχρειάζονταιτήσχετικήδειαπότόνοκεοπίσκοποτςΡωμαιοκαθολικςτςκάστοτεΠροτεσταντικςκκλησίας. Ορθόδοξοι δάσκαλοι Θρησκευτικν σέ γερμανικά σχολεα φείλουν νά χουν τή σχετική δεια πό τόν κάστοτε Μητροπολίτη Γερμανίας το Οκουμενικο Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σχέτως θνικότητας καί προέλευσης.
δ) τανδένσυμπληρώνεταιλάχιστοςπαιτούμενοςριθμόςμαθητν (π.χ. στήΒάδηΒυρτεμβέργη 8) γιάτόνδιορισμόπότόΚράτοςκαθηγητοΘρησκευτικν, τότεπάρχειδυνατότητανάγίνειμάθημαμέεθύνητςθρησκευτικςκοινότηταςχωρίςνάπάρχειμοιβήπότόΚράτοςγιάτόδάσκαλοτνΘρησκευτικν.
Κατά συνέπεια μολογιακός χαρακτήρας το μαθήματος δέν θίγει τά δικαιώματα τν μειονοτήτων.
Ανάμεσα σε άλλες προτάσεις του ο Αρχιεπίσκοπος πρότεινε για το μάθημα των Θρησκευτικών:

7. Ὑλοποίηση τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως στή Βουλή τήν Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 σύμφωνα μέ τήν ὁποία θά συνεχισθῆ ἡ συνεργασία μέσα ἀπό ἀμοιβαῖο διάλογο ἀπό μηδενική βάση Ἐκκλησίας – Πολιτείας γιά τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Προτείνω: α) τά ἀρχιερατικά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά εἶναι:
1. …….
2. …….
3. …….
4. …….

β) ἀπό λαϊκά μέλη νά μή συμμετάσχη κανείς ἀπό τίς μέχρι τώρα δύο συνδικαλιστικές ἑνώσεις ΠΕΘ καί ΚΑΙΡΟΣ.
Loading...
  • europalso

    ideascentral