Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Κατάθεση δικαιολογητικών προυπηρεσίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/04/2018 - 19:37 | Author: Newsroom

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ με αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (AΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) – ΦΕΚ 1284/τ.Β’/11-4-2018

Εφιστούμε την προσοχή στους υποψήφιους αναπληρωτές ΕΒΠ και ΕΕΠ, οτι σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (AΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) – ΦΕΚ 1284/τ.Β’/11-4-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας η οποία έχει αποκτηθεί στο Δημόσιο ή/και στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν

1.Βεβαίωση του φορέα απασχόλησηςόπου να αναγράφονται υποχρεωτικά: ο κλάδος πρόσληψης, η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης καθώς και οι ώρες απασχόλησης ανά βδομάδα. Σε περίπτωση που η απασχόληση ήταν μερική, πρέπει να αναγράφεται το πλήρες ωράριο.

2.Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ) και

3.Τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης (ΙΚΑ) που πρέπει να συμφωνούν με τη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης.

Σε περίπτωση που δεν κατατίθενται ΟΛΑ τα άνωθεν δικαιολογητικά, η προϋπηρεσία δε θα λάβει την αντίστοιχη μοριοδότηση!

Σας υπενθυμίζουμε οτι στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, φωτογραφίες δικαιολογητικών δε γίνονται δεκτές και ως εκ τούτου, η αίτηση θα ακυρώνεται.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral