Προνοιακά επιδόματα: Παράταση στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔05/12/2017 - 16:02 | Author: Newsroom

: Ενημερωθείτε αναλυτικά για την νέα τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με την οποία:

1. α) Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, με κ.υ.α., στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας στο εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, και στο εθνικό ίδρυμα κωφών, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εκτέλεση και η διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν σε προνοιακές της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των προαναφερομένων δύναται να μεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του τελευταίου.

β) Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σχεδιασμού υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2. α) Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.3.2018 (λήγει 31.12.2017) η διάρκεια του «Στέγαση και Επανένταξη»

β) Επαναπροσδιορίζονται, με κ.υ.α., οι όροι και οι προϋποθέσεις , δράσεων και ενεργειών για τη στέγαση, επιμόρφωση και την επαγγελματική επανένταξη αστέγων, καθώς και ομάδων-στόχων των αστέγων και καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα, ο αριθμός των οφελουμένων , οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησής τους κ.λπ.

Με την ίδια όμοια απόφαση δύναται να ανατίθεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού η υλοποίηση, η εκτέλεση και η διαχείριση των προαναφερόμενων.

Αιτιολογική έκθεση

Αρθρο …

Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Δεδομένου του κατεξοχήν κοινωνικού τους χαρακτήρα, τα ως άνω ν.π.δ.δ. αποσκοπούν στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες περίθαλψης, στέγασης, διατροφής, ένδυσης, ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αναθέτει τον σχεδίασμά και την υλοποίηση προνοιακών προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών στα ως άνω εποπτευόμενα από αυτό ν.π.δ.δ., με τη μεταφορά των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου, προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, δεδομένης της εγγύτητας, της πολυετούς εμπειρίας, της εξειδίκευσης και της τεχνογνωσίας των ανωτέρω ν.π.δ.δ.

Άρθρο …

Με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) οι άστεγοι αναγνωρίζονται ρητά ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην οποία η Πολιτεία οφείλει να παρέχει τη δέουσα κοινωνική προστασία. Προς τον σκοπό αυτό, υλοποιείται το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Δ28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ- ΣΨΚ), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του αυτού ως άνω άρθρου. Το εν λόγω Πρόγραμμα υλοποιείται με σκοπό την ανταπόκριση της Πολιτείας στις ιδιάζουσες στεγαστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των αστέγων, με απώτερο στόχο την εργασιακή επανένταξή τους. Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο πυλώνες: τον πυλώνα της στέγασης, μέσω της κάλυψης του ενοικίου για την αυτόνομη διαμονή σε κατάλληλα καταλύματα καθώς και
των δαπανών οικοσκευής, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του ωφελουμένου και των μελών της οικογένειάς του, και τον πυλώνα της επανένταξης στον κοινωνικό ιστό, μέσω της επιχορηγούμενης απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Επιπροσθέτως, στους ωφελουμένους παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής, νομικής συμβουλευτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διασύνδεσης με αρμόδιες υπηρεσίες και δομές κοινωνικής φροντίδας.

Η διάρκεια ισχύος του Προγράμματος έχει παραταθεί έως τις 31.12.2017, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), ενώ η υλοποίηση της παράτασής του ανατέθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), δυνάμει της σχετικής δυνατότητας που χορηγήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.61006/4703/2016 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 4548) και της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040/2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1602).

Δοθείσης της λήξης του «Στέγαση και Επανένταξη» στις 31.12.2017, κρίνεται αφενός σκόπιμη και αναγκαία η παράταση της ισχύος του έως τις 31.3.2018 και αφετέρου επιβεβλημένος ο επανακαθορισμός της παρεχόμενης προστασίας σε ομάδες-στόχους της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των ανέργων, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζονται αμφότεροι οι ανωτέρω επιτακτικής ανάγκης σκοποί. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η υλοποίηση των καταρτισθησόμενων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στις ομάδες-στόχους των αστέγων δύναται να ανατίθεται στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ., κατά το πρότυπο της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), δυνάμει της οποίας ανατέθηκε στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. η υλοποίηση της παράτασης του ήδη υφιστάμενου Προγράμματος.

 

Οικογενειακά επιδόματα: 70 ευρώ για το πρώτο παιδί – Ποιά τα εισοδηματικά κριτήρια

Ειδικότερα, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. συστήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μεταξύ των σκοπών του συγκαταλέγονται η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, η ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή και την προώθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση δράσεων κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στο πλαίσιο των σκοπών του, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. σχεδιάζει και εκτελεί επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης σε σύνδεση με την απασχόληση και προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας και αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους των κοινοτικών κονδυλίων, εθνικών πόρων και άλλων πηγών σε διεθνές επίπεδο για την υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ενόψει των ανωτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η υλοποίηση των καταρτισθησόμενων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στις ομάδες-στόχους των αστέγων δύναται να ανατίθεται στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ., με τη μεταφορά των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό πιστώσεων στον προϋπολογισμό του, δεδομένης της υπόστασης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Η Αλληλεγγύης, της ταύτισης των σκοπών του με τους επιδιωκόμενους στόχους, της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης του προσωπικού του, αλλά και της τεχνογνωσίας του επί ταυτόσημου σκοπού προγραμμάτων.

Προτεινόμενες διατάξεις

Αρθρο …

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.), στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εκτέλεση και η διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ενδεικτικά η οργάνωση και λειτουργία δομών αποϊδρυματοποίησης, και να χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό με τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τις υφιστάμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον προϋπολογισμό τους. Οι αναγκαίοι πόροι δύναται να μεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του τελευταίου (Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ε.Φ. 33-220). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σχεδιασμού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο …

Στο άρθρο 71 του ν. 4445/2016 (Α’ 236) προστίθενται παρ. 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Η διάρκεια του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», που παρατάθηκε με την παρ. 1 του παρόντος μέχρι τις 31.12.2017, παρατείνεται από τη λήξη του μέχρι τις 31.3.2018. Η ισχύς της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040/2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1602) και των ήδη συναφθεισών, δυνάμει της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, προγραμματικών συμβάσεων παρατείνεται αυτοδίκαια, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έως τις 31.3.2018.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών επαναπροσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών για τη στέγαση, επιμόρφωση και την επαγγελματική επανένταξη αστέγων, καθώς και ομάδων-στόχων των αστέγων, καθορίζονται οι δυνητικά ωφελούμενοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα, ο αριθμός των ωφελουμένων, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα στάδια του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) εφαρμόζονται αναλόγως συμπληρωματικά.

7. Με την αυτή απόφαση της παρ. 6 ή όμοια δύναται να ανατίθεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) η υλοποίηση, η εκτέλεση και η διαχείριση των προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών της παρ. 6 και να χρηματοδοτείται για τον σκοπό αυτό με τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τις υφιστάμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον προϋπολογισμό του.

Οι αναγκαίοι πόροι δύναται να μεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του τελευταίου (Εενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ε.Φ. 33-220). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σχεδιασμού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΟΓΑ: Πριν τα Χριστούγεννα το επίδομα των 1.000 ευρώ στις πολύτεκνες μητέρες

Loading...
  • europalso

    ideascentral