Δημόσιο: Διαθέσιμες 291 θέσεις για αποσπάσεις και μετατάξεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔06/09/2017 - 11:45 | Author: Newsroom

291 στο δημόσιο τομέα που είναι διαθέσιμες για και .

Συνοπτικά:

1) ΝΕΡΤ: Πρόσληψη 6 ατόμων(ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Α.Π. 5267/7-7-2016 έγγραφο της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme – NEPT) ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση για το α’ εξάμηνο του 2018, για χρονικό διάστημα 3 έως 5 μηνών με έναρξη είτε την 1η Μαρτίου είτε την 16η Μαρτίου 2018, συνολικά έξι (6) ατόμων στις θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

Οι αποσπώμενοι θα πρέπει να είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι οποιασδήποτε Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού ή Υπάλληλοι Διεθνών Οργανισμών, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων ή Οργανισμών που υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, υπό την προϋπόθεση να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 7, Ν.3320/2005 και της Απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 και να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις που υποβάλουν αίτηση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση C(2008)6866/12-11-2008 ο υποψήφιος πρέπει να είναι Διοικητικός Υπάλληλος (αρ.1) και να διαθέτει 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα στην εκτέλεση διοικητικών, δικαστικών, επιστημονικών, τεχνικών, συμβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων σε βαθμό ισοδύναμο με εκείνο των ομάδων καθηκόντων ΑD ή AST (αρ.8).

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση) ή να έχουν διανύσει περίοδο άσκησης σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Όργανο. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα).

Συνιστάται, οι υποψήφιοι να εξετάσουν προσεκτικά τις αρμοδιότητες, τις πολιτικές και το έργο των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), για τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM), για το Γραφείο Υποδομών και Λογιστικής Υποστήριξης (ΟΙΒ), για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE) θα πρέπει να συμβουλευτούν το επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο πληροφοριών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα αίτησης και το βιογραφικό σημείωμα, τα οποία επισυνάπτονται συνημμένα και να τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους.

Η κάθε κεντρική υπηρεσία καλείται να προωθήσει μία μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν, αφού προηγουμένως εξετάσει:

– τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στο πρόγραμμα,

– το γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών αναγκών της υπηρεσίας και το σχετικό

σχεδιασμό,

– το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας της με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

– τις υπηρεσιακές της ανάγκες και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της.

Οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιοτήτων (την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά) θα πρέπει να σταλούν μέσω της υπηρεσίας προέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις του εν λόγω προγράμματος, θα

πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-09-2017.

2) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.): Πρόσληψη 15 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού 3ετούς διάρκειας, όπως ορίζει το άρθρο 357 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων-Υπάλληλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΕΕΠ, ειδικότητας Νομικών

2ΕΕΠ, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

2ΕΕΠ, ειδικότητας Οικονομικών

2ΕΕΠ, ειδικότητας Πληροφορικής

2ΤΕ Πληροφορικής

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2ΥΕ Επιμελητών.

Στις θέσεις ΕΕΠ επιλέγονται επιστήμονες με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016, άρθρο 357) σύμφωνα με την aftodioikisi.gr.

Η πλήρωση των θέσεων ΕΕΠ γίνεται με απόσπαση Μονίμων Υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ των φορέων της παρ.1 του άρθρου 51 (Ν.1892/1990 ,ΦΕΚ 101/Α’). Η πλήρωση των λοιπών θέσεων γίνεται με απόσπαση Μονίμων Υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ των φορέων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ.1 του άρθρου 51 (Ν.1892/1990).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για απόσπαση, με τα απαραίτητα κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Γραμματεία, Λ. Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-09-2017.

3) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), (Ν.Π.Δ.Δ.): Πρόσληψη 2 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), (Ν.Π.Δ.Δ.), της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών του αναγκών των οργανικών του μονάδων, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. Υπαλλήλων, συνολικά δύο (2) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Μηχανικών Η/Υ

1ΤΕ Προγραμματιστών Η/Υ.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της κατηγορίας και του κλάδου/ειδικότητας στην οποία επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001: «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Φορέα» (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την κατηγορία ΤΕ Μηχανικών Η/Υ θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στην εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, στη διαχείριση λογισμικών ασφαλείας και στον έλεγχο και αντικατάσταση hardware προσωπικών υπολογιστών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Κ.Κ.Δ.Π.Δ.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α’/09-02-2007).

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Δ.Υ., Ν.Π.Δ.Δ. γενικώς οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ.

Επίσης, δεν επιτρέπεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 (Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/Α’/4-9-2009), μετάταξη Υπαλλήλου στις Υπηρεσίες της παρ.1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθει 5ετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Β)Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ.

Γ)Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κ.Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο.,οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη με πλήρη στοιχεία (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη στο φάκελο: «Αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για μετάταξη» στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού που ανήκουν οι αιτούντες, ενώ για Υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή Κρατικών ΝΠΙΔ & ΔΕΚΟ η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7491675 (κ. Α. Δανέλη) και 210 7491678 (κ.Ειρ. Κοσμά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-08-2017 έως και 15-09-2017,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

4) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά, της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών της έδρας της Α.Δ. Αιγαίου στον Πειραιά, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) σε συνδυασμό με το άρθρο 100 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’), συνολικά δεκάξι (16) ατόμων με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Πτυχιούχοι Οικονομικής Κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Πτυχιούχος Νομικής)

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχιούχοι Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

1ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

4ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

1ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων (Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα)

1ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων (Κατά προτίμηση με εμπειρία γενικά σε Δημόσια Έργα ή με εμπειρία σε έλεγχο υλικών/ποιότητας σκυροδέματος).

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριο τίτλο σύμφωνα με το Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α’), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’) και ισχύει.

Για τις θέσεις ΠΕ,ΤΕ & ΔΕ πρέπει να κατέχουν επίσης πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ με τα κατά τα ως άνω προβλεπόμενα πιστοποιητικά, δεν αφορά στους υποψηφίους προς μετάταξη υπαλλήλους που, κατά τον διορισμό τους, η γνώση αυτή αποτελούσε πρόσθετο ειδικό προσόν και για την απόδειξή του είχε προσκομισθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό (ακόμη και υπεύθυνη δήλωση γνώσης Η/Υ), το οποίο προβλεπόταν από τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο του διορισμού τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.3528/07 ή άλλες διατάξεις με, εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων, Δ.Υ., Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ.(Ν.3528/07).

Επίσης, εξαιρούνται, οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3918/2011(ΦΕΚ 31/Α’).

Β)Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α).

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα, με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 45271/28-07-2017 Ανακοίνωση της Α.Δ. Αιγαίου» στην ταχ. διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού, Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς, Αττική.

Η αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού που ανήκουν οι αιτούντες, ενώ για Υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή Κρατικών ΝΠΙΔ & ΔΕΚΟ η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2026824.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-08-2017 έως και 14-09-2017,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

5) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών: Πρόσληψη 13 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών της αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.1, του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100, παρ.2 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’), των άρθρων 71,73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) σε συνδυασμό με τα άρθρα 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’) , άρθρο 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) & άρθρο 35, παρ. 5 Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’), καθώς και του άρθρου 2, παρ. 2 (Ν.3528/2007) σε συνδυασμό με το άρθρο 246 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι Υπάλληλοι, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων-Μονίμων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Γεωλόγων

2ΠΕ Δασολόγων

1ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Δημόσια Διοίκηση)

2ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης (Νομικής Επιστήμης)

1ΠΕ Πολιτικών Επιστημών

1ΠΕ Χημικών Μηχανικών

1ΤΕ Γραφιστικής

1ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

1ΤΕ Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν:

α)τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει).

β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (σύμφωνα με το άρθ. 27 παρ. 1 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει), εφόσον ενδιαφέρονται για θέσεις των κατηγοριών-κλάδων ΠΕ ή ΤΕ, αποδεικτικό της οποίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα εκ μέρους της ΓΓΠΠ από την υπηρεσία των υποψηφίων, στην περίπτωση που το εν λόγω αποδεικτικό αποτελεί στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί από τους ίδιους τους υποψήφιους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:

Α) Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων Δ.Υ. ,Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη.

Β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) και το υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5897/22993/8-9-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΔΔΑΔ/Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης).

Επισημαίνεται, ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/2007) και ειδικά οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.(λόγω του άρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με το άρθ. 246 του Ν. 3852/2010).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξης (κατά το συνημμένο υπόδειγμα σχετικού εντύπου) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω υπηρεσιών μεταφοράς με απόδειξη στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1510979, 213 1510130 και 213 1510168 και στην ιστοσελίδα: www.civilprotection.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-11-2017.

6) Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» του Υπουργείου Τουρισμού: Πρόσληψη 24 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού – Μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. Υπαλλήλων κατά τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική και Στατιστική)

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχίο Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε.)

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχίο Νομικής ή Παντείου ή άλλου Α.Ε.Ι.)

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχίο Φιλοσοφικής με εξειδίκευση στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική Γλώσσα & Φιλολογία ή με Πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

1ΠΕ Μηχανικών με επιθυμητή εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή Διοικητικού-Οικονομικού με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

3ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

2ΔΕ Η/Υ

2ΔΕ Οδηγών.

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ανωτέρω κατηγορίες ανεξαρτήτως πτυχίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.

Πρόσθετα – συνεκτιμώμενα προσόντα είναι ο μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον, η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον, η Άριστη ή Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει, οι γνώσεις δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υψηλό επίπεδο γνώσης Η/Υ και Πληροφοριακών Συστημάτων.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του, καθώς και ότι απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου ο/η οποίος/α έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης (που κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο-η και στη Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού του φορέα προέλευσής του-ης) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε σε έντυπη μορφή στην ταχ. διεύθυνση:

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα,

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: E-mail: administration@gnto.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8707352, e-mail: kosma_a@gnto.gr (κ. A. Κοσμά) και

210 8707550, e-mail: christofilopoulou_s@gnto.gr (κ. Σ. Χριστοφιλοπούλου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-08-2017 έως και 15-09-2017.

7) Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών: Πρόσληψη 15 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

8ΠΕ Διοικητικού (από τους οποίους 2ΠΕ Νομικών)

4ΔΕ Διοικητικού

2ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων

1ΥΕ Επιμελητών.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα και τα πρόσθετα σύμφωνα με το Π.Δ.50/2001 και Π.Δ. 111/2014, όπως ισχύουν.

Για την Κατηγορία ΠΕ του Διοικητικού-Οικονομικού θα συνεκτιμηθούν οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι Σπουδών ή και Διδακτορικό και η Εμπειρία σε θέματα Διοίκησης τουλάχιστον 2 ετών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο & στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου & αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΡΧΗΣ, (www.statistics.gr) για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους, κατά το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 ή άλλες διατάξεις για μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπάλληλοι,οι Υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εκτός Δ.Τ. κατά το άρθρο 51 (Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α’)& άρθρο 6 (Ν.3613/2007, ΦΕΚ 263 /Α’)καθώς και οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. & του Ε.Κ.Α.Β., κατά το άρθρο 71 (Ν.3918/2011, ΦΕΚ 31/Α’) & του άρθρου 50 (Ν.4368/2016, ΦΕΚ 21/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 68 (Ν.4370/2016, ΦΕΚ 37/Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που ενδιαφέρει) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 2/59064/0004/31-07-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις», στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β’, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338253, 210 3338362 & 210 3338238,

(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-08-2017 έως και 22-09-2017.

8) Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόσληψη 7 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων, συνολικά επτά (7) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΕΕΠ (σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. & συγκεκριμένα 1 θέση Νομικών & 2 θέσεις Οικονομολόγων) και με βασικό γνωστικό αντικείμενο & επιστημονική εξειδίκευση το δίκαιο του ανταγωνισμού ή τα εφαρμοσμένα οικονομικά/οικονομικά ανταγωνισμού αντίστοιχα)

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1ΥΕ Επιμελητών ή Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη πρέπει να κατέχουν , κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας και κλάδου, για την οποία αιτούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ́), όπως ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του π.δ.76/2012 (ΦΕΚ 132/Α ́) περί του Οργανισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρόσθετα τυπικά προσόντα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως ορίζεται από το άρθρο 51 (Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α’), εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους, κατά το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις για μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχ. διεύθυνση:

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου

Τ.Κ. 104 34, Αθήνα

Αίτηση για την υπ. αριθ. πρωτ. οικ.4189/24-07-2017 Ανακοίνωση-Προκήρυξη.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται κάθε ενδιαφερόμενος, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση μετάταξης του/της υπαλλήλου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8809224, 210 8809301 και 210 8809170,

(Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, της Γ. Διεύθυνσης Ανταγωνισμού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-07-2017 έως και 06-09-2017,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες, 09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

9) Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών»: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ – Μετάταξη 78 υπαλλήλων

Η Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την Απόφαση Παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετατάξεις 78 υπαλλήλων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

Σχετ.: Η υπ’ αρ. 2/40342/0004/29-6-2017 ανακοίνωση-πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΘ30Η-Η42)

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 08-09-2017 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετατάξεις στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών κατόπιν της ανωτέρω σχετικής ανακοίνωσης -πρόσκλησης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338362 και 210 3338238.

10) Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών: Πρόσληψη 83 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου 0ικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στη Γ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης,, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού – Υπαλλήλων, συνολικά ογδόντα τριών (83) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

34ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης και συνεκτίμηση γνώσεων στη Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζική, Δημόσια Διοίκηση, Ελεγκτική, στη Διοίκηση Έργων ή σε Logistics

8ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Πτυχίο Νομικής και συνεκτίμηση γνώσεων στο Δημόσιο Δίκαιο, στις Δημόσιες Συμβάσεις ή στο Εμπορικό Δίκαιο

2ΠΕ Μηχανικών με Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

1ΠΕ Μηχανικών με Πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1ΠΕ Μηχανικών με Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών

14ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και συνεκτίμηση γνώσεων στη Λογιστική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων

13ΔΕ Διοικητικού

2ΔΕ Οδηγών

4ΥΕ Επιμελητών

4ΥΕ Εργατών.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα και τα πρόσθετα σύμφωνα με το Π.Δ.50/2001 και Π.Δ. 111/2014, όπως ισχύουν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο & στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου & αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΡΧΗΣ, (www.statistics.gr ) για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους, κατά το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις με εξαίρεση τις διατάξεις για μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εκτός Δ.Τ. κατά το άρθρο 51 (Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α’) είναι εκτός Δ.Τ. & συνεπώς δεν εμπίπτουν στο άρθρο 6 (Ν.3613/2007, ΦΕΚ 263/Α’) καθώς και οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. & του Ε.Κ.Α.Β., κατά το άρθρο 71 (Ν.3918/2011, ΦΕΚ 31/Α’) & του άρθρου 50 (Ν.4368/2016, ΦΕΚ 21/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 68 (Ν.4370/2016, ΦΕΚ 37/Α’).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που ενδιαφέρει) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα,

είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 2/59160/0004/31-07-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις», στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β’, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338238 & 210 3338362.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-08-2017 έως και 22-09-2017.

11) Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 32 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 4324/15-06-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf ), συνολικά 17 ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού(COMP.D.6)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.04), (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.06),

(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.L.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat” (ESTAT.C.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat” (ESTAT.G.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat” (ESTAT.G.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας (GROW.03)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.B.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου(TRADE.D.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE.G.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE.H.5).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ,μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη

μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 19-09-2017.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral