ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔03/11/2017 - 15:24 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Το (asep.gr) τη Διενέργεια Διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ύψους Σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (43.300,00€), για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και λοιπών αναλώσιμων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ύψους Σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (43.300,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια τριάντα οκτώ (38) κεντρικών μονάδων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), τριάντα οκτώ (38) πληκτρολογίων, τριάντα οκτώ (38) ποντικιών νέας τεχνολογίας, είκοσι (20) οθονών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) νέας τεχνολογίας, είκοσι πέντε (25) αδειών office professional VLC και δέκα τεσσάρων (14) αδειών office απλών, για την κάλυψη των αναγκών του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 21143/01/2017/02.11.2017 Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΑΣΕΠ 4Ε/2017: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6 Αθήνα (4ος όροφος/Αίθουσα 408), ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αυτού.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από 03.11.2017 έως 15.11.2017 από την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και από το Τμήμα Προμηθειών της Υπηρεσίας (Πουλίου 6, Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδια υπάλληλος κα Κ.Μερεντίτη τηλ. Επικοινωνίας 2131319264), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ έως και 14:30 μ.μ. και οι σχετικές προσφορές θα υποβάλλονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και κατά τις ανωτέρω ώρες.

Οι προσφορές, που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στους Προσφέροντες σφραγισμένες.

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral