ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Λήγει η προθεσμία των ενστάσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔11/04/2018 - 14:19 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Τελευταία μέρα για την υποβολή ενστάσεων στην προκήρυξη είναι σήμερα. Ειδικότερα στις 11 Απριλίου 2018, λήγει το δικαίωμα υποβολής των υποψηφίων ΔΕ και ΥΕ. – Η διαδικασία υποβολής ένστασης

Να σημειωθεί, σύμφωνα με τους κανόνες του , κατά των Προσωρινών Πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται:

με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο , στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Ένσταση για την

Προκήρυξη

Κατηγορία Π.Ε ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.

T.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686)
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr).

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο προμηθεύεται:

ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet,
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Υ.Α.),
από Δημόσιο Ταμείο.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Το Α.Σ.Ε.Π. θα ελέγξει τα υποβληθέντα από τους φερόμενους ως διοριστέους/προσληπτέους δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος/προσληπτέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία. Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και ότι υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Παράλληλα ελέγχονται τα κριτήρια κατάταξης όλων των φερομένων ως διοριστέων/προσληπτέων, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας τους, συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων.

Πώς θα εκδώσετε e-Παραβόλο για υποβολή ένστασης στο ΑΣΕΠ

Κατά την έκδοση του e-παραβόλου επιλέξτε:

Α. Στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Β. Στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Υποβολή ένστασης

Γ. Στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Υποβολή ένστασης για προκηρύξεις/ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την 9η Φεβρουαρίου 2017

Αναγράψτε τον 20ψήφιο κωδικό παραβόλου στην ένστασή σας.
Καταβάλλετε το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Προσοχή: Ο 20ψήφιος κωδικός παραβόλου που έχετε αναγράψει στην ένσταση, πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν για τον οποίο καταβάλατε αντίτιμο.

ΑΣΕΠ: Έρχονται 209 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

ΑΣΕΠ: Έρχονται χιλιάδες προσλήψεις στο Δημόσιο – Τα προσόντα για μόνιμη θέση

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral