Tο Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα: Οι διαταξεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/02/2016 - 16:50 | Author: Newsroom

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
1.

α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΔΕΠ. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το

αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ. 123/1984 (Α ́ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 111/1994 (Α ́84), το Π.Δ. 119/2005 (Α’ 177), το Π.Δ. 187/1996 (Α ́ 145) και το Π.Δ. 390/1995 (Α ́ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.

β) Για τα προσόντα εκλογής στις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 1268/1982 (ΦΕΚ Α ́ 87/16-7-1982) όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195). Κάθε αντίθετη στο άρθρο αυτό διάταξη καταργείται.
γ) Τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στην βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους.
δ) Καταργούνται το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει, και η παράγραφος 1, 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
2. Το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών ΔΕΠ αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Ερευνητή πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του Λέκτορα, Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ή Ερευνητή αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Τα εκλεκτορικά σώματα συγκροτούνται από τους στην επόμενη παράγραφο αναλυτικά αναφερόμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς εκλέκτορες, υπό την αμέσως παρακάτω αναφερόμενη αναλογία από μέλη Δ.Ε.Π. ίσης ή ανώτερης βαθμίδας με την προκηρυχθείσα θέση.
3. α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, από επτά (7) μέλη ΔΕΠ με τους αναπληρωματικούς τους τα οποία ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.
β) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία.
γ) Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
δ) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος, στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γενική Συνέλευσης του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη που ανήκουν στο Τμήμα και τα μέλη που ορίζονται από το μητρώο εξωτερικών μελών αναπληρώνονται αντίστοιχα από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος.
4. Οι συνεδριάσεις του Εκλεκτορικού Σώματος, πραγματοποιούνται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Το Εκλεκτορικό Σώμα νομίμως συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στα Εκλεκτορικά Σώματα και στις Εισηγητικές Επιτροπές αποτελεί καθήκον τους.
5. α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα για την πρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του προκειμένου να ορισθεί η τριμελής εισηγητική επιτροπή. Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με τη συμμετοχή του ενός 1/3 του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος.
β) Ένα τουλάχιστον μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση με τη συγκριτική αποτίμηση του έργου των υποψηφίων και αξιολογική κατάταξή τους. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
δ) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων.
ε) Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος.
στ) Εάν παρέλθουν άπρακτες με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, οι προθεσμίες των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου, το Εκλεκτορικό Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο αρμόδιος Αντιπρύτανης αντιστοίχως, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διενεργεί δε όλες τις πράξεις που έχουν ανατεθεί με τις διατάξεις του παρόντος στον Πρόεδρο του Τμήματος και αφορούν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π.
ζ) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία ποια συγκεκριμένα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.
η) Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Εκλεκτορικό Σώμα μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με υποψήφιο.
θ) Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών τους Εκλεκτορικού Σώματος και αποχωρούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού των υποψηφίων γνωστοποιείται προς αυτούς από τον Πρόεδρο του Τμήματος η ημερήσια διάταξη της κοινής συνεδρίασης σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
ι) Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους.
ια) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα ΔΕΠ καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
αα) στην περίπτωση ενός ή περισσότερων υποψηφίων, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει οκτώ θετικές ψήφους, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,
ββ) στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει οκτώ θετικές ψήφους, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Επικρατέστεροι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο, στην δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες.
6. α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής διαβιβάζει το πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας.
β) Για τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας και τον διορισμό των μελών Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) ισχύουσες διατάξεις.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να ρυθμίζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών, την κατάρτιση και τήρηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του μητρώου αυτού.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιον του από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Για τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων.»
6. Στην περίπτωση 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Τα μέλη ΔΕΠ, με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, μπορούν να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε άλλο Τμήμα της ίδιας Σχολής, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα του Τμήματος ή του άλλου Τμήματος της ίδιας Σχολής, εφόσον στην τελευταία περίπτωση προηγηθεί αντίστοιχη αιτιολογημένη απόφαση του αιτούντος Τμήματος.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει ότι το μέλος Δ.Ε.Π. ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα».
8. Μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές που έχουν μονιμοποιηθεί στη βαθμίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα όποτε το επιθυμούν. Εάν η διαδικασία εξέλιξης του προηγούμενου εδαφίου αποβεί αρνητική για το κρινόμενο μέλος ΔΕΠ, οι μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους για μία ακόμα φορά μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος, για την κρίση της υποψηφιότητάς τους.
9. α) Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών Α.Ε.Ι., μόνιμοι ή με θητεία, οι οποίοι παραιτήθηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκλογές ως υποψήφιοι βουλευτές και δεν εξελέγησαν, επανέρχονται αυτοδικαίως μετά τις εκλογές στις θέσεις τους.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία εξελέγησαν επανέρχονται αυτοδικαίως μετά τις εκλογές στις θέσεις τους και τελούν σε αναστολή καθηκόντων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι τη λήξη της θητείας της βουλευτικής περιόδου για την οποία εξελέγησαν.
γ) Σε περίπτωση εκλογής και διορισμού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. της ως άνω περίπτωσης α) κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναλαμβάνουν καθήκοντα στην βαθμίδα αυτή και εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους για όσο διάστημα διαρκεί η βουλευτική περίοδος για την οποία εξελέγησαν.
Η ισχύς της παρούσας, άρχεται αναδρομικά από την 26η Ιανουαρίου 2015.
10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.
Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α’, γ’ και θ’ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας».
12. Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α’ 220)».
13. α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ, το οποίο εμπίπτει στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».
β) Στο άρθρο 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται περίπτωση θ’ ως εξής:
«Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και εμπίπτει στην περίπτωση α’ παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».
14. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220) προστίθενται περιπτώσεις ε’ και στ’ ως εξής:
«ε. Η μη ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.
στ. Προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ πλήρους απασχόλησης, η μη απόδοση του ποσοστού που προβλέπεται από την παράγραφο 3 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) επί των αμοιβών που υπάγονται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ παραγράφου 2 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195)».
15. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 ( ΦΕΚ Α’ 37) μετά το εδάφιο β’ και τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω φορέων.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α ́ 195), δεν ισχύει για ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια ή εν γένει ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80%, ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα διατηρεί τη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».
16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής:
«δ) Να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών» .
17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα έξοδα παράστασης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, των Κοσμητόρων και των Αναπληρωτών τους και των Προέδρων Τμημάτων και των Αναπληρωτών τους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
18. α) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων αρχίζει πριν την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους. Για την κάλυψη επειγουσών εκπαιδευτικών αναγκών και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να ανατίθεται διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος. Για την παροχή του έργου αυτού οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
β) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ) και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη.
γ) Για την αμοιβή των Ομότιμων Καθηγητών από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής αναλογικά με τους εν ενεργεία Καθηγητές.
19. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «4.α) Κάθε μέλος ΔΕΠ υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας. β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια». 20. Η παράγραφος 7 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 27, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και επιστημόνων του άρθρου 5 του π.δ. 407/80 (Α’ 112) ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α ́ 173) ύστερα από προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου για τη θέση αυτή. Σε περίπτωση κατά την οποία διαρκούντος του ακαδημαϊκού έτους λήξει ο χρόνος της άδειας ή της αναστολής καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π., οι αποδοχές της ως άνω κατηγορίας προσωπικού δύνανται να καταβάλλονται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Ιδρύματος».
21. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος και υπό την επιφύλαξη του εδαφίου α) της
παραγράφου 5
Φ.122.1/1137/145793/Β2/16.10.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β’ 2619).
22. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α ́ 112/9.5.1980) «Περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου Κρήτης», για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.
23. α) Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος είτε Υποψήφιοι Διδάκτορες δύνανται να προσλαμβάνονται για τις έκτακτες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. ως Ερευνητικοί Συνεργάτες με πράξη του οικείου Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων.
β) Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού
του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται η ισχύς της εξαμήνου. Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά έτη.
γ) Η μηνιαία αποζημίωση και ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται αναλόγως των προσόντων του και αντιστοιχούν στο προσωπικό του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112) στην περίπτωση Πανεπιστημίου ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α ́ 173), όπως ισχύει, στην περίπτωση Τ.Ε.Ι. Η κάλυψη της μηνιαίας αποζημίωσης αυτής της κατηγορίας του προσωπικού γίνεται από την κρατική επιχορήγηση προς το οικείο Α.Ε.Ι. ή από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Ίδρυμα ή από ερευνητικά προγράμματα ή άλλα κονδύλια.
δ) Λεπτομερειακά θέματα για την πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Οι κατηγορίες προσωπικού της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A ́, Β ́ και Γ ́ του ν.2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α ́ 280). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε διάταξη με αντίθετη ισχύ.
27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:
«3) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα το εδάφιο δ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α ́ 114), εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α ́ 114)».
Για τους Λέκτορες Πανεπιστημίων και τους Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύει η δυνατότητα εξέλιξης της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε θέση Επίκουρου Καθηγητή. Η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του ν.4009/2011 (Α’195) και στην παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν.4009/2011 (Α’195), όπως ισχύουν.
28. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Από 1.1.2015 δεν πραγματοποιείται η ανωτέρω παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευνητών.
29. α) Καταλογιστικές πράξεις, καθώς και οποιοδήποτε ποσό που αφορά τόκους, προσαυξήσεις οι λοιπές επιβαρύνσεις αυτών, οι οποίες έγιναν και αφορούν δαπάνες δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.1514/1985 και του άρθρου 50 του ν.2413/1996 και αφορούν συμβάσεις συμπληρωματικής ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης των ετών 1998 έως 2003, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.
β) Καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν σε βάρος των ερευνητών, καθώς και των μελών των επιτροπών διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., και αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του ανώτατου ορίου πρόσθετων αμοιβών ΔΕΠ από ερευνητικά προγράμματα κατά την περίοδο 1997-2003, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87), εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση, του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά μετά των προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων διαγράφονται.
γ) Εργασία που πραγματοποιήθηκε από τους ιατρούς του Αιγινητείου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος εφημεριών (ετοιμότητας και ενεργών) του νοσοκομείου και η καταβληθείσα για την εργασία αυτή αμοιβή θεωρούνται νόμιμες. Από τη δημοσίευση του παρόντος αίρεται η βεβαίωση και ο καταλογισμός και παύει οιαδήποτε αναζήτηση της καταβληθείσας αυτής αμοιβής από τις οικονομικές υπηρεσίες
του νοσοκομείου, καθώς και από τις αρμόδιες κατά τόπους ΔΟΥ. Ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταλογισθεί ή επιστραφεί, επιστρέφονται στο σύνολό τους, μαζί με τυχόν επιβληθείσες προσαυξήσεις, στους δικαιούχους.
30. Στο άρθρο 4 του ν.3328/2005 (Α ́ 80) προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:
«9. 1. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..
β) Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.
γ) Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε μετά από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.
δ) Οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.
ε) Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.
2. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο 1».
31. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του Ν. 4009/2011 συμπληρώνεται ως εξής:
«Για την άσκηση παράλληλης απασχόλησης απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής.» .
32. Το άρθρο 82 του ΒΔ της 249/20.10.1958, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής.
«Άρθρο 82
Απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές
1. Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος δικαίωμα και εισφορά: α) το ελληνικό δημόσιο και ο οργανισμός τοπικής
αυτοδιοίκησης, β) οι ιεροί ναοί , γ) τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. και δ) εκείνοι ο οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους τέλη, δικαιώματα και εισφορές.».
33. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) που προστέθηκε με το άρθρο 35 Ν.4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/07.10.2014) και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 που προστέθηκε με το άρθρο 122 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24.12.2014) καταργούνται.
34. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ιδρύεται Ινστιτούτο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης. Το Ινστιτούτο αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα
που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται κάθε απαιτούμενο για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου θέμα.»
35. Καταργείται το άρθρο 12 του Ν. 4009/2011.
36. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής :
1. Για το συντονισμό της διδασκαλίας και της έρευνας μέρους του γνωστικού αντικειμένου προγράμματος ή προγραμμάτων σπουδών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος μπορεί να προβλέπει τη σύσταση των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν οργάνων, τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία ορισμού τους. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να συστήνονται τα παραπάνω όργανα και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο για τη λειτουργία των οργάνων αυτών θέμα.
Το άρθρο 43 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́195) τροποποιείται ως εξής :
1. Τα ιδρύματα μπορούν να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163), στο πλαίσιο του Ινστιτούτου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατόν να ιδρύεται σε κάθε ίδρυμα Ινστιτούτο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Ινστιτούτου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Ινστιτούτου όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του Ινστιτούτου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης και δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
4. Τα Ινστιτούτα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης μπορούν να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.
5. Οι πόροι του Ινστιτούτου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
α) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες προς το Ινστιτούτο,
γ) έσοδα από εκπαιδευομένους,
δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση,
ε) μετά από απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του ΕΛΚΕ και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος για την ανάπτυξη του Ινστιτούτου.
Τους πόρους του Ινστιτούτου διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος και για το σκοπό αυτό παρακρατεί έως 10% επί των εσόδων του, ενώ ένα ποσοστό έως 15% επί των χρηματοδοτήσεων των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου διατίθεται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του ΕΛΚΕ για κάθε τύπου έργο καθορίζεται από τη Σύγκλητο.
Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του ΕΛΚΕ.
Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α ́ 171) διέπονται εφ’ εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
38. Με το παρόν κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των συνεδριάσεων 20-2-2012 (ΦΕΚ Β’ 1317/30-5-2013) και 22-3- 2012 (ΦΕΚ Β’ 1649/11-5-2012) με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής/εξέλιξης/ μονιμοποίησης/ διορισμού σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας σε εφαρμογή του προγενέστερου, του νόμου 4009/2011, νομοθετικού καθεστώτος και για τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Το παρόν αφορά τους διορισμούς όλων των καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας ανεξαρτήτως ύπαρξης η μη δικαστικής προσφυγής κατά της εκλογής».

Loading...
  • europalso

    ideascentral