Τα κριτήρια κατάταξης για τα δυσπρόσιτα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/04/2018 - 11:29 | Author: Newsroom

Στο Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου γίνεται αναφορά στις 13 κατηγορίες σχολικών μονάδων και τα κριτήρια κατάταξης για τα στο Άρθρο 91

2. Στο π.δ. 111/2016 (Α΄ 193) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

(i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
(ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,
(iii) την οργανικότητα,
(iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
(v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
(vi) το υψόμετρο.

Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται:

αα) μονοθέσιες και διθέσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων, καθώς και τα δημοτικά σχολεία της Μεγίστης και των Ψαρών,

ββ) οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην ίδια έδρα με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης αα΄.»»

β) Το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 – Έναρξη ισχύος  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.»

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral