Σχόλιο του αιρετού του ΚΥΣΕΕΠ κου Β.Βούγια επί της Απόφασης ανάθεσης μεταφοράς εκλογικού υλικού για τη διεξαγωγή των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/10/2016 - 16:35 | Author: Newsroom

ΣΧΟΛΙΟ:
Αν τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. δεν φτάσουν μέχρι τις 24 – 25/10, στις Π.Δ.Ε., λαμβανομένου υπόψη πως η Παρασκευή 28/10 είναι αργία, δύσκολα θα μπορέσει να φτάσει η επιστολική ψήφος των εκλογέων από τους διάφορους νομούς της χώρας στο εκλογικό κέντρο της έδρας της Π.Δ.Ε., την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

..
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Ανάθεση για τη μεταφορά εκλογικού υλικού, για τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016.»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/22-11-2010 (ΦΕΚ 194, τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Του ΠΔ 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/2015).
6. Tην απόφαση με αριθμ. 175372/Υ1 (ΦΕΚ 2988/Β΄/5-11-2014) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους ΠροϊσταμένουςΓενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 197109/Α1 (ΦΕΚ 2654/Β/9-12-2015) απόφαση.
7. Τα από 06-04-2016 και 05-07-2016 Υ.Σ. του Αυτοτελούς Τμήματος Στελεχών εκπαίδευσης Α/βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης, της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Α/βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης.
8. Το από 08-07-2016 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
9. Το Υ.Σ. 1005/Β4/29-9-2016 αίτημα δέσμευσης πίστωσης και ΑΔΑΜ: 16REQ005163635 για τη μεταφορά εκλογικού υλικού (ψηφοδελτίων και φακέλων) .
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 160863/Β3/29-9-2016 (ΑΔΑ:Ψ0ΔΜ4653ΠΣ-Η32 και ΑΔΑΜ:16REQ005186280) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 7.500,00€ στον ΚΑΕ 0829 του Ειδικού Φορέα 19-210, με αριθμό καταχώρησης 94177 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 160864/Β3/29-9-2016 (ΑΔΑ:6ΗΝΛ4653ΠΣ-ΙΒ7 και ΑΔΑΜ:16REQ005186326) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 7.500,00€ στον ΚΑΕ 0829 του Ειδικού Φορέα 19-220, με αριθμό καταχώρησης 94175 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε.
12. Την με αρ. πρωτ. 166722/Β4/7-10-2016 (16PROC005206504) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς εκλογικού υλικού, για τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016.
13. Την οικονομική προσφορά του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΣ. ΛΕΒΑΝΤΗΣ με αρ. πρωτ. 169592/Β4/12-10-2016.
14. Την οικονομική προσφορά του Ιωάννη Αλεξ. Αλεξίου με αρ. πρωτ. 170749/Β4/13-10-2016.
15. Την οικονομική προσφορά του Μπίστη Δημ. Ηλία με αρ. πρωτ. 170352/Β4/13-10-2016.
16. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας Θ. Μακρυπούλιας & Σία Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 170754/Β4/13-10-2016.
17. Την οικονομική προσφορά της “VNO” με αρ. πρωτ.: 170765/Β4/13-10-2016.
18. Την ανάγκη μεταφοράς του εκλογικού υλικού, για τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2016,
Αποφασίζουμε
Την ανάθεση της μεταφοράς εκλογικού υλικού (2.978.930 ψηφοδελτίων και 267.120 φακέλων), για τις ανάγκες διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016, στον ΣΤΕΦΑΝΟ ΙΩΣ. ΛΕΒΑΝΤΗ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ (Δεληγιώργη 5 Τ.Κ. 174 56, Άλιμος Αττικής) σύμφωνα με την οικονομική προσφορά, ως η χαμηλότερη τιμή, έναντι δαπάνης ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00€) πλέον ΦΠΑ 24%(1.392,00€) σύνολο επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (7.192,00€) ,η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Χαρακτηριστικά του υπό μεταφορά υλικού:
1. Ψηφοδέλτια για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πίνακας 1) και το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πίνακας 2): Κάθε ψηφοδέλτιο είναι διαστάσεων 13 εκατοστά (cm) x 85 εκατοστά (cm). Ενδεικτικό βάρος 1.000 ψηφοδελτίων: 6,08 χιλιόγραμμα (kgr).
2. Ψηφοδέλτια για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Πίνακας 3): Κάθε ψηφοδέλτιο είναι διαστάσεων 13 εκατοστά (cm) x 28 εκατοστά (cm). Ενδεικτικό βάρος 1.000 ψηφοδελτίων: 2 χιλιόγραμμα (kgr).
3. Φάκελοι για τα Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.: Κάθε φάκελος είναι διαστάσεων 11,4 εκατοστά (cm) x 16,2 εκατοστά (cm). Ενδεικτικό βάρος 1.000 φακέλων: 3 χιλιόγραμμα (kgr).
Διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας: Η παραλαβή των υπό μεταφορά ψηφοδελτίων και φακέλων θα πραγματοποιηθεί από το κτήριο της Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, σε συσκευασίες των 500 και 200 τεμαχίων. Η τελική συσκευασία των ψηφοδελτίων και των φακέλων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Ανάδοχου, σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος Α΄. Η αποστολή των ψηφοδελτίων και των φακέλων σε όλη την χώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 27-10-2016, ημέρα Πέμπτη.
Πληρωμή Αναδόχου: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας, βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
Η πληρωμή των τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΣ. ΛΕΒΑΝΤΗΣ, με Α.Φ.Μ.: 066829632, Δ.Ο.Υ.: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0829, του Ειδικού Φορέα 19-210, για τη μεταφορά των ειδών που αφορούν το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και τον Κ.Α.Ε. 0829, του Ειδικού Φορέα 19-220, για τη μεταφορά των ειδών που αφορούν το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Το κόστος για τη μεταφορά των ειδών που αφορούν το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., θα επιμεριστεί ισόποσα σε έκαστο Κ.Α.Ε. 0829, των ανωτέρω Ειδικών Φορέων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ
Κοινοποίηση: Σε όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις
Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού/ Τμήμα Α΄

Loading...
  • europalso

    ideascentral