Στον ΟΠΕΚΑ τα σχολικά γεύματα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/04/2018 - 23:16 | Author: Newsroom

Ανάθεση της διαχείρισης του προγράμματος «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής – συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης () – Το ΦΕΚ

Ο , ως Φορέας του προγράμματος: α) μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώ- σεων του τακτικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες χρη- ματοδότησης του προγράμματος, β) αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των σταδίων σχεδιασμού, προκήρυξης και διενέργειας διαγωνισμών επιλογής αναδόχων για τα σχολεία των συμμετεχόντων δήμων, σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί Προμηθειών Δημοσίου,

γ) αναλαμβάνει τη σύνταξη των συμβάσεων με τους Αναδόχους και την διαβίβασή τους προς υπογραφή στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δ) αναλαμβάνει την εκτέλεση των συμβάσεων που υπογράφονται με τους αναδόχους στους οποίους κατα- κυρώνονται οι προμήθειες (παρακολούθηση εκτέλεσης, παραλαβή παραδοτέων, επιβολή κυρώσεων, ποινικών ρητρών και ό,τι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ολοκλήρωση της προμήθειας),

Ακόμη συστήνει την απαιτούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στ) διενεργεί την εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωμή των αναδόχων, ζ) εντοπίζει τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια υλο- ποίησης του προγράμματος και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους, εφόσον έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος,

Τέλος υποβάλλει προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έκθεση προόδου, σε μηνιαία βάση που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  τον αριθμό των σχολικών γευμάτων που διανεμήθηκαν ανά σχολείο και Δήμο, το ενδεικτικό κόστος αυτών, τα τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν και τις ενέργειες που απαιτήθηκαν για την επίλυσή τους και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται κάθε φορά ως απαραίτητη.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Loading...
  • europalso

    ideascentral