Σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Πάτρας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/07/2018 - 14:27 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

– Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την

«Σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών του του ΟΑΕΔ Πάτρας, με έτοιμο φαγητό-catering» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 26.430,60€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 32.773,94€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αναληφθείσα υποχρέωση 9545/13-7-2018 Α∆Α:6ΚΨΞ4691Ω2-ΠΧ8), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 30-7-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου ,Αθηνών 89, Ρίο Πατρών , προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ.).

 

Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην ανωτέρω διεύθυνση έως την 30-72018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ Πληροφορίες για τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8.30 π.μ –14.30 μ.μ (τηλ. 2610-966710,711 Φαξ.2610-966724 email : propat @oaed.gr). Υπεύθυνος για τεχνικά Θέματα: Σλαβίδη Όλγα τηλ 2610-435634 email:o.slavidi@oaed.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral