Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου από το εκπαιδευτικό προσωπικό ΔΙΕΚ του Ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/05/2018 - 13:16 | Author: Newsroom

Σε συνέχεια της αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.7710/29-1-2018 εγκυκλίου και των αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ10092/5-2-2018 και Γ6α/Γ.Π.οικ.15628/23-2-2018 εγγράφων, προκειμένου να καλύπτονται τυχόν διδακτικά κενά στα Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας χωρίς να απασχολείται λοιπό ήδη επιβαρυμένο εργασιακά και συχνά ελλείπον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τα οικεία Νοσοκομεία και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση του υποχρεωτικού ωραρίου από το ήδη υπηρετούν εκπαιδευτικό προσωπικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ως προς την υπαλληλική του κατάσταση το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, (ΦΕΚ Α΄26) τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄167) όπως ισχύει και της Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2049).

2. Όσον αφορά στην υποχρέωση συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 της Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ και του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄167).

3.Όσον αφορά στην κατανομή των διδακτικών ωρών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 της αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ.

4.Όσον αφορά στην αναλογία εκπαιδευτών– καταρτιζομένων ανά μάθημα εφαρΕντάξειμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) και της παρ.5 και 6 του άρθρου 10 της αριθμ. 5954/2014 (ΦΕΚ Β΄1807) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτή, καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε εργαστηριακά, θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Όταν ο αριθμός των καταρτιζομένων σε έκαστο εργαστηριακό μάθημα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί δεύτερος εκπαιδευτής και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών.

Από τους ισχύοντες οδηγούς σπουδών που έχει καταρτίσει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για τα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητάς της, μόνο στον οδηγό σπουδών της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου προβλέπεται για το μάθημα «Νοσηλευτική χειρουργική Ι, ΙΙ – Πρακτική στο Νοσοκομείο, Γ΄ και Δ΄ Εξαμήνου», ομάδα 6-8 ατόμων ανά εκπαιδευτή.

Κατόπιν των ανωτέρω:
α)Στο εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο Δ.Ι.Ε.Κ. που υπηρετεί, ανατίθενται καθήκοντα παράλληλης άσκησης, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του νοσηλευτικού ιδρύματος που υπάγεται το Δ.Ι.Ε.Κ. (άρθρο 30 του Ν.3528/2007( ΦΕΚ Α΄26).

β)Το εκπαιδευτικό προσωπικό που πλεονάζει εξ ολοκλήρου, μετά από ενημέρωση της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας, αποσπάται σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας, για την κάλυψη εκπαιδευτικών-υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

γ)Οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. παρακαλούνται να αποστείλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα:

-το τροποποιημένο πρόγραμμα των ωρών διδασκαλίας, σημειώνοντας τον υπολογισμό της κατανομής των ωρών ανά εκπαιδευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 17 της Γ4α/.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ.

να αναφέρουν προς την υπηρεσία μας και τον Διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος τα
διδακτικά κενά (εκπαιδευτή, μαθήματα, ώρες).

-να ενημερώνουν για τις ανωτέρω ενέργειές τους την αρμόδια Διεύθυνση Νοσηλευτικής του
Υπουργείου Υγείας, κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού έτους.

Δείτε το έγγραφο εδώ

Loading...
  • europalso

    ideascentral