Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας για μείωση ωραρίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/11/2015 - 10:14 | Author: Newsroom

Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας για μείωση ωραρίου

Το ωράριο των εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις του άρ.

9 παρ. 3 του Ν.2517/97 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’) που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρ. 13 του Ν. 1566/1985, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους.

Αναλόγως για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης το ωράριο διδασκαλίας προσδιορίζεται από την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας του (σχετ.: άρ. 14 παρ. 13 Ν. 1566/85 καιάρ. 48 παρ. 3 Ν. 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α’). Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ως υπηρεσία για τον υπολογισμό του ωραρίου νοείται μόνο η εκπαιδευτική, αυτή που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3687/2008.

Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη οι αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως ακολούθως:

– στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

– στα Μουσικά Σχολεία

– στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων

– για την Εφαρμογή του Προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης

– στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

– στα Ναυτικά Λύκεια

– στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

– στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

– στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

– στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1566/85, άρθρο 41 παρ.4 του Ν. 3762/2009

– στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρ. 59 του Ν. 1566/85

– για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

– στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές

– στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188 Α’) που αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του Ν.3687/2008(ΦΕΚ 159 Α’),

– στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών

– μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρ. 2 του Ν.3687/2008(ΦΕΚ 159 Α’),με επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του αρ.8 του Ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78/Α’),

– σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο

– στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), αρ.6 Ν. 3848/2010,

– στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Ο. με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 Α’), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), αρ.6 Ν. 3848/2010,

– στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

– για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων του Ενιαίου Αναμορφωμένου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Ε. Α.Π.Π.Σ.) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων,

– στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Π.Δ. 50/1996 αρ. 16.

Επίσης λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση:

α) η υπηρεσία του αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ.7 αρ.5 του Ν.3848/2010 ( Φ.Ε.Κ.71/Α719-05-2010),

β) η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά (σχετ. άρ. 74 παρ. 1 Ν. 1566/85 – Φ.Ε.Κ. 167 Α’) και άρ. 33 Ν. 1824/88 – Φ.Ε.Κ. 296 Α’),

γ) η αναγνωρισμένη ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/Α’) και του άρθρου 23 παράγραφος 5 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/Α’), προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και η προϋπηρεσία των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε. Α.Ε.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) όλων των βαθμίδων, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Επισημαίνεται ότι δε λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου η προϋπηρεσία σε Κέντρα Υποβοήθησης Μελέτης (Κ.Υ.Μ.) (σχετ.: Υ.Α. Γ2/3468/2001 – Φ.Ε.Κ. 691/τ.Β75.6.2001), I.E.Κ., Ν.Ε.Λ.Ε., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., καθώς οι συγκεκριμένοι φορείς δεν συμπεριλαμβάνονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Loading...
  • europalso

    ideascentral