Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»: Πορεία κατὰ κρημνῶν!

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/06/2016 - 20:01 | Author: Newsroom

«Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»: Πορεία κατὰ κρημνῶν!
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γιά τίς ἀποφάσεις τῆς “Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου” τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί τά σχέδια τῶν ἀποφάσεων ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί λοιπούς οἰκουµενιστές
καί θά κληθεῖ ἡ Σύνοδος (δεκατέσσερις ψηφοφόροι!) νά τά ὑπογράψουν, ὄχι γιά νά ὑπερασπιστοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη, καταδικάζοντας τούς αἱρετικούς παπικούς, προτεστάντες, µονοφυσίτες, κλπ., ἀλλά γιά νά τούς ἀναγνωρίσουν ὡς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, µέ τούς ὁποίους µποροῦν νά συµπροσεύχονται, νά ὁµονοοῦν καί νά ὑπηρετοῦν τά σκοτεινά σχέδια τοῦ οἰκουµενισµοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ τήν δαιµονική πανθρησκεία.

Μέ ἄλλα λόγια ἡ “Μεγάλη” Σύνοδος δέν πρόκειται νά λύσει προβλήµατα, πού ἀντιµετωπίζει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά θά δηµιουργήσει νέα ἐπώδυνα, πρός εὐφροσύνην τῶν ἑτεροδόξων καί περιφρόνησιν τῶν Ὀρθοδόξων.
Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης θά ἀσχοληθεῖ µέ τούς ἑτερόδοξους, ὄχι γιά νά τούς ὑποδείξει τίς αἱρετικές τους διδασκαλίες καί νά τούς ὑπενθυµίσει ὅτι µποροῦν νά ἐπιστρέψουν στήν Ἐκκλησία, ἀλλά γιά νά ἀναγνωρίσει τίς “ἐκκλησιές” τους καί νά διευκολυνθεῖ ἡ ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν”!
Εἶναι προκλητική ἡ δραστηριότητα τῶν οἰκουµενιστῶν, προκειµένου νά ἀµφισβητήσουν τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων, νά περιφρονήσουν τούς Ἱερούς Κανόνες πού ἀπαγορεύουν τίς συµπροσευχές µέ τούς αἱρετικούς καί γενικότερα νά ἄρουν (πανορθοδόξως!) ὅλα τά ἐµπόδια, προκειµένου ὁ οἰκουµενισµός νά ἐµφανιστεῖ ὡς ἔκφραση θείου θελήµατος. ∆ηλαδή, ἡ παναίρεση νά ἐµφανιστεῖ ὀρθή διδασκαλία, τήν ὁποία ὅλοι πρέπει νά ἀποδεχτοῦν. Πρόκειται γιά ἐπιτυχία τοῦ διαβόλου, ἡ ὁποία θά λάβει καί πανορθόδοξο κῦρος!
Πόνος, µεγάλος πόνος, ἡ “Ἁγία καί Μεγάλη” Σύνοδος τοῦ οἰκουµενισµοῦ. Παρόλο πού οἱ νεώτεροι ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας καταδίκαζαν τόν ὀλέθριο οἰκουµενισµό καί ἤλεγχαν αὐστηρά πατριάρχες καί ἀρχιεπισκόπους, πού πρωτοστατοῦσαν σ’ αὐτόν, ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος καί ὅλοι οἱ ἄφωνοι Μητροπολίτες τοῦ κλίµατος τοῦ Φαναρίου καί τῆς διασπορᾶς, ἐνισχυόµενοι καί ἀπό πολλούς ἄλλους προκαθηµένους αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὀνειρεύονται ἐπιτυχίες, οἱ ὁποῖες ἄν πραγµατοποιηθοῦν, θά εἶναι πορεία κατά κρηµνῶν, τόσο τῶν ἰδίων ὅσο κι ἐκείνων πού τούς ἀκολουθοῦν.
Γιά τά µέλη τῆς Συνόδου ἔχουν διατυπωθεῖ πολλές ἐπιφυλάξεις. Μεταφέρω ἐδῶ ἐκεῖνο πού εἶχε πεῖ σέ µία ὁµιλία τοῦ ὁ ἀείµνηστος ἀρχιµανδρίτης Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος πρό εἴκοσι πέντε ἐτῶν καί εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρο: “Αὐτοί οἱ ἐπίσκοποι πού θά καθίσουν, γιά νά συζητήσουν τά θέµατα αὐτῆς τῆς Συνόδου σέ ποιά πνευµατική κατάσταση βρίσκονται; Ὀρθοδοξοῦν ἤ δέν ὀρθοδοξοῦν; Ἀπ’ ὅσο µποροῦµε νά ξέρουµε σήµερα, καί ἐγώ καί ἐσεῖς, καί ὅλοι µας, ἐκεῖ- νοι πού θά παρακαθίσουν ἔχουν ἁλωθεῖ ἀπό τόν Οἰκουµενισµό. Ἀπερίφραστα, ἐκτός ἴσως ἀπό κάποιες ἐξαιρέσεις, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ὀρθοδοξοῦν, ἔστω καί ἄν λέγονται πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι καί ἐπίσκοποι. ∆έν ὀρθοδοξοῦν! Τό γνωρίζουµε αὐτό ἀπό ἀτοµικές δηλώσεις πού κάνουν, ἀπό τόν τρόπο πού κινοῦνται καί ἐκφράζονται. Τό γνωρίζουµε αὐτό. Θά τό πῶ ἄλλη µία φορά: ἔχουν ἁλωθεῖ καί ἀπό τήν Μασονία καί ἀπό τόν Οἰκουµενισµό! Αὐτοί λοιπόν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν θά καθίσουν στό τραπέζι τῶν συζητήσεων, θά κινηθοῦν ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ; ∆έν τό νοµίζω. ∆έν τό νοµίζω! Εἶναι πολύ σοβαρά τά πράγµατα. Πάρα πολύ σοβαρά!”.
Εὔχοµαι οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου νά µή ὑπηρετήσουν τόν ὀλέθριο οἰκουµενισµό. Ἀντίθετα, πρέπει νά τόν καταδικάσουν, γιά νά φανεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι µία καί οἱ ἑτερόδοξοι βαδίζουν τό δρόµο τῆς ἀπωλείας. Ἐµεῖς πάντως δέν θά µποῦµε στήν ἴδια βάρκα µέ τούς αἱρετικούς, γιατί τό ναυάγιο εἶναι σίγουρο καί ἡ κόλαση ὁλάνοιχτη!
∆υστυχῶς, τό Φανάρι ἀπό δεκαετίες εἶναι σβησµένο. ∆έν ὑπάρχει φῶς σωτηρίας. ∆έν ὑπάρχει ἐλπίδα. Μάταια λέµε ὅτι ἔχουµε ἐκεῖ τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους, πού ἀγρυπνεῖ γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί διατηρεῖ τή συνέχεια τῆς ἱστορίας. Οἱ ἐξελίξεις τόν διαψεύδουν…
Ορθόδοξος Τύπος, 17/6/2016
Loading...
  • europalso

    ideascentral