ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 1/2003 ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/03/2017 - 17:24 | Author: Newsroom

Οι υπογράφοντες αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ καταθέτουμε την πρότασή μας για την αλλαγή του Π.Δ.1/2003 με την παράκληση, κατά την επεξεργασία των προτάσεων να συμμετέχουν αιρετά μέλη των συμβουλίων μας, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων των συμβουλίων και οι διαδικασίες των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων.Με εκτίμηση οι υπογράφοντες αιρετοί

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.

1/2003 ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Μετά την πρόσκληση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής για κατάθεση εκ μέρους των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, προτάσεων επί του Π.Δ. 1/2003, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Η αλλαγήτουΠ.Δ θα πρέπει να αφορά το σύνολο των υπηρεσιακών συμβουλίων και δεν θα πρέπει αποσπασματικά να περιοριστεί στα υπηρεσιακά συμβούλια, ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ.Όπως αναφέρεται στο άρθρο10 του παρόντος Π.Δ. Τα αιρετά μέλη των συμβουλίων έχουν τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα με τα λοιπά μέλη και όλες οι διατάξεις του Π.Δ. θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα συμβούλια και για όλα τα μέλη των συμβουλίων, χωρίς διακρίσειςκαι άνιση μεταχείριση. Όσον αφορά τα υπηρεσιακά συμβούλια του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, θα πρέπει να εναρμονιστούν ως προς τις αρμοδιότητες με τα άλλα συμβούλια, της Α΄θμιας και της Β΄ θμιας εκπαίδευσης.Επίσης θα πρέπει, εφόσον δεν υπάρχουν συμβούλια αντίστοιχα με τα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ, αρμοδιότητες των συμβουλίων αυτών να περάσουν στο ΚΥΣΕΕΠ, ως κεντρικό συμβούλιο και στα ΠΥΣΕΕΠ όπου είναι αναγκαίο.Επίσης θα πρέπει μέσα από τις προτάσεις, να προσδιορίζεται μία άλλη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων στα συμβούλια, ώστε να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες δυσλειτουργίες, που κυρίως έχουν να κάνουν με την προβλεπόμενη από το Π.Δ. 1/2003,ψήφο δι΄αλληλογραφίας.Οι προτάσεις που ακολουθούν είναι στην λογική της εναρμόνισης και του εμπλουτισμού των αρμοδιοτήτων του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΕΕΠ

Άρθρο 7.Σύνθεση ΚΥΣΕΕΠ
α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος ή μέλος του συμβουλίου που ορίζει ο πρόεδρος και γραμματέας διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
β) Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την επιλογή Προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία ενός περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, αναπληρούμενο από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τη συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου ΕΕΠκαι σε περίπτωση έλλειψης, σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ με τον αναπληρωτή του, επίσης, σύμβουλο ΕΑΕ, και τα δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (Α ́1).
Άρθρο 4 . Συγκρότηση ΠΥΣΕΕΠΣτις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από α) έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή ως Πρόεδρο, β) έναν Διευθυντή εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, γ) έναν (1) σύμβουλο ΕΕΠ ή έναν (1) σχολικό σύμβουλο Ε.Α.Ε. και ελλείψει αυτών έναν (1) σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή ή την Ψυχολογία. Το ανωτέρω μέλος αναπληρώνεται από μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ η ΣΜΕΑΕκαι δ) δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ.Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγούνται ο πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ ο οποίοςεκλέγεται από το ΕΒΠ με διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν Π.Δ. και ο οποίος ορίζεται όπως και οι αναπληρωτές όλων των μελών της παρούσας παραγράφου στην υπουργική απόφαση συγκρότησης του συμβουλίου
(Υπάρχει πρόταση το στην περίπτωση γ΄ μέλος να προέρχεται από το ΕΕΠ και να είναι είτε διευθυντής ΣΜΕΑΕ, είτε προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ, μέλος ΕΕΠ)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΣΕΕΠΆρθρο 13
Τα ΠΥΣΕΕΠ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:1.Συντάσσουν τους πίνακες προακτέων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), που υπηρετεί στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.2.Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, που υπηρετεί στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ. εκτός των διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ, των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ.3.Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας στα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.4.Προτείνουν τη μονιμοποίηση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.5.Γνωμοδοτούν για την μισθολογική εξέλιξη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά το άρθρο 6 του Ν. 2470/1997.6.Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω ασθένειας, εκτός των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ, των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠκαι των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ.7.Αποφασίζουν για την απόλυση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ, των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ.8.Αποφασίζουν για τη δυνητική θέση σε αργία του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, εκτός των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ, των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠκαι των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ.9.Εξετάζουν προσφυγές του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά των αποφάσεων εκκαθαριστών, με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ, των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠκαι των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ.10.Προτείνουν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ΚΕΔΔΥ και τις ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, κεφάλαιο Β’, παράγραφος 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’) και του άρθρου 6 παράγραφος 19 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α’)και το αρ. 23, παρ. 4 του ν. 3699/2008.
Να προστεθεί παράγραφος: 11. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης του ΕΕΠ και ΕΒΠ, εκτός των προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ.12. Αποφασίζουν για την αναγνώριση προϋπηρεσίας του ΕΕΠ και ΕΒΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αναγνώρισηςως δημόσιας εκπαιδευτικής, εκτός των προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ.13. Προτείνουν την διάθεση του ΕΕΠ και ΕΒΠ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε σχολεία της ίδια περιφερειακής διεύθυνσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες διατάξεις και διαδικασίες.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΣΕΕΠΑΡΘΡΟ. 14Το ΚΥΣΕΕΠ έχει τις εξής αρμοδιότητες:1.Προτείνει τον ορισμό των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ.2.Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥκαι των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ.3.Επιλέγει τους υποψήφιους για διορισμό σε θέσεις ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ και σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ.4.Εισηγείται τον καθορισμό του ποσοστού των διοριζομένων ως μονίμων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ σύμφωναμε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2817/2000.5.Εισηγείται τον καθορισμό του ποσοστού των προσλαμβανομένων ως αναπληρωτών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2817/2000.6.Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ εφόσον προέρχονται από ΕΕΠ,των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσονείναι μέλη ΕΕΠκαθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ.7.Εκδικάζει ενστάσεις των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥκαι των διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.8.Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ, των Διευθυντών ΣΜΕΑΕ και των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.9.Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ κατά των προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών εκπαίδευσης και περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.10.Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών στοΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ.11.Προτείνει τη μετάθεση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.12.Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.13.Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη του ΕΕΠ καιΕΒΠ.14.Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και για την ανάκλησή τους.15.Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών στο ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.16.Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές του ΕΕΠ, ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ.17.Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας ή έργου με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.18.Εκδικάζει ενστάσεις κατά πινάκων προακτέων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, που συντάσσονται από τα ΠΥΣΕΕΠ.19.Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγου ασθενείας των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ,των διευθυντών ΣΜΕΑΕ εφόσον είναι μέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ.20.Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ, εφόσον προέρχονται από μέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΚΥΣΕΕΠ, εφόσον είναι μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.21.Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησηςτων Διευθυντών ΣΜΕΑΕ και των προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ όταν ανήκουνστοΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ .22.Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ και ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τα οποία δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ΠΥΣΣΕΠ.
23. Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.
24. Εκδικάζει ενστάσεις του Ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών διευθύνσεων, των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης.
25. Προτείνει την απόσπαση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης , για μία τριετία.
Άρθρο 10Συγκρότηση – ΛειτουργίαΤα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, συγκροτούνται:α) τα ΠΥΣΠΕ , ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΕΕΠ με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης καιβ) ταΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ,ΚΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Οι αποφάσεις συγκρότησης των συμβουλίων εκδίδονται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο γραμματέας κάθε συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, από διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης ή την οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ή την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην έδρα των οποίων λειτουργεί κάθε συμβούλιο.Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.Τα συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων και μεταξύ των παρόντων παρίσταται ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος αυτών. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και καλείται στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος του προέδρου.Τα θέματα εισηγούνται:α) στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ οι διευθυντές των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης,β) στα ΠΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ οι πρόεδροι αυτών,γ) στο ΚΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ οι προϊστάμενοι των αρμοδίων διευθύνσεων ή τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Ο πρόεδρος μπορεί να ορίζει και μέλος του συμβουλίου για την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.Τα συμβούλια αλληλογραφούν δια του προέδρου τους.Τα αιρετά μέλη των συμβουλίων έχουν τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα με τα λοιπά μέλη.Τα τακτικά αιρετά μέλη των συμβουλίων, όταν αποχωρούν από την υπηρεσία ή μετατίθενται εκτός της περιοχής του συμβουλίου αντικαθίστανται μέχρι να λήξει η θητεία του συμβουλίου από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη που καθίστανται τακτικά.Στις περιπτώσεις έλλειψης των τακτικών ή αναπληρωματικών αιρετών μελών ή και των τεσσάρων αιρετών μελών των συμβουλίων, ορίζονται εκπρόσωποι για τη συμμετοχή στο συμβούλιο από τις οικείες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄Αιρετά μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού καιΕιδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής
Άρθρο 34Τρόποι εκλογήςΟι αιρετοί εκπρόσωποι του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) και στο υπηρεσιακό συμβούλιο ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και στις διευθύνσεις Α΄θμιας εκπαίδευσης..Σε κάθε διεύθυνση Α΄θμιας εκπαίδευσης, στήνονταιδύο ξεχωριστές κάλπες για το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, στον ίδιο χώρο με τις κάλπες για τους αιρετούς των συμβουλίων των εκπαιδευτικών, μία για τους αιρετούςΚΥΣΕΕΠ και μία για τους αιρετούςΠΥΣΕΕΠ και εκπρόσωπο του ΕΒΠ.Επίσης το ΕΒΠ, εκτός της ψηφοφορίας για αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ στις κοινές κάλπες με το υπόλοιπο ΕΕΠ,ψηφίζει σε ειδική κάλπη (ή στην κάλπη για τους αιρετούς ΠΥΣΕΕΠ,με διαφορετικού χρώματος φάκελο) για εκπροσώπους του ΕΒΠ στο ΠΥΣΕΕΠ.Η εφορευτική επιτροπή με την φροντίδα του προέδρου της, μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων,αποστέλλει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Περιφερειακή διεύθυνση και τα παραλαμβάνει η Κεντρική Εφορευτική επιτροπή. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της έδρας της Περιφέρειας, οφείλει να ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα το αργότερο σε 3 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και να τα αποστείλει για κύρωση, μετά την παρέλευση του χρόνου των ενστάσεων, για μεν το ΠΥΣΕΕΠ και τον εκπρόσωπο του ΕΒΠ στον Περιφερειακό Διευθυντή, για δε το ΚΥΣΕΕΠ στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ.Ενστάσεις γίνονται δεκτές τις επόμενες 3 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά τον χρόνο αυτό, καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Άρθρο 35Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαιΔικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα τακτικά μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ και ΚΕΔΔΥ της χώρας καθώς και οι υπηρετούντες σε θέσεις του άρθρου 4, κεφάλαιο β΄, παράγραφος 3 του Ν. 2817/2000και του αρ. 12 του ν. 3699/2008.Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα μόνιμα μέλη του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, που ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, πλην αυτών που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας, α) της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για την εκλογή αιρετών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και Εκπροσώπου ΕΒΠβ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ όλης της χώρας, εφόσον πρόκειται για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων του ΚΥΣΕΕΠ. Το δικαίωμα να εκλέγουν έχουν μόνον όσοι είναι γραμμένοι στον πίνακα εκλογέων.
Άρθρο 36Ανακήρυξη υποψηφίωνΟι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι στα ΠΥΣΕΕΠ και το ΚΥΣΕΕΠ ανακηρύσσονται, ύστερα από έλεγχο των προϋποθέσεων για την εκλογή τους, με απόφαση:α) Του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψηφίους των ΠΥΣΕΕΠκαι εκπροσώπους ΕΒΠ στο ΠΥΣΕΕΠ.β) Του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν πρόκειται για υποψηφίους του ΚΥΣΕΕΠ.Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή και ανακοινώνονται στα σχολεία κάθε περιοχής.Για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψηφίους, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή, στον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ή στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση, οι πίνακες των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογή.Η υποβολή των πινάκων αυτών γίνεταιμε τη φροντίδα και την ευθύνη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.Άρθρο 37Εφορευτικές ΕπιτροπέςΣτην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης συγκροτείται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται δέκα (10) ημέρες πριν από την εκλογή, τριμελής εφορευτική επιτροπή. Οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνται από:α) ένα σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και σε περίπτωση έλλειψης σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ή δημοτικής εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,β) ένα μέλος του ειδικού Εκπαιδευτικούή ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της έδρας της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του και γ) έναν εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.δ) Σε κάθε Διεύθυνση Α΄θμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, συγκροτείται εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με το αρ. 22, του Π.Δ. 1/2003, στην οποία συμμετέχει ένα μέλος ΕΕΠ ή ΕΒΠ με τον αναπληρωτή τους, προκειμένου να διευκολύνουν τις εκλογές για τους αιρετούς του ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Άρθρο 38Πίνακες εκλογέωνΟι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης συντάσσουν πίνακες εκλογέων, στους οποίους περιλαμβάνουν τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής, που υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση ή με την ιδιότητα του άρθρου 4, κεφάλαιο β΄, παράγραφος 3 του Ν. 2817/2000 σε ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ και ΚΕΔΔΥ της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.Οι πίνακες εκλογέων συντάσσονται κατά ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ ή ΚΕΔΔΥ, περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο και τον κλάδο ή την ειδικότητα των εκλογέων και προσυπογράφονται από εκπρόσωπο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τρία αντίγραφα αποστέλλονται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να προσθέτει με απόφασή της στον πίνακα εκλογέων και μέλη τα οποία προσελήφθησαν μετά την κύρωση του πίνακα εκλογέων και τα οποία διαθέτουν επίσημο διοριστήριο και ανάληψη υπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ ή ΚΕΔΔΥ.
Άρθρο 39ΨηφοδέλτιαΤα ψηφοδέλτια είναι έντυπα ή πολυγραφημένα και έχουν χρώμα λευκό, πράσινοκαι κίτρινο. Τα λευκά περιλαμβάνουν τους υποψήφιους κάθε συνδυασμού για τα ΠΥΣΕΕΠ,τα πράσινα τους υποψηφίους για το ΚΥΣΕΕΠ και τα κίτρινα για τους υποψήφιους εκπροσώπους του ΕΒΠ στο ΠΥΣΕΕΠ.Καθένα από τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνει αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψήφιων αιρετών μελώνκαι εκπροσώπων.Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι αυτών εκτυπώνονται και προωθούνται στις εφορευτικές επιτροπές με τη φροντίδα των αρμοδίων για την ανακήρυξη των υποψηφίων.Άρθρο 40ΨηφοφορίαΗ εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπήςαπό την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι την 8η μεταμεσημβρινή ώρα, αν υπάρχουν εκλογείς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή δύο δέσμες ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και, αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης, τοποθετεί: α) ένα από τα λευκά ψηφοδέλτια εντός λευκού φακέλου και β) ένα από τα πράσινα ψηφοδέλτια εντός πράσινου. γ)Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό παραλαμβάνει έναν επί πλέον φάκελο, κίτρινου χρώματος, για την εκλογή εκπροσώπου στο ΠΥΣΕΕΠΣτη συνέχεια σφραγίζει τους φακέλους και τους ρίπτει στην ψηφοδόχο.Κάθε υποψήφιος ή ο αντιπρόσωπός του έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή ένσταση για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης αυτής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει αμέσως ή όταν τελειώσει η ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς για τους υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού. Η λαθεμένη σημείωση σταυρού δεν ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού.Για την εκλογή εκπροσώπου από το ΕΒΠ, κάθε ψηφοφόρος ΕΒΠ σημειώνει στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο μέχρι ένα (1) σταυρό.Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο ή την υπηρεσία όπου υπηρετούν.Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών των υποψήφιων.
Άρθρο 41ΔιαλογήΗ εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογή των ψήφων ως εξής:Αντιπαραβάλει τους πίνακες των εκλογέων με τους πίνακες των ψηφισάντων για να διαπιστώσει τον αριθμό αυτών που ψήφισαν και τον αριθμό αυτών που δεν ψήφισαν.Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους των ψηφοδελτίων, τους αριθμεί με χωριστή αρίθμηση για κάθε ένα από τα τρία χρώματα και τους μονογράφει.Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων που έχουν σταυρούς προτίμησης.Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ' αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος. Τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα αν έχουν σημεία, τα οποία παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και καταγράφει, στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής, το αποτέλεσμα αυτής.Προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμά της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής.Άρθρο 42Πρακτικά εκλογήςΗ εφορευτική επιτροπή της διεύθυνσης Α΄ θμιας εκπαίδευσης είτε της Περιφερειακής διεύθυνσης,τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικά για την εκλογή, στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει δύο αντίγραφα πρακτικών, τα οποία υπογράφει ο πρόεδρος και ο γραμματέας και με ευθύνη του προέδρου διαβιβάζονται ένα στην διεύθυνση Α΄θμιας εκπαίδευσης και ένα στην Εφορευτική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συντάσσει με τη σειρά της δύο συγκεντρωτικά πρακτικά από όλες τις εφορευτικές επιτροπές, τα οποία υπογράφονται από αυτόν και το γραμματέα της επιτροπής και τα οποία διαβιβάζει, για το ΠΥΣΕΕΠ και τον εκπρόσωπο του ΕΒΠ στο ΠΥΣΕΕΠ, στον Περιφερειακό διευθυντή, για το ΚΥΣΕΕΠ στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.Τα πρωτότυπα των πρακτικών, οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια υποβάλλονται με απόδειξη στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο φυλάσσονται για ένα έτος από το διορισμό των αιρετών μελών στα συμβούλια και ύστερα καταστρέφονται από το περιφερειακό συμβούλιο, αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
Άρθρο 43ΕνστάσειςΟι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής, να ασκήσουν ένσταση κατά του κύρους της εκλογής σε ορισμένη περιοχή.Η ένσταση ασκείται:α) Προκειμένου για την εκλογή αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του εκπροσώπου του ΕΒΠ στο ΠΥΣΕΕΠ ενώπιον του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.β) Προκειμένου για την εκλογή αιρετών μελών του ΚΥΣΕΕΠ ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Οι ανωτέρω αρμόδιοι για την εκδίκαση των ενστάσεων, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής τους, ελέγχουν τα πρακτικά και αποφασίζουν για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, συντάσσοντας σχετική πράξη την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 44Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογώνΜε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που στηρίζεται στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και στις αποφάσεις με τις οποίες εκδικάστηκαν οι ενστάσεις, κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών.Άρθρο 45Διορισμός αιρετών μελώνΤα αιρετά μέλη των συμβουλίων, δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά για κάθε συμβούλιο, διορίζονται για μία διετία, η οποία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της εκλογής. Ο διορισμός των αιρετών μελών γίνεται:α) στα ΠΥΣΕΕΠ και για τον εκπρόσωπο του ΕΒΠ στο ΠΥΣΕΕΠ, από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης β) στο ΚΥΣΕΕΠ από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Για το σκοπό αυτό ο οικείος περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση:ι) ορίζουν τη σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων, για τον καθορισμό της σειράς γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό ψήφων. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των ενδιαφερομένων. Κατά τη κλήρωση μπορεί να παρίσταται και εκπρόσωπος της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.ιι) διορίζουν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των με βάση τις εξής προϋποθέσεις: α) εκλογικό μέτρο για τη διάθεση των εδρών των αιρετών εκπροσώπων είναι το ένα τρίτο των έγκυρων ψηφοδελτίων. β) συνδυασμός που συγκεντρώνει αριθμό ψηφοδελτίων ίσο ή μεγαλύτερο του μέτρου, παίρνει έδρα. Ο υποψήφιος που έλαβε περισσότερες ψήφους διορίζεται τακτικό μέλος και ο επόμενος σε ψήφους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος. γ) για την αδιάθετη έδρα συγκρίνονται το υπόλοιπο συνδυασμού που πήρε την άλλη έδρα με τον αρχικό αριθμό ψήφων των υπόλοιπων συνδυασμών. Την έδρα παίρνει ο συνδυασμός με μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Ο υποψήφιος του συνδυασμού αυτού που έλαβε περισσότερες ψήφους διορίζεται τακτικό μέλος και ο επόμενος σε ψήφους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος.δ) εάν κανένας συνδυασμός δε συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο, οι έδρες διατίθενται ανά μία στον πρώτο και δεύτερο συνδυασμό σε αριθμό ψήφων. Όπου υπάρχει ισοψηφία η διάθεση καθορίζεται με κλήρωση.Στους εκλεγόμενους αιρετούς εκπροσώπους και στους αναπληρωτές τους απονέμεται με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το χρόνο της θητείας τους και μόνο ως προς την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, ο βαθμός που κατέχει το πρώτο μετά τον πρόεδρο τακτικό μέλος του συμβουλίου χωρίς τις αντίστοιχες αποδοχές του μέλους αυτού. Οι διοριζόμενοι ως τακτικά αιρετά μέλη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα ΚΕΔΔΥ ή τις ΣΜΕΑΕ, όπου υπηρετούν στο μισό εβδομαδιαίο ωράριο, προκειμένου για το ΚΥΣΕΕΠ και στα δύο τρίτα, προκειμένου για τα ΠΥΣΕΕΠ και απαλλάσσονται των γενικών καθηκόντων τους.Οι τακτικοί αιρετοί του ΥΣΕΕΠ, εφόσον ανήκουν οργανικά εκτός του νομού Αττικής, δύνανται να αποσπώνται σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της περιοχής Αττικής. Οι τακτικοί αιρετοί εκπρόσωποι των ΠΥΣΕΕΠ δύνανται να αποσπώνται σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της έδρας της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.Στις περιπτώσεις που τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αποχωρούν από την υπηρεσία ή μετατίθενται εκτός της περιοχής του συμβουλίου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 10 του παρόντος.
Άρθρο 46ΛειτουργίαΓια τη λειτουργία του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΑΙΡΕΤΟΙ1.ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ2.ΒΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ3.ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ4.ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ6.ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ7.ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ8.ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ9.ΜΑΓΑΖΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ10.ΚΑΟΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ11.ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ12.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ13.ΔΕΣΥΛΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ14.ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ15.ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΜΑΤΙΝΑ16.ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ17.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ18.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ19.ΔΡΑΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ20.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ21.ΒΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ22.ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ23.ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral