Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/11/2015 - 23:10 | Author: Newsroom

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Ανακοίνωση για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα για κάλυψη αναγκών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016:

a/a μαθημa θεσεισ ωρεσ
1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ και ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 30
2 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 90 (3×30)
3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 60 (2×30)
4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 48 (4×12)
5 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 1 10

ΔIKAIOAOΓHTIKA
α.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά
(εντός φακέλου τύπου Leitz):
(1) Aίτηση. Απαιτείται κατάθεση του επισυναπτόμενου εντύπου αίτησης, αρμοδίως θεωρημένου για το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. Η αίτηση να συνοδεύεται από πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία και θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά και η διαθεσιμότητα του υποψηφίου σε εβδομαδιαία βάση. Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από ένα μάθημα υποχρεούνται να υποβάλλουν αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων. Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση προσκόμισης των δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, δεν απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
(2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

(3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια, καθώς και ο τρόπος και η ακριβής ημερομηνία κτήσης αυτής.
(4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν κατέχουν δημόσια θέση, ή στην περίπτωση που κατέχουν, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης θέσης, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς περί πολυθεσίας. Σε περίπτωση πρόσληψής τους, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα προσκομίζουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός, υπολογιζόμενης από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσληψής τους , απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που ανήκουν, η οποία θα επιτρέπει την απασχόλησή τους, αλλιώς θα ανακαλείται η πρόσληψή τους. Επιπλέον, στη δήλωση, να αναγράφεται ο κύριος ασφαλιστικός φορέας, ο αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, o AMKA, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει.

(5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται:
(α) Εάν έχει καταθέσει αίτηση υποψηφίου ωρομίσθιου καθηγητή και σε άλλη Σχολή των ΕΔ.
(β) Σε ποιες Σχολές κατέθεσε αίτηση.
(γ) Σε ποιο / ποια γνωστικά αντικείμενα ανά Σχολή.
(δ) Τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.
(6) Πρόσφατο Βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη μορφή, το οποίο να περιέχει αναλυτικό υπόμνημα των επιστημονικών δημοσιεύσεων – εργασιών. Τα αναγραφόμενα έχουν θέση υπευθύνου δηλώσεως.
(7) Τίτλοι Σπουδών: Αντίγραφα κατεχόμενων πτυχίων, διπλωμάτων και τίτλων σπουδών όλων των βαθμίδων, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά ισοτιμίας και επίσημη επικύρωση και μετάφραση (όπου απαιτείται), από τα οποία θα αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφερομένων.
(8) Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικά καθήκοντα επί του
γνωστικού αντικειμένου, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:
(α) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα :

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, σε μήνες , μέρες ή ώρες απασχόλησης. Πέραν της βεβαίωσης η προϋπηρεσία να δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση, όπως η επισυναπτόμενη στο τέλος της παρούσης.

(β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες :
1/ Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα, όπως παραπάνω.
2/ Υπεύθυνη δήλωση, χωριστά από την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι η προϋπηρεσία είναι εκπαιδευτική και σχετική με το αντικείμενο της θέσης.
3/ Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας στην οποία να αναφέρεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας.

4/ Επιπλέον των παραπάνω η προϋπηρεσία να δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση , όπως η επισυναπτόμενη στο τέλος της παρούσης.
(γ) Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος να προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. Εάν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει αποκτηθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, να αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα . Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα , όπως παράγραφο 3 α (2) της παρούσης.

(δ) Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, εάν είναι δυνατό , σε μήνες . Σε διαφορετική περίπτωση , θα μετατρέπονται σε μήνες ακολουθώντας ίδια πρακτική για όλους τους υποψηφίους. Αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων το σύνολο των ημερών απασχόλησης θα διαιρείται διά του 25, ή αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης διά του 30.
(9) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου A’ από το
οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
β. Διευκρινίσεις που αφορούν στην υποβολή των δικαιολογητικών:

(1) H αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους ίδιους τους υποψηφίους και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99 «όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4250 /2014 (ΦΕΚ Ά 45)». Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών , είναι ο ίδιος ο υποψήφιος .
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α726-3-2014) τα απαιτούμενα έγγραφα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση, μπορούν να κατατεθούν ως απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα. Γίνονται δεκτά τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν πρωτίστως επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασης. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι πρωτίστως αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή (ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Επίσης, γίνονται δεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν πρωτίστως επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από φορείς που δεν υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, θα πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένα.
(3) Η Σχολή έχει νομική υποχρέωση να διεξάγει περιοδικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους για επαλήθευση της γνησιότητας των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών όλων των υποψηφίων. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι προσκομίστηκαν παραποιημένα ή πλαστά δικαιολογητικά, θα κινείται η νόμιμη διαδικασία για τη δίωξη των παραβατών και θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι υποψήφιος διορίσθηκε με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά , θα λύεται ο διορισμός του και θα κινείται η νόμιμη διαδικασία για την ποινική του δίωξη. Επιπλέον, υποψήφιος ο οποίος στην αίτησή του υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς του στον οικείο πίνακα , αποβάλλεται από τη διαδικασία .

(4) Η Σχολή δεν υποχρεούται να καλεί τους υποψηφίους , των οποίων τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, για συμπλήρωση αυτών. Ο υποψήφιος που υποβάλλει ελλιπή δικαιολογητικά, αποβάλλεται από τη διαδικασία.
(5) Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά ) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα, κατά την κρίση της, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών της .

(6) Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη, πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου. Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός δέκα ημερών από αυτή, θα γίνονται δεκτά μόνο κατόπιν αποδεδειγμένων λόγων ανωτέρας βίας (πχ απεργία / κινητοποίηση υπαλλήλων του φορέα έκδοσης πιστοποιητικού / δικαιολογητικού, νοσηλεία σε νοσοκομείο του υποψηφίου ). Σε κάθε περίπτωση, προσόντα κτηθέντα μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών, δε θα προσμετρούνται ως μόρια .
(7) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη υποβάλλονται απευθείας στη γραμματεία της ΣΑΝ ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (δημόσιας ή ιδιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης, η οποία αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της Γραμματείας ή την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου.

γ. Με την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων:
(1) Απαιτείται επιπλέον υποβολή Πιστοποιητικού υγείας από
Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο, που να πιστοποιεί την κατάσταση υγείας του εργαζομένου, για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικό προσωπικό, έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

(2) Επισημαίνεται πως η Σχολή αναζητεί υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου των Επιτυχόντων.

(3) Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα από τα παραστατικά της παραγράφου 4 γ (1) και (2), καθώς και σε περίπτωση που από τα υποβαλλόμενα παραστατικά δεν προκύπτει η κτήση των απαιτούμενων προσόντων ή προκύπτουν κωλύματα διορισμού , διαγράφονται οι εν λόγω από τον οικείο Πίνακα Επιτυχόντων και καλούνται για πλήρωση της θέσης οι αμέσως επόμενοι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εντός φακέλου τύπου Leitz) , όπως αυτά αναγράφονται στην παράγραφο 4 της παρούσης.

β. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενες από την επομένη της αναρτήσεως της παρούσης προκήρυξης στον ηλεκτρονικό τύπο, με αποστολή συστημένης επιστολής, (δημόσιας ή ιδιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας), ή από τους ίδιους τους υποψηφίους, με κατάθεση στη γραμματεία της Σχολής, στη διεύθυνση:
Σχολή Aξιωματικών Νοσηλευτικής, Διεύθυνση Σπουδών (ΔΣΠ) Στρατόπεδο «Σακέττα A», ΒΣΤ902, Βύρωνας, Aθήνα, ΤΚ 162 01
γ. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής (san.army.gr) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια (https://et.diavgeia.gov.gr/).
δ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7675636 (Δευ.-Παρ. 09:00-13:00).
ε. Επισημαίνεται πως είναι απαραίτητη η εμπρόθεσμη ημερομηνία κατά¬θεσης ή αποστολής των αιτήσεων.
στ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις , αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

dikaiologitika.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral