ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Σε σχέση με το αποδεικτικό ελληνομάθειας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/07/2018 - 15:57 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,Παρατηρώντας με προσοχή το σημείο της εγκυκλίου για την πρόσληψη των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που αναφέρεται στα βασικά δικαιολογητικά και συγκεκριμένα στο αποδεικτικό Ελληνομάθειας όπου επί λέξει αναφέρεται ότι,

Για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

α)Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση.

β)Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής (σελ.6)

γ)Αποδεικτικό Ελληνομάθειας: Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄). (σελ.7)

Διαπιστώνεται ότι η αναφορά και η υποχρέωση της προσκόμισης του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας σύμφωνα με το αρ. 14, παρ 10 του ν. 1566/85 αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο έχει διδακτικά καθήκοντα.

Το Ε.Ε.Π. καθώς και το Ε.Β.Π. έχει ρόλο καθαρά υποστηρικτικό και όχι διδακτικό και ως εκ τούτου η μη υποβολή του δεν αποτελεί «κόλλημα» υποψηφιότητας αναπληρωτή.

Στην περίπτωση που κριθεί ότι το αποδεικτικό Ελληνομάθειας είναι βασικό δικαιολογητικό και στο προσωπικό που δεν είναι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτό αποτελεί «κόλλημα» πρόσληψης και θα πρέπει να ζητηθεί κατά το χρόνο πρόσληψης του υποψηφίου ως αναπληρωτή.

Θα θέλαμε επομένως και γι’αυτό το θέμα να παρέμβετε (όπως δεσμευτήκατε στην πρόσφατη συνάντησή μας), ώστε να αποσταλεί νέα ερμηνευτική και διόρθωση του σημείου αυτού στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να παρθεί μια δίκαιη και σύννομη απόφαση στην εκδίκαση των ενστάσεων των συναδέρφων μας που έχουν απορριφθεί από τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες για τη μη υποβολή του αποδεικτικού Ελληνομάθειας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των απορριφθέντων συναδέρφων μας διαθέτουν το εν λόγω αποδεικτικό Ελληνομάθειας.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επικοινωνία και διευκρίνιση.

Loading...
  • europalso

    ideascentral