Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού ΔE για την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε ΑΕΙ του Εξωτερικού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/11/2017 - 12:24 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Παράταση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/2016,τ.Α΄) όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/2014, τ.Α΄) και του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/2016 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 9 κεφ. Γ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄).

4. Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/2014 τ.Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015(ΦΕΚ 114/2015,τ.Α΄) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων , μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ. αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936/2016 τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral