Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Η ΕΕΤΑΑ για τα αδιάθετα voucher

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/09/2016 - 12:38 | Author: Newsroom

: στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» οι υποψηφίοι που συμμετείχαν στη πρόσκληση για το έτος ‎2016-2017, και δεν έλαβαν voucher θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί η επιδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι επιλαχόντες θα πρέπει να αποστείλλουν στην βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (.) Α.Ε.

στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 16/οικ.578/ ΕΥΣΕΚΤ/66166/22-6-2016 ΚΥΑ, όπως ισχύει :

καλεί

τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016 που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί .

Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής :25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα :

  1. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher), και
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομής για κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016 Πρόσκλησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Θεόδωρος Γκοτσόπουλος


ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHERS)

Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017

Προς

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ.

Α.Μ.Κ.Α.

Παιδί / Παιδιά

Ονοματεπώνυμο παιδιού

ΑΜΚΑ παιδιού

Ονοματεπώνυμο παιδιού

ΑΜΚΑ παιδιού

Ονοματεπώνυμο παιδιού

ΑΜΚΑ παιδιού

Δηλώνω υπεύθυνα, ότι επιθυμώ να συμμετέχω στην διαδικασία για την χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers στη δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017 και ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση σε Φορέα/Δομή, βεβαίωση/σεις του οποίου σας επισυνάπτεται.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία: …………….………. 2016

Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Σημείωση :Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του παιδιού, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του/της ωφελούμενου/νης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ/ΔΟΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

Δράση : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. – ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 10436 ΑΘΗΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΔΤ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του παραπάνω Φορέα, δηλώνω ότι συμφωνώ να παρέχω θέση, στη/ον παρακάτω ενδιαφερόμενη/ο, σε περίπτωση που του χορηγηθεί voucher, για το δηλούμενο παιδί:

ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑ :

Ονοματεπώνυμο παιδιού

ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017, της οποίας Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης A.E (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ.16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 ΦΕΚ Β΄1850/24.6.2016, όπως ισχύει.

Ημερομηνία: ……….………. 2016

Ο ΔΗΛΩΝ

(υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα φορέα)

Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Σημειώνεται ότι η κατηγορία θέσης της δομής πρέπει είναι συμβατή με την ηλικία του παιδιού, σύμφωνα με τους όρους της με αρ.3070/11.7.2016 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ

Loading...
  • europalso

    ideascentral