ΟΠΣΥΔ: Τι γίνεται με τους αναπληρωτές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/08/2017 - 11:04 | Author: Newsroom

ΟΠΣΥΔ: Οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις τους υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλουν για ένταξη στους και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αλλά κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα [παρ. 4 άρθρο 12 της αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υ.Α. και παρ.2 της αριθμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004 τ.Β΄) Υ.Α., βλ. και Μέρος Β΄-Κεφ. Α΄- παρ.5].

Αυτό όριζε η φετινή Υ.Α κατάθεσης αιτήσεων αναπληρωτών. Αν κάποιος αναπληρωτής προσληφθεί αλλά δεν έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις δεν διαγράφεται από τον πίνακα αναπληρωτών του τρέχοντος έτους: 4. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία.»

Επανενεργοποίηση αίτησης μετά από εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων: Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία – σύμφωνα με την παρ. 17, άρθρο 59 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) –, μπορούν να επανενεργοποιήσουν την αίτησή τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόλυσή τους από το στρατό.

ΟΠΣΥΔ Αιτήσεις αναπληρωτών – που θα φτάσει ο πίνακας αναπληρωτών στην Α φάση

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral