Οι διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια που ψηφίστηκαν στη Βουλή

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/05/2016 - 15:44 | Author: Newsroom

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 32
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Η παρ.

1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α ́186) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτι- κού Επιστημονικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους κα- θηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., ή εκ- παιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα από τα προαναφερόμενα μέλη. Η θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ια- νουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έ- τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Α- ντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας Γραμματέας με τον α- ναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμ- ματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των, κλάδου ΠΕ, που έχουν γνώση μίας ξένης γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Αγγλικής, Γαλλι- κής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλο- λογίας. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτρο- πής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.»

Άρθρο 33
Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Για το διάστημα από 8.12.2014 έως 15.12.2015 ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για α- πονομή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευ- σης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προ- σωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α ́226) και για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισμό

2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α ́ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), αντι- καθίσταται ως εξής:
«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έ- χει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλί- ου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλλη- λική τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υ- πηρεσία τους έως το τέλος του διδακτικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους.
Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη της λήξης του διδακτικού έτους.
3. Η περίπτωση ζ ́ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α ́ 71), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α ́ 164), αντικα- θίσταται ως εξής:
«ζ) στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης».
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2817/2000 (Α ́ 78), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσε- ων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευ- σης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή μετάθε- σης, και σε σχολικές μονάδες.»
5. α) Η περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α ́ 235), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υπο- χρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχο- λούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτι- κής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμ- ματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαί- δευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρε- τούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συ- μπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου απο- τελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοι- νοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρί- ου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οι- κείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οι κείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κείμτην πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οι- κείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση του Διευθυ- ντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευ- τικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ανωτέρω διαδι- κασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υ- ποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ο- λοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκά- στου διδακτικού έτους.
Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαι- ώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έ- χουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολι- κές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συμπλήρωση του δι- δακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαί- δευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανή- κει ο εκπαιδευτικός. Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλή- ρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφε- ρειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται με ευθύνη του αρ- μόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτι- κού έτους, ο οποίος ορίζει τον Πρόεδρο της κοινής συνεδρίασης.
Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρεί- ται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις α- πορρέουσες από αυτό συνέπειες.
β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται α- ποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανάθε- ση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδα- κτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυ- ντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνο- λο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτερο- βάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευ- σης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
6. Η παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011(Α ́ 118), ό- πως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 16 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α ́193), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Οι κενές θέσεις στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και με αποσπά- σεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτι- κών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που α- ποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε ΕΠ.Ε.Σ. ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους, σε χρονικό διάστημα που ορίζει η ΔΕΠΠΣ, τις κενές ή κε- νούμενες θέσεις των σχολείων του. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης τους προτίμησης, το οποίο καταρτίζει τον σχετικό αξιο- λογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα μόρια που προβλέπονται για τις θέσεις με θητεία. Ο συνολικός πίνακας κυρώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρμόδια κεντρικά υπη- ρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ). Η απόσπαση των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά ε- φαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτι- κών που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαμβάνονται ανα- πληρωτές, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδη- μαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Για την επιλογή των εκπαιδευτι- κών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέρο- ντος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προ- σόντα, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτι- κών των μη πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Η το- ποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.»
7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτε- ροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε θέ- σεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω- πικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυ- τόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μι- σθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστι- κό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι.,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακα- δημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης α ́ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συ- γκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή ανα- γνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδα- πής ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτη- ση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτε- λείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορί- ζονται από τον Κοσμήτορα.
Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. διενερ- γείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.
Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις δια- τάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδή- ποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογί- ζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υ- πόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. το προσωπικό που μετα- τάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α ́195) και όλων των ισχυόντων νόμων που αφορούν ό- λα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι..
Η μετάταξη δύναται να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προη- γούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
8. Στο τέλος της περίπτωσης β ́ της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης δύναται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων να αποσπάται σε άλλες υπηρεσίες, ιδρύματα και λοιπούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παι- δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομο- θεσία για τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου το- μέα».

Άρθρο 34
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1. Η περίπτωση β ́ της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118), η οποία έχει προστεθεί με την πε- ρίπτωση ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι Σύμβουλοι Α ́, Σύμβουλοι Β ́, Σύμβουλοι Γ ́ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητι- κών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξά- μηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολο- γούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παρα- γράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους δύναται να ανανεώνεται για μία ακόμα τετραετία μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου κάθε δύο (2) έτη.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, για τους μεν αξιολογού- μενους της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασής τους, για τους δε αξιο- λογούμενους της περίπτωσης β ́ αποτελεί κώλυμα ανα- νέωσης ή/και ολοκλήρωσης της τετραετούς θητείας.»

Άρθρο 35
Ρύθμιση θεμάτων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. α) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.18 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α ́ 118), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των ορ- γανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πο- λυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορί- ζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγό- τερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νή- πια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσι- των και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκο- λίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται με- ταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγω- γεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπο- ρεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθ- μό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια.»
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχο- λικό έτος 2016-2017.
2.α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 (Α ́ 78), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νη- πιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγού- μενου διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη της διάταξης του δεύτερου εδαφίου».
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται το σχολικό έτος 2016-2017 για τους μαθητές που θα φοιτήσουν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2017-2018 και εξής.

Άρθρο 36
Ρύθμιση θεμάτων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Οι θέσεις Διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτο- βάθμιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 3848/2010 (Α ́71), όπως ισχύουν, αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικό- τητας τεσσάρων θέσεων και άνω. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λει- τουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμε- νο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυ- τό προσωρινά ως Προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχο- λικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμό- διου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 παρ. 13 του ν. 3848/2010 (Α ́ 71), όπως ισχύει. Η ανωτέρω γνώμη του συμβουλίου διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ- σης. Από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
2. Οι θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχο- λικών μονάδων πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προκη- ρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 3848/2010 (Α ́ 71), όπως ισχύουν, αφορούν σε σχο- λικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότη- τα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου σε τέσσερα τμή- ματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρι- νά ως Αναπληρωτής Διευθυντής της συγκεκριμένης σχο- λικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμό- διου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 παρ. 13 του ν. 3848/2010 (Α ́ 71), όπως ισχύει. Η γνώμη του συμβουλίου διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισή- γηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ω- ράριο διδασκαλίας, καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
3. Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό έ- τος 2016-2017.

Άρθρο 37
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (Α ́ 33) ε- φαρμόζεται και για τους μαθητές των: α) Γενικών και Ε- παγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Ερί- σου, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλη- νίας, β) του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, γ) του Γενικού Λυκείου Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Αλυ- ζίας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοα- καρνανίας, δ) του Γενικού Λυκείου Αστακού της Δημοτι- κής Ενότητας Αστακού, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και ε) των λυκειακών τάξε- ων του Γυμνασίου Παλαίρου, του Γενικού Λυκείου Βόνι- τσας, του Γενικού Λυκείου Κατούνας, του 1ου Επαγγελ- ματικού Λυκείου Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνα- νίας.

Άρθρο 38
Ρύθμιση θεμάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Η περίπτωση α ́ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4027/2011 (Α ́ 233) καταργείται. Τα Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α ́ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των ο- ποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές συνεχίζουν να ενισχύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4027/2011 (Α ́ 233).

Άρθρο 39
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, το τελευταίο ε- δάφιο της παρ. 14 του άρθρου27 του ν. 4186/2013 (Α ́193) εφαρμόζεται στο προσωπικό των περιπτώσεων γ ́ και δ ́ της παραγράφου αυτής. Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4351/2015 (Α ́164).

Άρθρο 40
Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρ- θρο 82 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), οι οποίοι δεν υπέβα- λαν αίτηση για την υπαγωγή τους στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του μισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4325/2015 (Α ́ 47), δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν.

Άρθρο 41
Διάθεση εκπαιδευτικών στα δημόσια Ι.Ε.Κ.

Η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163), ό- πως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4327/2015 (Α ́ 50), αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ- παίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εισήγηση του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ και πρόταση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαί- δευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύ- θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.
Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτι- κούς που διατίθενται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδά- φιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις κεί- μενες διατάξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ..
Θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυ- τής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ- ρευνας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 42
Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) ό- πως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α ́ 118), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., κα- θώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύ- νανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έ- χουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α ́ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάτα- ξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέ- σεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα ε- πίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετι- κό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»
2.α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ. μπορεί να εκδί- δονται ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας τους, με τους ο- ποίους, πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στην πα- ράγραφο 3 του άρθρου 17, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εποπτικών μέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών α- ξιολόγησης, υποδομών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέ- μα σχετίζεται με το περιεχόμενο εκπαίδευσης και κατάρ- τισης και τη φυσιογνωμία τους».
β) Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματο- ποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμη- ματική.»
γ) Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α ́ 118), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή ε- αρινό εξάμηνο, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και ερ- γαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμ- ματα σπουδών, και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκη- σης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. H Πρα- κτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ε- ξαμήνων. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζε- ται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα. Δικαίωμα φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υπο- χρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκ- παίδευσης.»

3. α) Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων:
α) Καθορίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια
επιλογής και κάθε άλλο επιμέρους θέμα ή αναγκαία λε- πτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαι- ρίας (Σ.Δ.Ε.).
β) Προστίθενται πιστοποιημένες ειδικότητες που προ- σφέρονται από τα Ι.Ε.Κ..»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) καταργείται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 3 και 4 σε 2 και 3 αντιστοίχως.
4. Καταργείται το άρθρο 26 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) όπως ισχύει, από της δημοσιεύσεως του παρόντος νό- μου. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Διευθύνσεων Δια Βίου Μάθησης οι οποίες δεν συγκροτήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, περιέρχονται στη Διεύ- θυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Όπου στις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) ή άλλων διατάξεων νόμου, αναφέ- ρονται Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (Δ.Δ.Β.Μ.) νοείται εφεξής η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Το προ- σωπικό το οποίο έχει μεταταγεί στις καταργούμενες ΔΔΒΜ βάσει της παραγράφου 10 του καταργούμενου άρθρου με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτά.
5. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α ́ 188), α- ντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνε- ται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μά- θησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.»
6. Η περίπτωση 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρα- γράφου Θ ́ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«14.α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιρο- ποιούνται από τους φορείς που κατά περίπτωση αδειο- δοτούν ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α ́ 32), με την προσκόμιση των κάτωθι:
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παρα- γράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της ά- δειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκ- μηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.
ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβο- λής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
β) Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις πε- ριπτώσεις 5α και 5β της υποπαραγράφου Θ.18 της παρα- γράφου Θ ́ υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολο- γικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υπο- παραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ ́ .
γ) Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε
δεύτερου έτους. Η προθεσμία υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών των φορέων της περίπτω- σης 1, με εξαίρεση τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της περίπτωσης 2α, που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013 και του 2014, παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2016.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 16 της υποπα- ραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ ́ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Ε- παγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Πα- ράρτημα με τα προγράμματα σπουδών και τις ειδικότη- τες που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε- σία και στην άδεια των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επι- πέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτημα με τα προ- γράμματα σπουδών, με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η από- φαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»
8. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/ 2013 προστίθεται η φράση «ή και της πρακτικής άσκη- σης».
9. α). Το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α ́160) αντικαθί- σταται ως εξής:
«Για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή- κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών απαιτεί-ται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης:
1. Για Κομμωτή – Κουρέα
α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι- σης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Ε- παγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλ- λιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ- τισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α ́ Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτ- λος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσία.
β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι- σης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β ́ κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτ- λος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι- σης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εν- νέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους απο- φοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνί- της Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους απο- φοίτους της Γ ́ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (Ε- ΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ ́ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ει- δικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και έξι (6) μήνες προϋ- πηρεσία.
στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευ- σης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους α- ποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από πα- ρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελ- ματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελμα- τικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδε- δειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμ- μετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πι- στοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυ- τοδιοίκησης.
2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών
α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνί- της Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλο- δαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδι- κότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπι- σμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από πα- ρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελ- ματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματι- κό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγ- μένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οι- κείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμ- μετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έ- ως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»
β) Η τελευταία φράση της παρ. β ́ του άρθρου 240 του ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έ- χουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδι- κότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 237.»

Άρθρο 43
Ρύθμιση θεμάτων του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 (Α ́ 14), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, α- ντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύμα- τος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, για την κάλυ- ψη λειτουργικών κενών, τα οποία αφορούν κυρίως σεπανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και, έως και τη 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους, δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρωσή τους, προσλαμβάνονται αναπληρω- τές ή και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη διαδι- κασία του παρόντος άρθρου, με την ανάληψη του σχετι- κού μισθολογικού κόστους εξολοκλήρου και αμιγώς από ίδιους πόρους του Ιδρύματος ως μη επιχορηγούμενου α- πό τον τακτικό προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουρ- γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα ή στην κατά τα ανωτέρω συ- στατική επιστολή, από τα οποία διαπιστώνεται η έφεση του ενδιαφερόμενου να υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά σχολεία.»

Άρθρο 44

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 114/2014 (Α ́ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ ́ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης είναι αρμόδιο για:
α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης,
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας,
γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών,
δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2014
(Α ́ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ ́ Κινητικότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του π.δ. 114/2014 (Α ́ 181),
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 4351/2015 (Α ́ 164), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδα- πής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,
γ) κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελληνι- κών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελληνι- κής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαι- δευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανά- λογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού, την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρω- παϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανι- σμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχο- λείων, την επιλογή καθηγητών μελών επιτροπής των θε- μάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,
δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχο- λικές μονάδες,
ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσω- πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερι- κό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και
η) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

Άρθρο 50

Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ

Η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α ́193) α- ντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συστή- νεται επιστημονική επιτροπή, η οποία θα ορίζει τα κριτή- ρια και θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών- διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), καθώς και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευ- τικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Επιπλέον, θα εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυ- χιακών-διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ με την ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η σύνθεση και η λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής.»

Άρθρο51
Συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής

1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης β ́ της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α ́267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:
«ή πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» με κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους που εισήχθησαν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ή του Τμήματος «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χα- ροκοπείου Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών Πανεπιστημίων της αλ- λοδαπής».
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης β ́ της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α ́267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:
«ή πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος «Τηλεπικοινωνια- κών Συστημάτων και Δικτύων» (Μηχανικών Πληροφορι- κής) του ΤΕΙ Μεσολογγίου ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών ΤΕΙ της αλλοδαπής».

Άρθρο 52
Καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́193), ό- πως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α ́118), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύ- στερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο- λιτικής (I.E.Π.) καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία α- ξιολόγησης των μαθητών Γενικού Λυκείου.»
2. Η περίπτωση β ́ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α ́118), αντικαθί- σταται ως εξής:
«β). αα) Επανακαθορίζονται τα μαθήματα ομάδων προ- σανατολισμού της Β ́ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού της Γ ́ τάξης του ΓΕ.Λ., κα- θώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ. και κατανέμονται τα μαθήματα που προβλέπο- νται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων του ημε- ρήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσσερις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ.,
ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημε- ρήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.»
3. Στην περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α ́118), διαγράφεται η φράση «τα ωρολόγια προγράμματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».
4. Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό έτος 2015-2016.

Άρθρο 53
Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

1. Η περίπτωση α ́ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α ́267), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ- θρο 41 του ν. 4342/2015 (Α ́143), αντικαθίσταται ως ε- ξής:
«α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκι- νο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύν- σεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβά- νεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκεί- ου. Ειδικά η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσ- σει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έ- χουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους ε- πιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύ- τερου ή τρίτου βραβείου.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το ακα- δημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους α- πολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχο- λικού έτους 2015- 2016 κι εφεξής, καθώς και τους απο- φοίτους του σχολικού έτους 2014-2015.

Άρθρο 55
Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων Υπουργείου Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Η υποπερίπτωση στ ́ της περίπτωσης Α ́ του άρ- θρου 23 του ν. 3475/2006 (Α ́146) αντικαθίσταται ως α- κολούθως:
«στ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου, σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπιστών/στριων».
2. Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α ́32), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4283/2014 (Α ́189), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:
«1. Διορισμοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, οι οποίοι έλαβαν χώρα μέχρι το έτος 2010 και δεν δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι κληρικοί ανέλαβαν καθήκοντα και μισθοδοτούνται, δημοσιεύονται με ανα- δρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψης υπηρε- σίας.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α ́146), όπως αντικαταστάθηκε με την υπο- παράγραφο 7 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α ́32), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:
«Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η με οποιονδήπο- τε τρόπο συμμετοχή φυσικού προσώπου ή νομικού προ- σώπου, όταν με αυτή επιδιώκεται ο προσπορισμός κέρ- δους.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4301/2014 (Α ́223) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Καταργούνται οι πέντε (5) κενές, προσωρινές και προσωποπαγείς, Ιερές Μητροπόλεις Νέων Λιοσίων Φαρ- σάλων και Δομοκού, Αγιάς και Συκουρίου, Αμαλιάδος και Μεγαλοπόλεως, οι οποίες ιδρύθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 1951/1991 (Α ́ 84), ενώ οι λειτουργούσες Ιερές Μη- τροπόλεις Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου καιΣταγών και Μετεώρων διατηρούνται ως μόνιμες δυ- νάμενες να πληρωθούν κατά τις διατάξεις του ν.590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη- σίας της Ελλάδος» (Α ́146).»
5. Στο άρθρο 16 του ν. 1771/1988 (Α ́171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως:
«4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχο- λεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β ́86) και 78871/22.3.1962 (Β ́125) κοινών υπουργικών αποφάσε- ων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντί- στοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περι- φερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μα- θήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρό- σληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υ- πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρ- χίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα. Για την πρόσληψη απαι- τείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ή πτυχίο Καθολι- κών ή Εβραϊκών Σπουδών, αντίστοιχα, Ανώτατης Θεολο- γικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδει- κνύεται κατά τις κείμενες διατάξεις.»
6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως έχει αντικατασταθεί και ι- σχύει, μετά τη φράση «και γνώμη των αρμόδιων καλλιτε- χνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχο- λεία και του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ- σης» προστίθεται η φράση «και του Εποπτικού Συμβου- λίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης για τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης».
β) Στην περίπτωση δ ́ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́193), μετά τη φράση «των μειονοτικών, ειδικών, εκκλησιαστικών,» προστίθεται η φράση «Μου- σουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης».
7. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α ́258) προστίθεται νέο εδάφιο ως ακο- λούθως:
«Ειδικά για τα θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων, οι σχετικές αρμοδιότητες των Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. α- σκούνται εφεξής από τα οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε..»

Άρθρο 66
Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1. Τα εδάφια γ ́ και δ ́ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α ́193) καταργούνται.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α ́193) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή ορίζε- ται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά εί- ναι τετραετής, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, εί- τε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., είτε άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.»
2. Το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αρθρο 7
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας
1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:
α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και
β. το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», που απο- τελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
2. Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερή- σια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι A ́, Β ́ και Γ ́ τάξεις. Στην Α ́ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτη- ρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β’ τάξη εγ- γράφονται οι προαγόμενοι από την Α ́ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι Γε- νικού Λυκείου για την απόκτηση πτυχίου. Στη Γ ́τάξη εγ- γράφονται οι προαγόμενοι από τη Β ́ τάξη του Επαγγελ- ματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α ́ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β ́ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Απόφοιτοι ΕΠΑΛ του πα- ρόντος νόμου δύνανται να εγγράφονται: α) στη Β ́ τάξη σε άλλο τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ή β) στη Γ ́ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ- ρευνας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες και οι εγγραφές των αποφοίτων και των μαθητών προη- γούμενων τύπων σχολικών μονάδων Τεχνικής – Επαγ- γελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 και ΕΠΑ.Λ. ν. 4186/2013).
3. Το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό. Προϋπόθεση εγγραφής στο «Μεταλυκεια- κό έτος – τάξη μαθητεία» είναι απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., κα- θώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγ- γελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. του πα- ρόντος νόμου. Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθη- τεία» εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθη- τείας), έχει διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος και περιλαμβά- νει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήμα- τα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ.. Με κοινή απόφα- ση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-ληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη διοικητική διαχείριση της μαθητείας που πραγματοποιεί- ται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Η τοποθέτηση σε χώ- ρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Με απόφα- ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως, καθορίζονται η σχέση του εκπαιδευτικού έργου της παρούσας παραγράφου με το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.
4. α) Το άρθρο 8 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως ισχύ- ει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 8 Τομείς και Ειδικότητες
1. Στη Β ́ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου συνιστώ- νται τομείς σπουδών, οι οποίοι διαχωρίζονται σε επιμέ- ρους ειδικότητες στη Γ ́ τάξη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια παρέ- χουν τομείς και ειδικότητες, οργανώνουν τμήματα, σύμ- φωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνι- κής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επι- τροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υ- πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω- νικής Αλληλεγγύης και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης που προβλέπεται στην περίπτωση α ́ της παρ. 3 του άρ- θρου 7 του ν. 3879/2010 μετονομάζεται σε Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συμμετέχει σε αυτή και ο οικείος Περιφερειακός Δι- ευθυντής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν κατατε- θούν προτάσεις εκ μέρους των Περιφερειακών Επιτρο- πών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή προς αυτές του σχετικού αιτήματος, η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό απόφαση εκδίδεται και χωρίς τις προτά- σεις τους.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
5.α) Το άρθρο 9 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως ισχύ- ει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 9 Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου
1. Στην A ́, Β ́ και Γ ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρό- γραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών ε- βδομαδιαίως. Η Α ́ τάξη έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδά- σκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανα- τολισμού και μαθήματα επιλογής. Η Β ́ τάξη διαχωρίζε- ται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενι- κής παιδείας και τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Γ ́ τάξη δια- χωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά για το πρόγραμμα σπουδών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Με α- πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναθέσεις των διδασκόμενων μαθημάτων στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών όλων των τάξεων του ΕΠΑ.Λ..
2. Προαχθέντες μαθητές της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγ- γράφονται στη Β ́ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτη- σή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Προαχθέντες μαθητές της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ ́ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδή- ποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β ́ τάξη.
3. Στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» εφαρμό- ζεται: α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ει- δικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαι- δευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδα- κτικό έτος και β) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο ερ- γασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσ- σερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρ- κεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαί- ου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολι- κής μονάδας. Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους, β) να ακυρωθεί με απόφαση του Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εισήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έ- λεγχο του προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των Ε- ΠΑ.Λ.. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι αρμόδιος για τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά α- νώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μαθητών. Για την αναλο- γία καθηγητών – μαθητών στα εργαστήρια εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ- ρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας».
Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους – τά- ξης μαθητείας» χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολι- κή μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συμμετο- χή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Οι απόφοιτοι του «με- ταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» του σχολικού έ- τους, που ολοκληρώθηκε, δύνανται να παρακολουθούν ετησίως Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίη- σης,συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμε- τοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, α- πόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαί- δευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες διεξάγο- νται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί- ζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προ- παρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.»
β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α ́ 93), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Η αξιολόγηση στα μαθήμα- τα» αντικαθίσταται η φράση «και των τριών» από τη φράση «όλων των».
7.α) Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετά- σεις σε όλες τις τάξεις του ημερήσιου και εσπερινού Ε- ΠΑ.Λ. διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και τα μαθήμα- τα τομέων και ειδικοτήτων. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 δύνανται να ορίζονται μαθήματα, τα οποία εξαιρούνται από τις γραπτές προα- γωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδά- σκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβου- λευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος ό- ρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται: α) μέ- σος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των γραπτώς ε- ξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας της τελευταίας τά- ξης τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και β) ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της τελευταίας τάξης να μην είναι μικρότερος από οκτώ (08).»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
8. Στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4310/2014 (Α ́258), η φράση «της «Τάξης Μαθητείας»», αντικαθίσταται με τη φράση «του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας»».
9. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρ- θρου 72 του ν. 4310/2014 (Α ́258), διαγράφεται η φράση «από τη Γ ́ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκεί- ου.»
10.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.i) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν α- πολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελ- ματικού Λυκείου, ii) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυ- κείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., και iii) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυ- κείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδι- κές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ και σε Σχο- λές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυρο- σβεστικής, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυ- τικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθ- μού εισακτέων, κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσο- στού του αριθμού των υποψηφίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων αποφοί- των ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. για τα ΤΕΙ, που ορίζεται με απόφα- ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι συμ- μετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαί- ωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες τμημάτων των ΑΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυ- τής.»
β).Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
11.α) Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α ́193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» υλοποι- είται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έ- χουν τα Ε.Π.Α.Λ. ή τα Ε.Κ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μέ- σω των Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για το λόγο αυτόν, μπορεί να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από αίτησή τους. Με από- φαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμά- των: α) καθορίζονται λεπτομέρειες για τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης των εκπαιδευτικών και β) διατίθενται οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφί- ου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά- λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε α- ναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και στα θέματα διοικητικής διαχείρισης της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθη- τείας» του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
12. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α ́193) προστίθενται εδάφια ως α- κολούθως:
«Οι μαθητές υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.»
13. Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α ́193), η φράση «Η «Τάξη Μαθητείας»» αντικαθίσταται με τη φράση «Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητεί- ας»».

14. Στο ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως ισχύει, προστίθε- ται νέο άρθρο 14Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 14Α

Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών

1. Η αναγνωρισθείσα ως πραγματική υπηρεσία με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α ́33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αναγνωρίζε- ται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια.
2. Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, δύνανται να δια- τίθενται για τη συμπλήρωσή του και σε άλλες εκπαιδευ- τικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαί- δευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα μαθήματα, τα οποία δύναται να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς για τη συ- μπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, καθώς και η αντιστοιχία τους με τους κλάδους και τις ει- δικότητες των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της διάθεσης γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Το διδακτικό ωράριο των υπευθύνων εργαστηρίων τομέων και ειδικοτήτων των Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. μειώνεται κατά δύο (2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό, με κατώτερο ό- ριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον με βεβαίωση του Δι- ευθυντή της σχολικής μονάδας προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπι- στώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου. Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκ- παίδευση ή β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαί- δευση ή γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκ- παίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως απο- κλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων.
4.α. Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που συστήθηκαν με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις παραγρά- φους 10 και 11 του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 (Α ́124) και
Α) ανήκουν σε κλάδο στον οποίο προβλέπεται ίδια ή α- ντίστοιχη ειδικότητα με αυτή του κλάδου στον οποίο α- νήκαν οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν σε αυτές, προ- σφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου στον οποίο έγινε η μετάταξη και με το εβδομαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν,
Β) δεν ανήκουν στην περίπτωση Α ́ και όσοι εκπαιδευ- τικοί προέρχονται από τον κλάδο ΔΕ1 προσφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους εκπαιδευτι- κούς του κλάδου από τον οποίο έγινε η μετάταξη και με το εβδομαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν,
β. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας παραγράφου παύει να ισχύει η παρ. 15 του άρθρου 42, του ν. 2413/1996.»
15.α) Η περίπτωση δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως ισχύει, καταργείται.
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
16.α) Στην παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ια ́ και ιβ ́ ως ακολούθως:
«ια) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των
ΕΠΑ.Λ. ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτι- κής Πολιτικής,
ιβ) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες που λει- τουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ..»
β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
17. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) τα προγράμματα σπουδών των Σχολών, των Τμημά- των και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων του Ε- ΠΑ.Λ.,
β) τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι μαθητές για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Α- νώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρα- τιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμε- ων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και των Πανεπιστημίων,
γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισα- γωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρα- τιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμε- ων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και των Πανεπιστημίων.»
18. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 13 της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α ́ 8), αντικαθίσταται ως α- κολούθως:
«5. Ειδικά, για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ο καθορισμός του ωρολο- γίου προγράμματος, του περιεχομένου, της διδακτέας και εξεταζόμενης ύλης, τα προσόντα των διδασκόντων των ναυτιλιακών μαθημάτων, καθώς και τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνω- ση και τη λειτουργία του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελ- μάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ρυθμίζονται με κοι- νή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
19. Στο τέλος του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 15, 16 και 17 ως ακολούθως:
«15. Η εφαρμογή της νέας δομής και του νέου προ- γράμματος σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, ξενικά από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Α ́ και τη Β ́ τάξη ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2017-2018 για τη Γ ́ τάξη ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έ- τος 2018-2019 για τη Δ ́ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.. Οι μαθητές που φοιτούν τη σχολική χρονιά 2015-2016 στη Β ́ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα εγγράφουν στη Γ ́ τάξη σύμφω- να με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του νόμου αυ- τού διατάξεις.

16. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταρ- γούνται οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματι- κής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). Κατ’ εξαίρεση, οι δημόσιες Σχο- λές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύναται να μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ευαίσθητων κοινωνικών ο- μάδων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την ο- ποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ε- φαρμογή της παρούσας διάταξης.
β) Ειδικά οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελμα- τικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) που λειτουργούν κατά το χρό- νο δημοσίευσης του παρόντος νόμου και στις οποίες εί- χαν ήδη εγγραφεί και φοιτούν μαθητές, καταργούνται: α) σταδιακά, η Α ́ τάξη των Σ.Ε.Κ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017, η Β ́ τάξη των Σ.Ε.Κ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και η Γ ́ τάξη των Σ.Ε.Κ. κατά το σχολικό έτος 2018-2019 , και β) οριστικά στις 31.8.2019».
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των πε- ριπτώσεων α ́ και β ́ της παρούσας παραγράφου.
17. Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (Α ́ 146), όπως τροποποι- ήθηκε και ισχύει, μέχρι το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδι- κά οι μαθητές που φοιτούν στην Α ́ τάξη των ΕΠΑ.Σ. κα- τά το σχολικό έτος 2020-2021 συνεχίζουν στη Β ́ τάξη και ολοκληρώνουν τις σπουδές του το 2022. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέ- ματα του παρόντος καταργείται.»
20. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η απόφαση του άρθρου 8 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως ισχύει, εκδίδεται μόνο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 67
Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 3 της με αριθμό ΓΠ/20082/22.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστη- μα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β ́ 2844), η οποία κυρώ- θηκε με την παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α ́118) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«17. Εφόσον ο φάκελος του υποψήφιου χαρακτηρι- στεί πλήρης, οι αξιολογητές εντάσσουν τους υποψηφί- ους σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας:
αα) Για τους κατόχους πτυχίου στην εκπαίδευση ενη- λίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαί- δευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαι- δευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύμα- τα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδώντους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδα- σκαλίες. Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών και τους αποδίδεται μοναδικός κωδικός, που ισχύει για κάθε συνεργασία του εκπαιδευ- τή με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης,
β) Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην κατηγορία αυτή εμπί- πτουν:
αα) Όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκ- παίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτο- βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα α- ναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υ- λοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.
ββ) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγω- γικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα ο- ριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α. (Β ́ 1700) με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 113172/2005 (Β ́1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι- νωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκ- παιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκ- παίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απα- σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκλη- ρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.
γγ) Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους,
γ) Συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτι- κής Επάρκειας μετά από παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών:
Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παρα- πάνω δύο κατηγορίες, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
Ο ανακεφαλαιωτικός Πίνακας «2» της ιδίας αποφάσης ως τροποποιείται ώστε να συμφωνεί με τα ανωτέρω.»

Loading...
  • europalso

    ideascentral