Οι αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου – Το ΦΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/05/2018 - 20:16 | Author: Newsroom

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Α ́ ΚΑΙ Β ́ ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α ́ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ

«Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αναθέσεις μαθημάτων »   Οι των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α ́) ανάθεσης οι εκπαιδευ-τικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα
μαθήματα δεύτερης (Β ́) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές
ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της
πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότη-τας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11)
διδακτικών ωρών.
Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων A ́ ανάθε- ipaideia.gr – σης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότη-
τας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώ-
σεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι
οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή A ́ ανάθεση. Αντίστοιχα, στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων
Β ́ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά το-
ποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή
ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β ́
ανάθεση.
Γ. Η κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός  της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων ορί-
ζεται εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδα-σκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του
βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού και εφαρμόζεται όταν ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στην σχο-
λική μονάδα α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και β)
συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός αν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική
σχολική μονάδα.
Δ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤE, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α ́ ή Β ́ ανάθεση,
διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδια-στικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών
μαθημάτων.
Ε. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμή-
μα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ
σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευ-
τικούς.
ΣΤ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακο-
λουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό πα-
ρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.
Ζ. Η διδασκαλία μαθημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια των Τομέ-
ων Πληροφορικής και Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων σε τμήμα με
αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα
με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.
Η. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ89.01 των ΕΠΑ.Λ. μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία του μα- θήματος των Εικαστικών.
Θ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:
Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

ipaideia.gr
α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδι-κότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ει-δικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α ́ και Β ́ ανάθεση)
β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχο-λική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδι-κότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ει-δικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α ́ και Β ́ανάθεση)
γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδι-κότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ει-δικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α ́ και Β ́ανάθεση)
δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδι-κότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ει-δικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α ́ και Β ́ανάθεση)
ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδι-κότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ει-δικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α ́ και Β ́ανάθεση).
Ι. Η Τρίτη (Γ ́) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητακαι ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφα-
ση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί,με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της
πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σε-πτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν
έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανά-θεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν
τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Κ. Όλες οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν και για όλα τα μαθήματα Τομέα Β ́ τάξης και τα μαθήματα ειδικότητας
των ειδικοτήτων Γ ́ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγ-γελμάτων των ΕΠΑ.Λ.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος2018-19.

Το έγγραφο σε μορφή PDF

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral