Οι αλλαγές στο ΦΠΑ για την εκπαίδευση στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/08/2015 - 01:23 | Author: Newsroom

Οι αλλαγές στο ΦΠΑ για την εκπαίδευση στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των μη δημόσιων οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης (με εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης η οποία συνεχίζει να απαλλάσσεται).

Περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 – απαλλαγή από ΦΠΑ –

Υφιστάμενη διάταξη

ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών

Περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 απαλλαγή από το ΦΠΑ

Νέα διάταξη

ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου.

Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,

iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση.

Loading...
  • europalso

    ideascentral