Μοριοδότηση αναπληρωτών Οι τελικές αλλαγές στο ΝΣΧ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/06/2014 - 21:12 | Author: Newsroom

Στους πίνακες των αναπληρωτών θα προηγούνται οι απόφοιτοι των τμημάτων ειδικής αγωγής ενώ η μεταξύ τους κατάταξη θα γίνεται με βάση την προϋπηρεσία.

Στο τελικό σχέδιο νόμου που έχει δημοσιεύσει από τις 30.5 ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζεται και η μοριοδότηση των προσόντων που είναι η ακόλουθη:

Ακαδημαϊκά κριτήρια:

α) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έωςδέκα (10) υπολογίζεται μισή μονάδα (0,5) για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικόψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β. είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΕ, ή στη σχολική ψυχολογία,έξι (6) μονάδες
γ. είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4)μονάδες
δ. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην
ΕΕ που υλοποιείται από Πανεπιστήμιαμια (1)μονάδα.
ε. Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400)ωρών στην ΕΕ, που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2014, από Πανεπιστήμιαή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύο
νται από το ΥπουργείοΠαιδείας και Θρησκευμάτων μοριοδοτούνται με μισή (0,5)μονάδα.
Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΕ και ΚΕΔΔΥ
Η προϋπηρεσία για κάθε μήνα μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες. Υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας σε μήνες πολλαπλασιαζόμενο επί 0,20.
Προϋπηρεσία μεγαλύτερη ή ίση των (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα.
Προϋπηρεσία μικρότερη των (15) ημερών δεν υπολογίζεται.
Κοινωνικά κριτήρια
α) Η επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστονεξήντα επτά τοις εκατό (67%) και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για να επιτελέσουν τοέργο τους σύμφωνα με τα καθήκοντά τους και τα ισχύοντα κάθε φορά στονδημοσιοϋπαλληλικό κώδικα,τρεις (3) μονάδες.
β) Η επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ογδόντα τοιςεκατό (80%) και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσειςψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για για να επιτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, και τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα,τέσσερις (4) μονάδες.

γ) Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τέκνου ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν.3863/2010: δύο (2) μονάδες για το πρώτο,τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5)μονάδες για το τρίτο τέκνο.
Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τηστρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν δυο (2) μονάδες

Loading...
  • europalso

    ideascentral