Μητρόπολη Πειραιώς, Το νέο Πρόγραμμα στα Θρησκευτικά των Ορθοδόξων μαθητών και η νεοβουδιστική κίνησις Arigatou

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/09/2016 - 16:34 | Author: Newsroom

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 28Σεπτεμβρίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΟΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ARIGATOU

ΤόἰσχῦονΣύνταγμαστάἄρθρα 16 καί 13 ἔχειἐπιλύσειὁριστικάτόθέμαπούἐγείρειἀγαπητόςὙπουργόςΠαιδείας, ἜρευναςκαίΘρησκευμάτωνκ.
Ν.Φίλης.
ΜέδύοἈποφάσειςτόΣυμβούλιοντῆςἘπικρατείας (Σ.Τ.Ε.), τήν 3356/1995 καί 2176/1998, ἔχεινομολογήσειὅτιβάσειτῶνἀνωτέρῳἄρθρωντοῦΣυντάγματοςΠολιτείαἔχειὑποχρέωσηνάπαρέχῃθρησκευτικήἀγωγήστούςνέουςἝλληνες, σεβομένητήνἀρχήτῆςἐλευθερίαςτῆςθρησκευτικῆςτουςσυνειδήσεως. Γιά τούς λόγους αὐτούς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας συνόμως κατ’ ἔτος διορίζει, μετά ἀπό πρόταση τῶν τριῶν Μουφτειῶν τῆς Θράκης, 300 «Ἱεροδιδασκάλους» γιά νά διδάξουν τό Κοράνιο στούς Ἕλληνες Μουσουλμάνους μαθητές. Γιά τούς ἴδιους λόγους, ὁ Ὑπουργός κ.Ν.Φίλης καί ἡ Κυβέρνησις ψήφισε στίς 11 Μαΐου 2016 τόν Νόμο 4386 «Ρυθμίσεις γιά τήν ἔρευνα καί ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ. Α΄) ἄρθρο 55 παρ. 5, διάταξι μέ τήν ὁποία ἀναγνωρίζει τό ἔννομο δικαίωμα τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου Τῆς Ἑλλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.) καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος, ὄχι μόνο νά ἐπιλέγουν τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιά τούς Ἕλληνες Ἑβραίους καί Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές, ἀλλά καί νά προτείνουν τόν διορισμό τῶν δασκάλων καί καθηγητῶν τοῦ μαθήματος, κατά παρέκκλιση τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν ἐκπαιδευτικῶν.
Ἑπομένως ἡ πρόθεσις τοῦ κ.Ν.Φίλη, μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες μαθητές, νά μεταλαγῆ τό μάθημά τους σέ θρησκειολογικό, δέν ἀποδεικνύει μόνο τήν θρησκευτική ρατσιστική συμπεριφορά κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά ,ὅπως ἀποδεικνύει μέ ἐξαίρετα στοιχεῖα ἡ μάχιμος Θεολόγος ἐλλογιμωτάτη κα. Ἑλένη Βασσάλου, στήν εἰσήγησή της, πού ἀκολουθεῖ καί πού εἰσέφερε στήν πρόσφατη ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, ἀποτελεῖ καί μία πιστή ἐφαρμογή καί ἀντιγραφή τοῦ προγράμματος «Παγκοσμίου Δικτύου Θρησκειῶν γία Παιδιά» (GNRC) τῆς νεοβουδιστικῆς κινήσεως ARIGATOUπού χρηματοδοτεῖται ἀπό τόν παγκοσμίως γνωστό Ἀμερικανό ὀλιγάρχη κ. JohnD. Rockfeller.
Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral