Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/11/2018 - 16:32 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ρυθμίσεις για τις εκπαιδευτικών ΠΕ των ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 σχολικού έτους 2012-2013 στο για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετατίθενται, κατόπιν αίτησής τους, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01, (πρώην ΠΕ.16.01 και ΠΕ.16.02) και ΤΕ.16 στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις υποβληθείσες εκ μέρους τους αιτήσεις προτίμησης για μετάθεση του σχολικού έτους 2012-2013, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. κατά το σχολικό έτος 2012–2013 υπέβαλαν αίτηση προτίμησης για μετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή, λόγω μη ύπαρξης οργανικών κενών,

β. τόσο κατά τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (Α ́ 167) όσο και κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο- ειδικότητα,

γ. στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2012-2013 ήταν στις πρώτες θέσεις και σε σειρά που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδίων ως άνω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκαν το οικείο σχολικό έτος στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013. Για τον υπολογισμό της σειράς στον πίνακα κατάταξης προσμετρώνται και όσοι έχουν μετατεθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή δηλώθηκε στις υποβληθείσες κατά το σχολικό έτος 2012-2013 αιτήσεις προτίμησης για μετάθεση.

2. Οι αιτήσεις της παρ. 1 υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η πρόσκληση εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Οι μεταθέσεις του παρόντος διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο εκπαιδευτικός και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις συμπράξεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral