Μεταφραστική Υπηρεσία: Νέα δικαιολογητικά για τα μεταφραστικά δικαιώματα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/11/2015 - 23:13 | Author: Newsroom

Μεταφραστική Υπηρεσία: Νέα δικαιολογητικά για τα μεταφραστικά δικαιώματα

Νέα μηχανογραφική εφαρμογή θα τεθεί σε λειτουργια στην Μεταφραστική Υπηρεσία από 31.12.2015 αλλά και τον καθορισμό των δικαι­ολογητικών για την καταβολή των μεταφραστικών δικαι­ωμάτων σε ιδιώτες μεταφραστές από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καθορίζει απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών

Συγκεκριμένα συμφωνα με πληροφοριες του dikaiologitika.gr με απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των μεταφραστικών δικαιωμάτων, ως ακολούθως:

Αίτηση του δικαιούχου (ιδιώτη-μεταφραστή) που περιλαμβάνει, εκτός του σχετικού αιτήματός του, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του.

Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
– Τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
– το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
– τα στοιχεία του δικαιούχου-μεταφραστή [ονοματεπώ-νυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ],
– το πληρωτέο ποσό,
– το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% από τα εισπραττόμενα μεταφραστικά τέλη, και το οποίο παρακρα-τείται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,
– το συνολικό καταβληθέν από τους ιδιώτες ποσό και αναλυτικά τα επιμέρους ποσά ανά αριθμό απόδειξης πληρωμής του μεταφραστικού τέλους,
– τον συνολικό αριθμό των σελίδων της διενεργηθείσας μετάφρασης κατ’ είδος (Απλό-Κατηγορία Α,Β,Γ,Δ/ Επείγον-Κατηγορία Α,Β,Γ,Δ/αριθμός αντιγράφων) με ανα-λυτική καταγραφή του ποσού των μεταφραστικών τελών που αναλογεί.

Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής του μεταφραστικού τέλους.
Τιμολόγιο/Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του Δικαιούχου.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.

Η Μεταφραστική Υπηρεσία υποχρεούται α) να καταθέτει στην οικεία Υ.Δ.Ε., στην αρχή κάθε έτους, τον ισχύοντα πίνακα που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των μεταφραστών ιδιωτών που χρησιμοποιεί η εν λόγω Υπηρεσία σύμφωνα με τις οικείες προς τούτο διατάξεις, και β) να ενημερώνει την ανωτέρω Υπηρεσία για κάθε τροποποίηση του πίνακα αυτού.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφαση και μέχρι την ανάπτυξη και πλήρη λειτουργία της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, ήτοι 31.12.2015, οι εν λόγω δαπάνες ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται βάσει των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Αίτηση του δικαιούχου (ιδιώτη-μεταφραστή) που περι-λαμβάνει, εκτός του σχετικού αιτήματος του, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του.

Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i. Τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii. το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii. τα στοιχεία του δικαιούχου-μεταφραστή [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ],

iv. το πληρωτέο ποσό,

ν. το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% από τα εισπραττόμενα μεταφραστικά τέλη, και το οποίο παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

vi. το τυχόν προς επιστροφή στον εντολέα ποσό, το οποίο προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταβληθεί από τον ιδιώτη και αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής και του ποσού μεταφραστικού τέλους που αντιστοιχεί για τη διενεργηθείσα μετάφραση.

Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τιμολόγιο/Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του Δικαιούχου.

Ακριβές απόσπασμα από το τηρούμενο από την Μεταφραστική Υπηρεσία βιβλίο για κάθε ιδιώτη-μεταφραστή στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων ο αριθμός απόδειξης
πληρωμής του ιδιώτη και το καταβληθέν από αυτόν ποσό που αφορά στην εν λόγω δαπάνη.

Loading...
  • europalso

    ideascentral