Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/09/2016 - 13:41 | Author: Newsroom

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σχετ.:

α) Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες »όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)β) Υ.Α. υπ’ αριθμ. Αρ. Πρωτ. 133977/Δ2/17-08-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/23-8-2016) «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου »

γ) Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)

Σύμφωνα με το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην υποπερίπτωση ββ΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 6 και στο εδάφιο 4 αναφέρονται τα εξής:

«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»

Ακόμα είναι φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ειδικά την φετινή σχολική χρονιά προσπαθεί για την προσφορά ισότιμων ευκαιριών στην εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, δίνοντας ειδικό βάρος στην ειδική αγωγή και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις δυσχέρειες που αναδύονται στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν στις αίθουσες διδασκαλίας φοιτούν και μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η νομοθεσία όμως δεν είναι ολοκληρωμένη και υπάρχουν ακόμα ασάφειες και χρειάζονται βελτιώσεις και αναδιατυπώσεις ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ισότιμη παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.

Όσο αφορά την Τ.Ε.Ε. και ειδικά τα Εργαστηριακά Κέντρα και τα Σχολικά Εργαστήρια, δεν υπάρχει διατυπωμένη αντίστοιχη πρόβλεψη για τον συνυπολογισμό των μαθητών με ειδικές ανάγκες, ενώ έχει εντοπιστεί δυσπραγία διδασκαλίας όταν καλείται ο εκπαιδευτικός να διδάξει σε μαθητές στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και μαθητής ή μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων. Να τονίσουμε ότι στα Εργαστηριακά Μαθήματα δίνεται έμφαση στον βιωματικό χαρακτήρα της μαθησιακή διαδικασίας και η συνδιδασκαλία από δεύτερο καθηγητή κρίνεται αναγκαία για τους παρακάτω λόγους:

  • Παροχή επεξηγήσεων στον μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο και βαθύτερη κατανόηση των εννοιών με πιο εξατομικευμένη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης.
  • Προστασία του συνόλου των μαθητών από κακή ενδεχομένως χρήση εργαλείων και διατάξεων.
  • Ασφάλεια του μαθητή και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τραυματισμού.

Ζητούμε

την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των μαθητών κατά την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων (και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων, των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής, και των σχεδιαστικών μαθημάτων) των ΕΠΑ.Λ., να αυξάνεται πλασματικά σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρακολουθούντων όπως αντίστοιχα προβλέπεται να μειώνεται ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών σε τμήματα θεωρητικών μαθημάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral