Λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ Υγείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/07/2016 - 15:24 | Author: Newsroom

Την απόφαση για την λειτουργία των στα νοσοκομεία της χώρας αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας και υπογράφουν οι υπουργοί Υγείας, Οικονομικών και Παιδείας

Εκαστο , αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, αποτελεί παράρτημα του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.

Η αρμοδιότητα της λειτουργίας του ανήκει στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπου συστήνεται και η αρμοδιότητα δια-μόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου του ανήκει στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. εκπροσωπείται ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής ως και στις συναλλαγές αυτού, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και τούτου απόντος ή κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ.

Λειτουργία Τμημάτων Δ.Ι.Ε.Κ.
Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα, καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυ-ξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων.

Τα τμήματα δύνανται να δημιουργηθούν εφόσον συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζομένων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση από τον Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. και ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για τα Δ.Ι.Ε.Κ. των παραμεθορίων περιοχών ο ελάχιστος αριθμός των καταρτιζομένων καθορίζεται σε δέκα (10).

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας τμήματος, εκδίδεται σχετική απόφαση από τον Υπουργό Υγείας, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της διεύθυνσης του ΔΙΕΚ και του Διοικητή του Νοσοκομείου, στην οποία οι καταρτιζόμενοι αυτών των τμημάτων, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν δικαίωμα προεγγραφής για το β’ εξάμηνο. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι αναγκαίες αλλαγές, όπως η μετακίνηση εγγραφέντων μεταξύ ΔΙΕΚ και η ένταξη εγγραφέντων σε άλλες ειδικότητες. Εάν κάποιο από τα τμήματα αποφασιστεί να μην λειτουργήσει, τότε ενημερώνονται οι εγγραφέντες από το ΔΙΕΚ και με απόφαση του Υπουργού Υγείας διευθετούνται οι αλλαγές (μετακίνηση εγγραφέντων μεταξύ ΔΙΕΚ, ένταξη εγγραφέντων σε άλλες ειδικότητες).

Το προσωπικό που υπηρετεί σε Τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν λειτουργεί για τους ανωτέρω λόγους και για όσο χρόνο δεν λειτουργεί, διατίθεται με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Νοσοκομείο, όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ.

Ως ωράριο λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας καθορίζεται το πρωινό ωράριο και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Φοίτηση
Η φοίτηση στα Δ.Ι.Ε.Κ, διάρκειας πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επιλογή καταρτιζομένων
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους τα ΔΙΕΚ και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το επόμενο έτος κατάρτισης.
2. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να επιλεγούν, αίτηση συμμετοχής, για διάστημα που θα καθορίζεται από την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν μπορεί να είναι πέραν της 15ης Σεπτεμβρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Στην αίτηση συμμετοχής θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ, η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η ειδικότητα (εφόσον λειτουργούν περισσότερες) του ΔΙΕΚ, όπου επιθυμεί να φοιτήσει.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, τα τελικά αποτελέσματα ανά ειδικότητα – τμήμα ανα-κοινώνονται από τα κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ., αναρτώνται στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. και αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας. Όσοι υποψή-φιοι κέκτηνται δικαιώματος εγγραφής, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, υποχρεούνται σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων, να καταθέσουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. που έχουν επιλεγεί, την αίτηση εγγραφής τους και τα δηλωθέντα στην αίτηση τους απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε στην περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις, να ειδοποιηθούν έγκαιρα με την ίδια διαδικασία οι υποψήφιοι επιλαχόντες καταρ-τιζόμενοι.
4. Υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., γίνονται δεκτοί στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από επιλογή, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, διαθέτουν άδεια διαμονής, και γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η διαδικασία παραλαβής, καταχώρισης και ελέγχου των αιτήσεων καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά την επιλογή καταρτιζομένων που δεν ορίζεται στην παρούσα απόφαση, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
6. Την εποπτεία της επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας έχει το αρμόδιο τμήμα του Υπου ργείου Υγείας, το οποίο δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε όλη την διάρκεια της επεξεργασίας και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων.
7. Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος.
8. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων.
9. Όσοι υποψήφιοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα εισάγονται κατ’ εξαίρεση. Οι επιλαχόντες ειδο-ποιούνται σε περίπτωση μη προσέλευσης για εγγραφή ή μη αποδοχής από τους επιτυχόντες.

Τεύχος Β’ 2049/06.07.2016
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
22461
10. Η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
11. Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ. και οι οριστικές εγγραφές καταρτιζομένων θα πρέπει να απο-στέλλονται στο Υπουργείο Υγείας.
12. Για την κάλυψη θέσεων υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. που τυχόν παραμένουν κενές μετά την αρχική επιλογή, καλούνται όσοι επιθυμούν από τους επιλαχόντες λοιπών Δ.Ι.Ε.Κ. του ιδίου Νομού ή εάν δεν υπάρχουν, όμορων Νομών, να υποβάλουν αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. με τις κενές θέσεις όπου επιθυμούν να φοιτήσουν. Η επιλογή εκ των επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά την επιλογή που προηγήθηκε και διενεργείται για έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. με κενές θέσεις, από την αντίστοιχη τριμελή επιτροπή. Οι επιλαχόντες που θα επιλεγούν, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων.
13. Αίτηση καταρτιζομένου σε ΔΙΕΚ για μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. υποβάλλεται στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί, διαβιβάζεται μαζί με την εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. υποδοχής στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας και εγκρίνεται ή απορρίπτεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 5
Πρακτική Άσκηση
1. Στους καταρτιζόμενους στα Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας δεν χορηγείται αποζημίωση.
2. Οι εκπαιδευόμενοι στα Δ.Ι.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο για την περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στην άσκηση τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση αυτήν ορίζονται στο 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ – ETAM, όπως ισχύει κάθε φορά και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, παράρτημα του οποίου αποτελεί το Δ.Ι.Ε.Κ. όπου φοιτούν.
3. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. γίνεται με ευθύνη του Δ.Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν.
4. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων των Δ.Ι.Ε.Κ. σε φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 6
Έπαινοι – βραβεύσεις
Στους καταρτιζόμενους των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας παρέχονται έπαινοι/βραβεύσεις με κριτήρια σχετιζόμενα αποκλειστικά με την επίδοση στις σπουδές τους, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 7
Διοίκηση – Αρμοδιότητες Δ.Σ.
1. Έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, στο οποίο και λειτουργεί.
2. Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου έχει και τις εξής αρμοδιότητες αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ι.Ε.Κ.:
α) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την κατάσταση του προσωπικού του Δ.Ι.Ε.Κ. και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επ αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’) όπως ισχύει, ειδικότερα δε με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
β) Διαχειρίζεται εν γένει την περιουσία και τους πόρους του Δ.Ι.Ε.Κ. δια των αρμοδίων του οργάνων.
γ) Εισηγείται στα αρμόδια για την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, όργανα του Νοσοκομείου αναφορικά με τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ.
δ) Αποφασίζει τα περί της αποδοχής ή μη των υπέρ του Δ.Ι.Ε.Κ. αφιεμένων κληρονομιών, δωρεών κληροδοσιών και εισφορών.
ε) Αποφασίζει κατά τις κείμενες διατάξεις περί ανεγέρσεως ή κατεδαφίσεως οικοδομών, περί αγοράς και πωλήσεως κινητών, ακινήτων και χρεωγράφων, περί τοποθετήσεως κεφαλαίων, περί συνάψεως δανείων πά-σης φύσεως, δικαιούμενο να παράσχει προς ασφάλεια αυτών υποθήκη επί ακινήτων του Ι.Ε.Κ., όπως και περί διαθέσεως της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Δ.Ι.Ε.Κ.
Η περί υποθήκης ακινήτων και η περί διαθέσεως περιουσίας του Δ.Ι.Ε.Κ. απόφαση λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. άνευ ψήφου και ειση-γείται για τα θέματα που αφορούν το Δ.Ι.Ε.Κ.
4. Οι περί του Δ.Ι.Ε.Κ. αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνονται στο Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ, δια κοινοποιήσεως αποσπάσματος των σχετικών πρακτικών και είναι αμέσως εκτελεστές.

Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει και τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί το Δ.Ι.Ε.Κ. στις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του και διορίζει τους δικαστικούς πληρεξούσιους.
β) Καταρτίζει με τον Διευθυντή την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που είναι για συζήτηση.
Στην ημερήσια διάταξη περιέχονται περιληπτικά τα θέματα που θα συζητηθούν.
γ) Υπογράφει με τον Διευθυντή τις σχετικές επιταγές και τα εντάλματα πληρωμών καθώς και τα έγγραφα για τα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό ο Δ/ντής του Δ.Ι.Ε.Κ. ή ο αναπληρωτής του.
δ) Ασκεί στο προσωπικό του Δ.Ι.Ε.Κ. τις αρμοδιότητες που του παρέχουν οι νόμοι και συντάσσει τις υπηρεσια-κές εκθέσεις του Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ.

Επιλογή Διευθυντή
Του Δ.Ι.Ε.Κ. προΐσταται ο Διευθυντής.

Αρμόδιο όργανο για την επιλογή Διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, στο οποίο ανήκει το Δ.Ι.Ε.Κ.

Ως Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 14, ΠΕ 18 ή ΠΕ 17 που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του Δ.Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την επιλογή Διευθυντή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν δεκαετή (10) τουλάχιστον προϋπηρεσία και πενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.

Στις συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή Διευθυντή παρίσταται εκπρόσωπος της Πα-νελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, χρέη Διευθυντών των Δ.Ι.Ε.Κ εκτελεί το εκπαιδευτικό προσωπικό που, κατά την έναρξη λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. (15-9-2015) υπηρετούσε στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης των καταργουμένων δυνάμει του Ν. 4186/2013 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών του Ν. 3475/2006, μέχρι την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

Πόροι – Δαπάνες

Πόροι του Δ.Ι.Ε.Κ. διατιθέμενοι αποκλειστικά γι’ αυτό είναι:
α) Οι υπέρ αυτού κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και πάσης φύσεως επι-χορηγήσεις νομικών ή φυσικών προσώπων.
β) Από τόκους, τοκομερίδια, μερίσματα, μισθώματα, εκποίηση ακινήτων ή κινητών της περιουσίας αυτού.
γ) Κάθε άλλο έσοδο. Σε περίπτωση καταργήσεως του Δ.Ι.Ε.Κ. το τυχόν κεφάλαιο που θα βρεθεί περιέρχεται στο Νοσοκομείο στο οποίο λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ.

Ως προς τα υπέρ του Δ.Ι.Ε.Κ. δωρούμενα ή καταλειπό-μενα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγματος.

Τα Δ.Ι.Ε.Κ. υπεισέρχονται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων καταργουμένων ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. Τα περιουσιακά στοιχεία εκάστης των καταρ-γουμένων ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας περιέρχονται αυτοδίκαια στο Δ.Ι.Ε.Κ. που λειτουργεί στο ίδιο Νοσοκομείο.

Όλες οι δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως του Δ.Ι.Ε.Κ. όπως και η μισθοδοσία του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού αυτού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί.

Βασική διάρθρωση Υπηρεσίας
Έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας αποτελεί Διεύθυνση, στα πλαίσια της οποίας και για την υπο-στήριξη του έργου της λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας. Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το προσωπικό του Δ.Ι.Ε.Κ., με τη διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. όπως: εγγραφές, μεταγραφές, κατατάξεις, καταχωρίσεις απουσιών, βαθμολογίας, χαρακτηρισμοί φοίτησης, έκδοση αποτελε-σμάτων, έκδοση τίτλων, βεβαιώσεων η πιστοποιητικών σπουδών και τήρηση σχετικών αρχείων, καθώς και με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών, την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή και την αναπαραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού.

Οι θέσεις των υπηρετούντων στο Γραφείο Γραμματείας καλύπτονται από διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό του Δ.Ι.Ε.Κ. ή με διάθεση διοικητικού προσωπικού από το Νοσοκομείο όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ..

Προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ.

Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό (TE Επιμελητών) που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης υπηρετεί στις καταργούμενες δυνάμει του Ν. 4186/2013 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών του Ν. 3475/2006 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, μεταφέρεται αυτοδικαίως και με τις ορ-γανικές θέσεις που κατέχει, με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα, στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας που συνιστούν παραρτήματα των ιδίων Νοσοκομείων.

Οι κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ14 και ΠΕ18 των ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουρ-γείου Υγείας μεταφέρονται και εντάσσονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

Οι οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ17 μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ18 μετά την με οποιαδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Οι οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού (TE Επιμελητών) των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από τις θέσεις αυτές του προσωπικού που τις καταλαμβάνει δυνάμει της παρ. 1 εδ. α’ του παρόντος.

Η μεταφορά και ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου.

Η ισχύς των προηγούμενων εδαφίων ανατρέχει στις 15.9.2015.

Κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του Δ.Ι.Ε.Κ. δύνανται να καλύπτονται με απόσπαση / μετακίνηση νοσηλευτών-τριών από το Νοσοκομείο, όπου λειτουργεί
το Δ.Ι.Ε.Κ.

Οι λοιπές ανάγκες του Δ.Ι.Ε.Κ. σε διοικητικό, λογιστικό, τεχνικό, βοηθητικό κλπ. προσωπικό καλύπτονται από προσωπικό του Νοσοκομείου, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ. ανάλογα με τις δυνατότητες του.

Υπαλληλική Κατάσταση Προσωπικού

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α’) όπως ισχύει, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα.

Το υπόλοιπο προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ εξομοιώνεται για την εν γένει υπαλληλική του κατάσταση με το λοιπό προσωπικό των αντίστοιχων κλάδων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Προσόντα διορισμού

Τα ειδικά προσόντα διορισμού στις θέσεις Εκπαιδευτικού προσωπικού των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας ορίζονται κατά κλάδους ως εξής:

α) Κλάδος ΠΕ 14 Εκπαιδευτικός/Πτυχίο Α.Ε.Ι. Σχολής Επιστημών Υγείας Τμήματος Νοσηλευτικής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.

β) Κλάδος ΠΕ 18 Εκπαιδευτικός/Πτυχίο των πρώην Ανωτέρων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων 3ετούς φοίτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή πτυχίο Νοσηλευτικής των Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής

γ) Κλάδος ΠΕ 17 Εκπαιδευτικός/Πτυχίο των πρώην Ανωτέρων Σχολών Επισκεπτριών και Νοσοκόμων 4ετούς φοίτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Μετά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, όσοι καταλαμβάνουν θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, εκτός των ανωτέρω προσόντων, πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποι-ημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.

Διδακτικό Προσωπικό

Τα στο πρόγραμμα σπουδών προβλεπόμενα μαθήματα διδάσκει το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. καθώς και ιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ. άνευ αμοιβής.

Tο πιο πάνω οριζόμενο διδακτικό προσωπικό πρέπει να ακολουθεί το υπό της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) οριζόμενο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, ολοκληρώνοντας τις παραδόσεις των σχετι-κών μαθημάτων μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες.

Ώρες εργασίας μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού: α) Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δ.Ι.Ε.Κ, ορίζονται ως εξής:
Διευθυντές, ώρες δέκα (10) όταν το Δ.Ι.Ε.Κ. λειτουργεί με 3-5 τμήματα, 9 από 6-9 κ.λπ.
Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ, ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες (20) αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας (άρθρο 14 παρ. 13 εδ. ε’ του Ν. 1566/1985).

Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωση του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή, οπότε τούτο θα συμπληρωθεί με διοικητική υπηρεσία

Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δ.Ι.Ε.Κ. παραμένει υποχρεωτικά στο Δ.Ι.Ε.Κ. στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, την τήρηση βιβλίων του Δ.Ι.Ε.Κ. και την εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο Δ.Ι.Ε.Κ., στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 της περίπτωσης στ’ του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών (άρθρο 14 παρ. 20 του Ν. 1566/1985).

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι αποσπασμένο στο Δ.Ι.Ε.Κ.

Αυτοαξιολόγηση – Εξωτερική Αξιολόγηση – Έλεγχος

Όπου στις διατάξεις για την αυτοαξιολόγηση και την εξωτερική αξιολόγηση – έλεγχο του εκάστοτε ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» αναφέρεται η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π νοείται το Υπουργείο Υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας, διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, δύναται να διενεργεί ελέγχους, τακτικούς ή έκτα-κτους, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αναφορικά με την τήρηση των κανόνων και των διατάξεων της παρούσης και την εν γένει λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του.

Τα αποτελέσματα των αυτοαξιολογήσεων και των κάθε είδους εξωτερικών αξιολογήσεων -ελέγχων κοινο-ποιούνται στον Υπουργό Υγείας.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ανωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ., των ειδικοτήτων (Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου, Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων, Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ, Βοηθός Νοσηλετυτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις) «Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. κλπ.» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ Α’ 240) και ισχύει κάθε φορά.

Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ 1082 Β’)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας Ινστι-τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσης. Όπου στις διατάξεις για την αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αναφέρεται «η διοίκηση του ΙΕΚ», νοείται «η διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

Όσον αφορά την Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που διέπουν την Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσης.

Για τις ειδικότητες που λειτουργούν τα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι Οδηγοί σπουδών και τα Προγράμματα Σπουδών που καταρτίζονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για τα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας της.

Για τους εισακτέους του Α’ εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 η πρακτική άσκηση δύναται να πραγ-ματοποιηθεί μόνο κατά το Δ’ και Ε’ εξάμηνο (έτος 2017).

dikaiologitika.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral