Κύρωση πίνακα επιλογής εκπαιδευτικών για προεπιλογή για τη θέση αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/11/2017 - 15:12 | Author: Newsroom

 Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών

« Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή για τη θέση αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι».

Έχοντας υπόψη: 1. Τη με αρ. πρωτ. 173329/Η2/16-10-2017 Πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I και της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου» 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159). 3. Τις διατάξεις του Ν.3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.148 /25-6-2002). 4. Την με αρ. Φ. 821/74513/Η2/08/05/2017 (ΦΕΚ 1742/τ. Β’/19-5-2017) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών», όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.71/19-5-2010). 6. Τις διατάξεις του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ τεύχος A’ αρ.159/1-8-2008). 7. Τον Κανονισμό για τον διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αν. Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.: 2009-D-422-EL-5). 8. Την με αρ. πρωτ. 121962/Η2/18-7-2017 Υ.Α. «Συγκρότηση Επιτροπών για την απόσπαση διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ /365/24-7-2017). 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄,5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Την υπ.αρ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936, τ.Β΄/7-12-2016) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Ανάθεσης

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι». 11. Την αρ. 9/22-11-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία υποψηφίου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή πίνακα που καταρτίσθηκε με την αρ. 9/2211-2017 Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία υποψηφίου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών και περιλαμβάνει τους προτεινόμενους υποψηφίους για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Συνημμένα : Ένας (01) πίνακας:

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral