ΙΕΠ «Ειδική Παιδαγωγική» : Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/01/2018 - 15:04 | Author: Newsroom

 Ι.Ε.Π.: Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» με απόσπαση εκπαιδευτικού (ΑΠ ΙΕΠ 8262/4-12-2017, και ΑΔΑ: ΨΡΨΡΟΞΛΔ-8Ε9)

Σύμφωνα με την Πράξη υπ’ αριθμ. 2/11-1-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ ανακοινώνεται ο πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» με απόσπαση εκπαιδευτικού (ΑΠ ΙΕΠ 8262/4-12-2017, και ΑΔΑ: ΨΡΨΡΟΞΛΔ-8Ε9).

Η ειδική επιτροπή καθόρισε το πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο προχώρησε η διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων, θέτοντας τα ουσιαστικά κριτήρια για την κατάληψη της θέσης Συμβούλου Α΄ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική», σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση, εξειδικεύοντας τα αναφερόμενα σε αυτήν ως τυπικά προσόντα και ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής στην αξιολογική διαδικασία, ως εξής:

  1. τα στοιχεία του βιογραφικού, που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη δηλωθείσα θέση, όπως αυτά υποβλήθηκαν οριστικά στην ειδική δικτυακή πύλη «e-IEP»,
  2. τη βαθιά και ουσιαστική γνώση του αντικειμένου της εν λόγω θέσης,
  3. προηγούμενη σχετική εμπειρία,
  4. τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, κατέληξε στον παρακάτω πίνακα με αξιολογική σειρά

Θέση Γνωστικό Αντικείμενο Σειρά
Σύμβουλος Α’ Ειδική Παιδαγωγική
ΑΣΤΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (προτείνεται για απόσπαση) 1
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3
ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4

Η πρώτη στην αξιολογική σειρά είναι και η προτεινόμενη προς απόσπαση για τέσσερα σχολικά έτη (έως και 31/8/2021) στο ΙΕΠ για την κατάληψη της θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική», σύμφωνα με τα καθορισμένα στην οικεία πρόσκληση.

Επί του πίνακα για τη θέση, οι υποψήφιες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Μετά την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

Με εντολή Προέδρου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Διοίκησης Προσωπικού

 

Χρυσή Μπομπαρίδου

[H Ανακοίνωση σε pdf]

Loading...
  • europalso

    ideascentral