Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/05/2018 - 15:47 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Η τριμελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού μαθητών με  – Σύσταση – συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

«Προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες».

Σύσταση – συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 181.τ.Α’/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/ τ.Α'/ 17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».. 3. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων …και λοιπές διατάξεις». 5. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020………». 6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και τη τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013). 7. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 96 και 97 του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015). 8. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/Α/23-02-2018).
ΑΠΟΦΑΣΗ

9. Του άρθρο 62 του Ν.4342/2016 (ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015). 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’)«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων…». 11. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 12. Την με αρ. πρωτ Φ. 478.6/52/54680/Α2/03.04.2018 (ΑΔΑ: Ψ18Ι4653ΠΣ-ΘΕΔ) απόφαση έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», προϋπολογισμού 917.600,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή». 13. Την διακήρυξη 01/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002930699), του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού. Προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» 14. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40023/Υ1/12-03-2018 (ΦΕΚ 867/Β/12-03-2018) Υπουργικής Απόφασης περί «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», ….. 15. Της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. Α.Π. 180763/Γ1/25-10-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536/27.10.2017) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 16. Την ανάγκη σύστασης της ανωτέρω επιτροπής. 17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τη Σύσταση και Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» αποτελούμενη από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Αγγελιδάκης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.04, αποσπασμένος στην Δ.Τ.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2. Χατζηκωνσταντίνου Σωκράτης, προϊστάμενος μονάδας Β4 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας. 3. Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20, αποσπασμένος στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Χρέη Προέδρου θα εκτελεί ο Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Μουστάκη Ιουλιανή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένη στην Δ.Τ.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (κατ’ αντιστοιχία) 1. Βώδινας Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, αποσπασμένος στην Δ.Τ.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 2. Ανέστης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 17.02, αποσπασμένος στη Δ.Τ.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ. 3. Κολιζέρα Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αποσπασμένη στο Γραφείο της Υφυπουργού κας Τζούφη του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

Έργο της επιτροπής είναι: α) Η Παραλαβή, η Αποσφράγιση και η Αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν και η εισήγηση για την ανάθεση του έργου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. β) Μετά την ολοκλήρωση της κάθε συνεδρίασης, η Επιτροπή παραδίδει:  το/τα σχετικό/ά πρακτικό/ά , τα οποία συνέταξε, κατά τα ανωτέρω,  όλους τους φακέλους των προσφορών και  τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης/υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, γ) Η Επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού ή για τυχόν διαδικασία διαπραγμάτευσης ως και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης, δύναται να ζητεί τη γνώμη ειδικών για εξειδικευμένα τεχνικά και νομικά θέματα σχετικά με το διαγωνισμό. Η Επιτροπή θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών Οργάνων. Η διάρκεια της Επιτροπής ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου. Η Επιτροπή ορίζεται μη αμειβομένη.

Loading...


  • europalso   ideascentral