Επιστολή – διαμαρτυρία της ΔΟΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την Προσχολική Αγωγή

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/02/2018 - 14:29 | Author: Newsroom

Επιστολή – διαμαρτυρία της προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την

Συνάντηςη ςτο Υπουργείο Εςωτερικών για το θέμα τησ Προςχολικήσ Αγωγήσ την Παραςκευή 23/2/2018

Κύριε Υπουργέ, Με δυςάρεςτη έκπληξη διαπιςτώνουμε για μια ακόμη φορά (δεύτερη τουσ τελευταίουσ μήνεσ) ότι φαίνεται να υπάρχει πρόθεςη αποκλειςμού του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., εκ μέρουσ του Υπουργείου Εςωτερικών, από ςυνάντηςη φορέων με θέμα τη θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και εκπαίδευςησ. Η Ομοςπονδία μασ, κατεξοχήν αρμόδιοσ ςυνδικαλιςτικόσ φορέασ για τα θέματα τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ, δεν έχει λάβει την παραμικρή ειδοποίηςη για ςυμμετοχή ςτη ςυνάντηςη που, ςύμφωνα με δελτίο τύπου τησ Κ.Ε.Δ.Ε., πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παραςκευή 23/2/2017 και ώρα 10.30 π. μ. ςτο Υπουργείο Εςωτερικών με τη ςυμμετοχή τησ Κ.Ε.Δ.Ε., τησ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. και των Υπουργείων Παιδείασ και Εργαςίασ. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οποιαδήποτε ςυζήτηςη φορέων ςχετικά με την προςχολική αγωγή και εκπαίδευςη θα πρέπει να ςυμπεριλαμβάνει και τη Δ.Ο.Ε., ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται μέςα ςε κλίμα άςκηςησ έντονησ πίεςησ προσ το Υπουργείο Παιδείασ ώςτε να αποςύρει από το ςχέδιο νόμου για το πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Αττικήσ το άρθρο 33 που αφορά τη θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ κα εκπαίδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγείο. Αναμένουμε την απάντηςή ςασ η οποία ελπίζουμε ότι δεν θα επιβεβαιώνει τισ ανησυχίες μας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral