ΕΟΠΠΕΠ: Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/11/2017 - 19:50 | Author: Newsroom

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.;  – ΕΟΠΠΕΠ: Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)

Η διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 113709 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» / ΦΕΚ Β’ 1821/23-12-2005

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» πατήστε εδώ

 

2.Πώς υποβάλλω ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών ΣΥΥ;

Προκειμένου να υποβάλετε υποψηφιότητα για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. θα πρέπει να καταθέσετε φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιέχει:

1. Εκτυπωμένο το έντυπο της αίτησης, ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Για το έντυπο της Αίτησης πατήστε εδώ

2. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α.

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» πατήστε εδώ

Για τους Βοηθητικούς Πίνακες για τη συμπλήρωση της Αίτησης, πατήστε εδώ

3. Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού των 100 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΙΒΑΝ GR82 0110 1250 0000 1255 4001 128

• Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου παρακαλούμε να αναγράψετε "Αίτηση υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ."

•Επίσης, παρακαλούμε να αριθμήσετε συνολικά τις σελίδες της αίτησης και των δικαιολογητικών με ενιαία αρίθμηση ξεκινώντας από την πρώτη σελίδα της αίτησης μέχρι και την τελευταία σελίδά του τελευταίου δικαιολογητικού. Η σωστή αρίθμηση διευκολύνει το έργο της αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας

•Οι φάκελοι υποψηφιότητας αποστέλλονται στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

 

3.Τι συμπληρώνω όπου ζητούνται «Κωδικοί»;

Στα σημεία της αίτησης υποψηφιότητας όπου ζητείται να συμπληρώσετε κωδικούς, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους "Βοηθητικούς πίνακες για τη συμπλήρωση της αίτησης".

(βλ. παραπάνω ερώτηση 1)

4.Πώς συμπληρώνω τα «Γενικά Στοιχεία Υποψηφίου»;

Επάγγελμα:

Αναγράφετε το επάγγελμά σας ολογράφως

Υπομητρώο/α στο/α οποίο/α αιτείσθε ένταξης:

Μπορείτε να αιτηθείτε ένταξης σε όσα υπομητρώα επιθυμείτε, με την προϋπόθεση ότι πληροίτε τους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α.

Εξειδίκευση /εις:

Ανατρέχετε στους Βοηθητικούς πίνακες για τη συμπλήρωση της αίτησης, Πίνακας 1 και από εκεί επιλέγετε τον/τους κωδικό/ους που αντιστοιχούν στην εξειδίκευση ή τις εξειδικεύσεις σας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κωδικοί που δηλώνετε πρέπει εν συνεχεία να επιβεβαιώνονται στο πεδίο Γ. Επαγγελματική Εμπειρία, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε.

Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο.) στις οποίες διαθέτετε επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία

Ανατρέχετε στους Βοηθητικούς πίνακες για τη συμπλήρωση της αίτησης, Πίνακας 4 και από εκεί επιλέγετε τον/τους κωδικό/ους που αντιστοιχούν στην ειδική ομάδα με την οποία έχετε απασχοληθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κωδικοί που δηλώνετε πρέπει εν συνεχεία να επιβεβαιώνονται στο πεδίο Γ. Επαγγελματική Εμπειρία ή Δ. Διδακτική εμπειρία στην κατάρτιση/ Εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε.

5.Πώς δηλώνω τους «Τίτλους Σπουδών»;

Β.1: Δηλώνετε τον Βασικό Τίτλο Σπουδών σας

Β.2: Δηλώνετε, εάν έχετε, Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για Τίτλους Σπουδών (Βασικούς ή Μεταπτυχιακούς) που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζετε και Βεβαίωση Αναγνώρισης Αντιστοίχισης και Ισοτιμίας από τα εκάστοτε αρμόδια Όργανα (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

6. Πώς δηλώνω την «Επαγγελματική Εμπειρία»

Στην ενότητα Γ καλείστε να δηλώστε την επαγγελματική εμπειρία που διαθέτετε, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. «Κριτήρια Ένταξης». Ειδικότερα, η εν λόγω εμπειρία απαιτείται:

• να έχει αποκτηθεί εντός του οριζόμενου κάθε φορά χρονικού διαστήματος και

• να είναι συναφής με τον/τους τίτλους σπουδών που κατέχετε, όπου αυτό προβλέπεται

Η εμπειρία που δηλώνεται αλλά δεν εμπίπτει στις παραπάνω προδιαγραφές, π.χ. είναι εκτός της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, δεν αξιολογείται. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει λόγος να τη δηλώσετε.

7.Πώς δηλώνω τη «Διδακτική Εμπειρία»;

Στην ενότητα αυτή, οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Στελεχών Σ.Υ.Υ. καλούνται να δηλώσουν και να τεκμηριώσουν τη Διδακτική τους Εμπειρία στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.4. της Κ.Υ.Α., ως ακολούθως:

• 150 ώρες διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ή /κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο ή εναλλακτικά και εφ’ όσον διαθέτουν

• 500 ώρες διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων η οποία αποκτήθηκε αντίστοιχα κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο

8.Πώς δηλώνω εμπειρία σε «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες»;

Συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία, εφόσον μέρος ή σύνολο μιας εγγραφής επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας που διαθέτετε αφορά σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Συμπληρώνετε τους αντίστοιχους κωδικούς ευάλωτης κοινωνικής ομάδας ανατρέχοντας στον πίνακα 4, στο Έντυπο «Βοηθητικοί Πίνακες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης».

Στο πεδίο «χρονική διάρκεια εργασίας σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα» δηλώνετε τη διάρκεια της εμπειρίας σας σε Ε.Κ.Ο. (η οποία μπορεί να καλύπτει το σύνολο της συγκεκριμένης εμπειρίας ή μέρος αυτής).

9.Με ποια Δικαιολογητικά τεκμηριώνεται η Επαγγελματική και Διδακτική μου Εμπειρία;

Στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για να τεκμηριώσετε την επαγγελματική και τη διδακτική (μόνο για τους Εκπαιδευτές Στελεχών Σ.Υ.Υ.) εμπειρία.

Διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητο να προσκομίζονται ξεχωριστά αποδεικτικά για την τεκμηρίωση κάθε επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας που δηλώνετε στο έντυπο της Αίτησης.

Συγκεκριμένα, τα αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας που καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι ανά κατηγορία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

• Μισθωτοί:

-Πρόσφατες Βεβαιώσεις Εργοδοτών ή/και Συνεργασιών. Σε κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο εργασίας ή το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και η χρονική διάρκεια των ανωτέρω

– Ένσημα ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων ή Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.

• Αυτοαπασχολούμενοι – Εργοδότες – Ελεύθεροι Επαγγελματίες:

– Πρόσφατες Βεβαιώσεις / Αποδεικτικά Ανάληψης Έργου ή Συνεργασιών. Σε κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο εργασίας ή το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και η χρονική διάρκεια των ανωτέρω

– Αποδείξεις Πληρωμής ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγια.

• Επιστημονικοί Συνεργάτες Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι:

– Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Τομέα ή Διευθυντή του Εργαστηρίου. Στη Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο εργασίας και η χρονική διάρκεια απασχόλησης

Αντίστοιχα, τα αποδεικτικά Διδακτικής Εμπειρίας που καλούνται να προσκομίσουν μόνον οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Στελεχών Σ.Υ.Υ. περιλαμβάνουν:

– Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας, του φορέα όπου αποκτήθηκε. Σε κάθε Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια το αντικείμενο, τα χαρακτηριστικά της ομάδας των εκπαιδευομένων (ενήλικες, εργαζόμενοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κ.ά.) και η διάρκεια του Διδακτικού Έργου

– Ένσημα ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων ή Αποδείξεις Πληρωμής ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγια

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση προσκόμισης Βεβαιώσεων Επαγγελματικής ή Διδακτικής εμπειρίας από δημόσιους οργανισμούς δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή φορολογικού χαρακτήρα.

10.Πώς συμπληρώνω την Υπεύθυνη Δήλωση;

Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και υπογράφετε την Υπεύθυνη Δήλωση.

11.Πώς συμπληρώνω το Βιογραφικό Σημείωμα Europass;

Προτείνεται η συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμας. Μπορείτε, ωστόσο, να υποβάλετε οποιαδήποτε άλλη συμπληρωμένη φόρμα Βιογραφικού διαθέτετε.

12.Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου πληρότητας του φακέλου μου;

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παραλαμβάνει το Φάκελο και ελέγχει την πληρότητά του ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που ο φάκελος που έχει υποβληθεί είναι ελλιπής, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον υποψήφιο να καταθέσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών τα αντίστοιχα δικαιολογητικά . Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, ο υποψήφιος Εντάσσεται στο Εισαγωγική Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. και παραπέμπεται περαιτέρω για την παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών Σ.Υ.Υ. προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαδικασία πιστοποίησης. (σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να εξαιρείται της παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή και να πιστοποιείται και απευθείας. Βλ. σχετ. στην Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.)

13.Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης;

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν οι υποψήφιοι στελέχη Σ.Υ.Υ. και οι εκπαιδευτές στελεχών Σ.Υ.Υ. που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (διαφορετικό για τα στελέχη και τους εκπαιδευτές στελεχών), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και έως τρεις κατ’ ανώτατο όριο φορές.

Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι υποψήφιοι στελέχη Σ.Υ.Υ. που δεν έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών Σ.Υ.Υ., διαθέτουν όμως τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 6, παρ. 6.1.2. της Υπουργικής Απόφασης.

Σημειώνεται ότι, για να έχει ένας υποψήφιος δικαίωμα να υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης ως Εκπαιδευτής Στελεχών Σ.Υ.Υ., θα πρέπει πρώτα να έχει πιστοποιηθεί ως Στέλεχος Βασικών Σ.Υ.Υ.

14.Πώς υποβάλλω Αίτηση συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης;

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης στελεχών Σ.Υ.Υ. εφ όσον προκηρυχθούν εξετάσεις πιστοποίησης:

1. Υποβάλετε σχετική Αίτηση

Για την Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης πατήστε εδώ

2. Καταβάλλετε χρηματικό ποσό 150 € ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.ΠΠ.Ε.Π. IBAN GR82 0110 1250 0000 1255 4001 128.

3. Η Αίτηση Πιστοποίησης και τα συνημμένα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία.»

15.Τί περιλαμβάνει η διαδικασία πιστοποίησης

Η Διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. προβλέπει την παρουσίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη ενώπιον της Επιτροπής Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ., Σχεδίου Παρέμβασης με αναφορά σε ομάδα– στόχο ή και μεμονωμένο άτομο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας και σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα ή/και την επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.

Το Σχέδιο Παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Το γενικό σκοπό του Σχεδίου Παρέμβασης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα

• Την περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας στόχου ή/και του ατόμου όπου απευθύνεται το Σχέδιο Παρέμβασης

• Την ανάλυση των αναγκών της ομάδας στόχου ή/και του ατόμου όπου απευθύνεται το Σχέδιο Παρέμβασης

• Τους άξονες ενεργειών στους οποίους εντάσσονται οι προτεινόμενες δράσεις (διάγνωση αναγκών, κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση, επαγγελματικός προσανατολισμός κ.ά.)

• Την περιγραφή δράσεων και τους ειδικότερους στόχους ανά ομάδα δράσεων ή/και δράση

• Την τεκμηρίωση επιλογής συγκεκριμένων τεχνικών και προσεγγίσεων

• Την αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή του Σχεδίου Παρέμβασης.

Το Σχέδιο Παρέμβασης αφορά ρητά στην ανάπτυξη δράσεων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στις οποίες προβαίνει ο ίδιος ο υποψήφιος, ως Στέλεχος Σ.Υ.Υ.. Το Σχέδιο Παρέμβασης θα παρουσιαστεί και αναπτυχθεί εντός 20 λεπτών. Θα ακολουθήσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του Σχεδίου Παρέμβασης, διάρκειας 10 λεπτών.

Για το Υπόδειγμα Σχεδίου Παρέμβασης πατήστε εδώ

16.Πώς αξιολογούνται οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία πιστοποίησης

• Η αξιολόγηση διενεργείται από δύο αξιολογητές

• Κάθε αξιολογητής αποτυπώνει την κρίση του ξεχωριστά στο ενιαίο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει πέντε (5) παραμέτρους αξιολόγησης και αναλυτικά κριτήρια ανά παράμετρο

Για το Έντυπο Αξιολόγησης πατήστε εδώ

• Κάθε παράμετρος αξιολόγησης αξιολογείται βάσει της τριτοβάθμιας κλίμακας: Α – Γ

• Η Αξιολόγηση με Α ή Β δηλώνει εν γένει επάρκεια του αξιολογούμενου ως προς εκάστη παράμετρο αξιολόγησης

• Η Αξιολόγηση με Γ δηλώνει εν γένει μη επάρκεια του αξιολογούμενου ως προς εκάστη παράμετρο αξιολόγησης

• Το Τελικό Αποτέλεσμα ανά αξιολογητή μπορεί να είναι: Πιστοποιείται – Δεν Πιστοποιείται.

• Εάν ο υποψήφιος αξιολογηθεί από κάθε αξιολογητή σε 3 ή περισσότερες παραμέτρους αξιολόγησης με Γ (όχι αναγκαστικά στις ίδιες παραμέτρους από κάθε αξιολογητή), δεν πιστοποιείται. Στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνεται, στο τέλος του εντύπου, Αιτιολογία Μη Πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, ο κάθε αξιολογητής, και μόνον στην περίπτωση που κατά την κρίση του ο υποψήφιος δεν πιστοποιείται (δηλαδή έχει βάλει τουλάχιστον τρία Γ), αιτιολογεί την απόφασή του ανά παράμετρο στην οποία αξιολόγησε τον υποψήφιο με Γ.

• Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για το εάν πιστοποιείται ή όχι ο υποψήφιος από τους δύο αξιολογητές, ακολουθείται η διαδικασία Δευτεροβάθμιου Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. (άρθρο 7.10.)

• Εάν και στον δευτεροβάθμιο έλεγχο ο υποψήφιος αξιολογηθεί σε 3 ή περισσότερες παραμέτρους με Γ, τότε δεν πιστοποιείται στην παρούσα φάση.

• Μετά τη συμπλήρωση του Εντύπου Αξιολόγησης του Σχεδίου Παρέμβασης, οι δύο Αξιολογητές συντάσσουν κοινή Εισηγητική Έκθεση την οποία και υπογράφουν μαζί με τον Παρατηρητή. Στην Κοινή Εισηγητική Έκθεση, η οποία προωθείται στο Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της Αξιολόγησης (Πιστοποιείται – Δεν Πιστοποιείται – Μη ομόφωνη εκτίμηση / παραπομπή σε δευτεροβάθμιο έλεγχο). Σε περίπτωση μη Πιστοποίησης ή παραπομπής του υποψηφίου σε δευτεροβάθμιο έλεγχο, οι δύο αξιολογητές συμπληρώνουν από κοινού το πεδίο «Αιτιολογία μη πιστοποίησης / παραπομπής σε δευτεροβάθμιο έλεγχο».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι

α) το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης είναι 3 φορές εντός διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) την ημέρα που θα παρουσιάσετε το Σχέδιο Παρέμβασης να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να επιβεβαιώσει ο παρατηρητής τα στοιχεία σας. (Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των παραπάνω εγγράφων.) Εάν κάποιος υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δεν θα ληφθεί υπ΄ όψιν η παρουσίαση του για τη διαδικασία πιστοποίησης. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα κληθούν, σε επόμενη φάση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π να παρουσιάσουν εκ νέου Σχέδιο Παρέμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, υποβάλλεται εκ νέου φάκελος πιστοποίησης και δεν «αναλώνεται» καμία από τις 3 ευκαιρίες που έχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει σε διαδικασία πιστοποίησης εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος. Για τη συμμετοχή του σε νέα διαδικασία πιστοποίησης ο υποψήφιος καταβάλλει το ποσό των 150€.

 

17.Τί είναι η Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγών;

Είναι η διαδικασία με την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε το χαρτοφυλάκιο προσόντων σας, προσθέτοντας νέα στοιχεία. Η διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 113709 «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» / ΦΕΚ Β’ 1821/23-12-2005

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» πατήστε εδώ

18.Πώς μπορώ να υποβάλω Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγών;

Προκειμένου να υποβάλετε Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγών, θα πρέπει να καταθέσετε φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1. Εκτυπωμένο το έντυπο της Αίτησης, ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Για το έντυπο της Αίτησης Διαχείρισης Αλλαγών πατήστε εδώ

2. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α.

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» πατήστε εδώ

Για τους Βοηθητικούς Πίνακες για τη συμπλήρωση της Αίτησης, πατήστε εδώ

3. Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού των 35 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΙΒΑΝ GR82 0110 1250 0000 1255 4001 128.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου παρακαλούμε να αναγράψετε "Αίτηση Διαχείρισης Αλλαγών Στελεχών Σ.Υ.Υ."

Επίσης, παρακαλούμε να αριθμήσετε συνολικά τις σελίδες της αίτησης και των δικαιολογητικών με ενιαία αρίθμηση ξεκινώντας από την πρώτη σελίδα της αίτησης μέχρι και την τελευταία σελίδά του τελευταίου δικαιολογητικού. Η σωστή αρίθμηση διευκολύνει το έργο της αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας

Οι φάκελοι υποψηφιότητας αποστέλλονται στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την Αίτηση Αλλαγής δεν υποβάλλετε εκ νέου όλα τα στοιχεία του ατομικού σας χαρτοφυλακίου, παρά μόνο τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των νέων/επιπλέον στοιχείων που αιτείστε.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral