Έγκριση 120 ωρών υπερωρίας για 871 διοικητικούς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στη Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/09/2017 - 12:35 | Author: Newsroom

– Έγκριση 120 ωρών έως 290.000 ευρώ για 871 διοικητικούς και αποσπασμένους στη Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας

Αποφασίζουμε

την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017 και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 31-12-2017, ως ακολούθως για 871 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για 2 δημοσιογράφους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ.

Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στα Γραφεία Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Θρησκευμάτων και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στα ανωτέρω γραφεία.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 290.000,00 € (διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 19-110 (Κεντρική Υπηρεσία – Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων), ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» οικ. έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Έγκριση 120 ωρών υπερωρίας έως 290.000 ευρώ για 871 διοικητικούς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral