Διατηρούν την οργανική τους θέση οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/05/2018 - 14:28 | Author: Newsroom

Με αφορμή την εξέταση περιπτώσεων εκπαιδευτικών, οι οποίοι σε σχολικές μονάδες του , σε ό,τι αφορά την οργανική τους θέση, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδόθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013), και πριν τη δημοσίευση του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016), εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 18 του Ν. 4027/2001 (ΦΕΚ 233/Α/4-11-2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013), και όχι οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 16 του Ν. 4415/2016, ακόμα και στην περίπτωση που η Υπουργική Απόφαση με την οποία αποσπάστηκαν εκδόθηκε μετά τις 6-9-2016 ή η ανάληψη της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε επίσης μετά τις 6-9-2016.

 

Τι λέει πιο απλά το παραπάνω έγγραφο: Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν σε σχολεία του εξωτερικού βάσει προσκλήσεων που εκδόθηκαν από 17-9-2013 έως και 5-9-2016 (ακόμη και αν η ΥΑ απόσπασης εκδόθηκε μετά την ημερομηνία αυτή ή ανέλαβαν υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή), εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013,τ. Α΄), που αναφέρουν τα εξής: ««Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους.

 

Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ’ άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).» Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α΄167) που αναφέρουν τα εξής: «Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στα αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, από τις οποίες αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους στα σχολεία θεωρούνται κενές.»

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral