Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Κατάθεση των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/04/2018 - 17:40 | Author: Newsroom

– ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ με αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (AΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) – ΦΕΚ 1284/τ.Β’/11-4-2018

Εφιστούμε την προσοχή στους υποψήφιους αναπληρωτές και ΕΕΠ, οτι σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (AΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) – ΦΕΚ 1284/τ.Β’/11-4-2018  εγκύκλιο πρόσκλησης, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας η οποία έχει αποκτηθεί στο Δημόσιο ή/και στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν

 1. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης όπου να αναγράφονται υποχρεωτικά: ο κλάδος πρόσληψης, η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης καθώς και οι ώρες απασχόλησης ανά βδομάδα. Σε περίπτωση που η απασχόληση ήταν μερική, πρέπει να αναγράφεται το πλήρες ωράριο.
 2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ) και
 3. Τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης (ΙΚΑ) που πρέπει να συμφωνούν με τη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης.

 

Σε περίπτωση που δεν κατατίθενται ΟΛΑ τα άνωθεν δικαιολογητικά, η προϋπηρεσία δε θα λάβει την αντίστοιχη μοριοδότηση!!!

Σας υπενθυμίζουμε οτι στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, φωτογραφίες δικαιολογητικών δε γίνονται δεκτές και ως εκ τούτου, η θα ακυρώνεται.

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018

 

 1. Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να τις επισυνάψουν στην αίτησή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατά τόπους υπηρεσιών.
 2. Για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. των ΚΕΔΔΥ, η έκδοσή τους θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 20-4-2018, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τις παραλάβουν αυτοπροσώπως ή κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία μας.
 3. Σε περίπτωση που η έκδοση της βεβαίωσης προϋπηρεσίας δεν είναι εφικτή έως τις 27-04-2018, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) (βλ. συνημμένο αρχείο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc) Η βεβαίωση της συγκεκριμένης προϋπηρεσίας θα υποβληθεί στην ΠΔΕ Ιονίων Νήσων έως την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018.

 

Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Οδηγίες για τις αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral