ΚΕΕΛΠΝΟ: Διαγωνισμός για την κάλυψη θέσεων σε Εντατικές

ΥΓΕΙΑ 🕔16/03/2017 - 21:08 | Author: Newsroom

ην πρόσληψη προσωπικού για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) δρομολογεί το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η διοίκηση του Κέντρου προκήρυξε διαγωνισμό για 41 θέσεις ιατρών και 177 θέσεις νοσηλευτών (πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Οι προσλήψεις θα γίνουν με τον τρόπο, που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια για την κάλυψη των θέσεων στις ΜΕΘ, δηλαδή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων και παίδων, Νοσοκομείων που βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα μοριοδοτήσει τους υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέχεια θα καταρτίσει σχετικούς αναλυτικούς πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, κριτήριο επιλογής αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου του βασικού τίτλου σπουδών και στη συνέχεια η ημερομηνία απόκτησής του με προτεραιότητα στην παλιότερη ημερομηνία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5 Μαρούσι ΤΚ 15123. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31/3/2017 και ώρα 15.00. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικού Συντονισμού στον αριθμό 2105212854, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.00.

Loading...
  • europalso

    ideascentral